Αναγνώριση Σπουδών

Οι τίτλοι σπουδών Bachelor και Master των αποφοίτων του ομίλου κολεγίων ICBS, που εκδίδονται από τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια, έχουν επαγγελματική ισοδυναμία με τους αντίστοιχους τίτλους των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Η αναγνώριση από το ΣΑΕΠ είναι άμεση και οι απόφοιτοι του ομίλου κολεγίων ICBS δεν υποχρεούνται να υποβληθούν σε γραπτές εξετάσεις σε κανένα μάθημα. Και τούτο διότι τα αναλυτικά προγράμματα των συνεργαζομένων πανεπιστημίων δεν έχουν ουσιώδεις διαφορές, ούτε ελλείποντα έτη σπουδών και πιστωτικών μονάδων (credits) με τα αντίστοιχα προγράμματα της ημεδαπής (τετραετούς φοιτήσεως, όπως προβλέπεται από το νόμο 4093/12).

Με βάση τις αναγνωρίσεις από το ΣΑΕΠ, οι κάτοχοι των τίτλων μπορούν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για την πρόσληψή τους σε δημόσιες υπηρεσίες και οι εργαζόμενοι να μοριοδοτούνται για την επαγγελματική τους εξέλιξη.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τονιστεί ότι οι πρώτοι τίτλοι που αναγνωρίστηκαν από το ΣΑΕΠ είναι των αποφοίτων του ομίλου κολεγίων του ICBS.

Παραθέτουμε ενδεικτικές πράξεις των αποφάσεων του ΣΑΕΠ για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών.

Όσοι από τους αποφοίτους ενδιαφέρονται να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους στο ΣΑΕΠ, για την Αναγνώριση Επαγγελματικής Ισοδυναμίας Τίτλων Τυπικής Ανώτατης Εκπαίδευσης παρακαλούμε να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, 

(https://www.minedu.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=26691).