11 Ιανουαρίου 2021
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Αειφόρος Ανάπτυξη μια Επένδυση με Θετικό Πρόσημο

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Αειφόρος Ανάπτυξη μια Επένδυση με Θετικό Πρόσημο

της κας Γεωργίας Ζάχου, Καθηγήτρια, Marketing & Communications Manager, ICBS Thessaloniki Business College

Ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το μέγεθος τους, αναγνωρίζουν τη σημασία και τα οφέλη από την υιοθέτηση υπεύθυνων επιχειρηματικά πρακτικών σε σχέση με το περιβάλλον, τους εργαζόμενους και την κοινότητα στην οποία λειτουργούν. Η προηγούμενη χρονιά, ενίσχυσε την ανάγκη για συλλογική ευθύνη και αλληλεγγύη και απέδειξε ότι οι καταναλωτές, έχουν περισσότερο ευνοϊκή στάση και τελικά υποστηρίζουν και επιβραβεύουν εκείνες τις εταιρείες που υλοποιούν συστηματικά προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Στην ατζέντα πολλών εταιρειών από διαφορετικούς κλάδους, όπως φαίνεται και από τις ετήσιες εκθέσεις Κοινωνικής Υπευθυνότητας, υπάρχουν συστηματικές δράσεις για την βιώσιμη ανάπτυξη και περιλαμβάνουν ενέργειες για:

  • την προστασία του περιβάλλοντος, την ανακύκλωση, τον περιορισμό του πλαστικού, τη διαχείριση αποβλήτων, τις σύγχρονες πηγές ενέργειας, την μείωση εκπομπής ρύπων, την εξοικονόμηση υδάτινων πόρων, τις δράσεις καθαρισμού διάφορων περιοχών, τη προστασία της δημόσιας υγείας και τη δασοπροστασία
  • τους ανθρώπους της εταιρείας και την δέσμευση των εργαζομένων, την δίκαιη αντιμετώπιση, την ισότητα των δύο φύλων, τη δημιουργία ίσων ευκαιριών για εξέλιξη, την πρόσβαση σε ποιοτική δια βίου μάθηση, τη βελτίωση των δεξιοτήτων, τη δημιουργικότητα, την ανάπτυξη και την στήριξη για την αντιμετώπιση των συνεπειών του Covid-19
  • την στήριξη της κοινότητας, την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του Covid-19, την πρόσβαση στην τεχνολογία και την εκπαίδευση, την εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες, την αναβάθμιση υποδομών, την υποστήριξη πολιτιστικών και αθλητικών διοργανώσεων, το crowdfunding, τον εθελοντισμό, τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων και την ευημερία των πολιτών

Στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, διαμορφώθηκε ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας μέσα από τη συνεργασία της QualityNet με το Γερμανικό Συμβούλιο για την Βιώσιμη ανάπτυξη (RNE), το Παγκόσμιο Επιχειρηματικό Συμβούλιο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (WBCSD) και τον ερευνητικό οργανισμό EIRIS. H Πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020 φιλοδοξεί «να συμβάλλει στη διαμόρφωση των προϋποθέσεων για τη δημιουργία ενός μοντέλου ανάπτυξης που να εξασφαλίζει μια Βιώσιμη Οικονομία – Κοινωνία». (https://www.sustainablegreece2020.com/?lang=gr). Με τη συνεργασία 3 Θεσμικών Οργανισμών, 35 επιχειρηματικών φορέων, 75 οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, 130 Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 45.000 ενεργών πολιτών, τέθηκε ο στόχος της ανάπτυξης ενός συστηματοποιημένου διαλόγου για τη δημιουργία μεθοδολογίας και εργαλείων για την πορεία προς τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα, την περιβαλλοντική προστασία και την κοινωνική συνοχή. Αποτελείται από 4 πυλώνες και 20 κριτήρια και απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που θέλουν να εντάξουν στη λειτουργία τους τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα.

Η χάραξη εθνικής στρατηγικής, για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) και την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση πολλών περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων.

Διαβάστε ακόμα

Εγγραφείτε στο