09 Φεβρουαρίου 2022
Νέο Ακαδημαϊκό Συμβούλιο στο ICBS ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Νέο Ακαδημαϊκό Συμβούλιο στο ICBS ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δελτίο Τύπου

Νέα σύνθεση στο Ακαδημαϊκό Συμβούλιο του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Βασικοί στόχοι παραμένουν η ανάπτυξη του Οργανισμού σε Ακαδημαϊκό επίπεδο, η συνεχής εξέλιξη των προγραμμάτων και η Ακαδημαϊκή Αριστεία.

Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2022. Με Πρόεδρο τον Ομότιμο Καθηγητή Ποσοτικής Ανάλυσης του ΟΠΑ Ιωάννη Χαλικιά και Μέλη την Ομότιμη Καθηγήτρια Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Νάνσυ Παπαλεξανδρή και τον Ομότιμο Καθηγητή Πληροφορικής Εμμανουήλ Γιαννακουδάκη συστάθηκε το νέο Ακαδημαϊκό Συμβούλιο του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.

Ο κύριος Χαλικιάς δήλωσε πως, «Στο Διεθνές Κολλέγιο Αθηνών υπάρχει μια καλοσχεδιασμένη στρατηγική για το Μέλλον, η οποία στοχεύει στην υψηλή Ποιότητα και στην Ακαδημαϊκή Αριστεία. Το Ακαδημαϊκό μας Συμβούλιο αποτελεί το εχέγγυο για την επίτευξη αυτών των στόχων. Είμαστε όλοι κοινωνοί του ίδιου οράματος και θα συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις για να το πραγματοποιήσουμε».

Ο Βασίλης Διονάς, CEO και COO του Κολλεγίου σημείωσε πως «Νοιώθουμε ιδιαίτερη τιμή που, εγνωσμένης αξίας εκπρόσωποι της Ελληνικής Ακαδημαϊκής Κοινότητας, δέχθηκαν την πρόσκλησή μας να συνδράμουν με τις πολύτιμες γνώσεις και την εμπειρία τους στην ανάπτυξη του Κολλεγίου μας. Αποτελεί καθημερινή μας επιδίωξη, να κάνουμε Πράξη, την Ακαδημαϊκή Αριστεία μέσα από ένα σωστά διαμορφωμένο Ακαδημαϊκό πλαίσιο λειτουργίας. Με την ευκαιρία ευχαριστούμε θερμά τα μέλη του απερχόμενου Ακαδημαϊκού μας Συμβουλίου Καθηγητές κ.κ Βλιάμο, Κυριαζή, Μαραβέγια, Δαφούλα, Παπαναστασίου και Γκράβα».

Στις αρμοδιότητες του Συμβουλίου συμπεριλαμβάνονται η συμβουλευτική σε θέματα περιεχομένου των προγραμμάτων σπουδών, η ανάπτυξη του Ινστιτούτου Έρευνας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, η ανάπτυξη συνεργασιών με οργανισμούς του εξωτερικού και η ανάπτυξη της συνεργασίας με κοινωνικούς, πολιτιστικούς και οικονομικούς φορείς σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο.

Τα μέλη του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου στο ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ είναι:

ioannis-chalikias.jpg

Ιωάννης Χαλικιάς. Ομότιμος Καθηγητής Ποσοτικής Ανάλυσης στο Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Διετέλεσε Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και Πρόεδρος του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ / ΟΠΑ), 2007-2011.

Ο Ιωάννης Χαλικιάς σπού­δα­σε Οι­κο­νο­μι­κά στην Α.Σ.Ο.Ε.Ε., και συ­νέ­χι­σε με με­τα­πτυ­χιακές σπου­δές στη London School of Economics (M.Sc. στη Στα­τι­στι­κή) και στο University of Warwick (Ph.D. στην Εφαρμοσμένη Οικονομετρία). Έχει δι­δά­ξει στο Surrey European Management School (University of Surrey) και στο Strathclyde Graduate Business School (University of Strathclyde). Έχει δη­μο­σιεύ­σει άρ­θρα σε διε­θνή ε­πι­στη­μο­νι­κά πε­ριο­δι­κά (όπως, International Review of Economics and Business, Journal of Global Marketing, Journal of Applied Business Research, Journal of European Industrial Training, Management Decision, European Business Review, Gender in Management, The Journal of Product & Brand Management κ.α.), σε συλ­λο­γι­κούς τό­μους, σε πρα­κτι­κά συ­νε­δρί­ων, καθώς και με­γά­λο α­ριθ­μό τεχνι­κών α­να­φορών.

Δια­θέ­τει ε­κτε­τα­μέ­νη ε­παγ­γελ­μα­τι­κή και συμ­βου­λευ­τι­κή ε­μπει­ρί­α, έ­χο­ντας εκ­πο­νή­σει με­γά­λο α­ριθ­μό με­λε­τών για πο­λυε­θνι­κές ε­πι­χει­ρή­σεις, πρε­σβείες και κρα­τι­κούς ορ­γα­νι­σμούς. Ο καθηγητής Χαλικιάς εί­ναι ε­πι­στη­μο­νι­κός υ­πεύ­θυ­νος του Κέ­ντρου Ε­ξα­γω­γικών Ε­ρευ­νών και Με­λε­τών και Σύμβουλος Διοίκησης του Πα­νελ­λή­νιου Συν­δέ­σμου Ε­ξα­γω­γέ­ων και Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων.

nancy-papalexandri.jpg

Νάνσυ Παπαλεξανδρή. Ομότιμη Καθηγήτρια Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διετέλεσε Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού την περίοδο 2001-2007. Ήταν Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού από την ίδρυσή του το 2002 ως το 2011, στο οποίο εξακολουθεί να δραστηριοποιείται ως Ακαδημαϊκή Συντονίστρια.

Η Νάνσυ Παπαλεξανδρή σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων και έλαβε M.A. από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (ΗΠΑ) και Διδακτορικό (Ph.D.) από το Πανεπιστήμιο του Bath (Αγγλία). Έχει διδάξει στο ΟΠΑ τα μαθήματα: Οικονομική των Επιχειρήσεων, Διοίκηση Προσωπικού, Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Παραγωγής. Επίσης, έχει διδάξει σε Μεταπτυχιακά Τμήματα του ΟΠΑ, στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, καθώς και ως επισκέπτρια σε Πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει κάνει εισηγήσεις σε θέματα Management σε διάφορες επιχειρήσεις και Οργανισμούς. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, την οργανωσιακή συμπεριφορά και κουλτούρα, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θέματα στη δημόσια διοίκηση, δημόσιες σχέσεις και επικοινωνία, και γυναίκες στο μάνατζμεντ. Έχει δημοσιεύσει μια σειρά από άρθρα σε διάφορα διεθνή περιοδικά και έχει οργανώσει μία σειρά από διεθνή συνέδρια. Είναι μέλος του διεθνούς Προγράμματος CRANET για τη Συγκριτική Μελέτη της Διοίκησης Προσωπικού που συντονίζει το Cranfield University της Αγγλίας και συμμετέχει στο Διεθνές Ερευνητικό Δίκτυο GLOBE για τα χαρακτηριστικά της Ηγεσίας και της Οργανωτικής Κουλτούρας σε 61 χώρες που συντονίζει το Wharton Business School του Πανεπιστημίου της Pennsylvania, ΗΠΑ, καθώς και σε διάφορες άλλες διεθνείς μελέτες. Είναι Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Γυναικών Πανεπιστημιακών (ΕΛΕΓΥΠ).

emmanouil-giannakoudakis.jpg

Εμμανουήλ Γιαννακουδάκης. Ομότιμος Καθηγητής Πληροφορικής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών όπου διδάσκει εξελιγμένα πληροφοριακά συστήματα και ψυχομετρικές βάσεις δεδομένων (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη). Σύμβουλος και κριτής ερευνητικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1982 και Associate Editor / Referee σε διάφορα διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Σπούδασε Πληροφορική και μετεκπαιδεύτηκε στο Πανεπιστήμιο του Bradford της Βρετανίας, από όπου έλαβε Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) στην Πληροφορική με διάκριση το 1979. Δίδαξε στο Πανεπιστήμιο του Bradford ως Βοηθός (1975-1978) και ως Λέκτορας / Επίκουρος / Αναπληρωτής/ Καθηγητής Πληροφορικής (1978-1989). Το 1986 εξελέγη Fellow (FBCS) του Βρετανικού Ινστιτούτου Πληροφορικής (BCS) και το 1988 εξελέγη C.Eng. και CITP (Ορκωτός Πληροφορικής Βρετανίας). Το 1988 εξελέγη Καθηγητής Πληροφορικής και το 1989 ανέλαβε καθήκοντα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ο Εμμανουήλ Γιαννακουδάκης έχει κατευθύνει διάφορα ερευνητικά προγράμματα και έχει σχεδιάσει ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα, μεταξύ των οποίων και το πρώτο αυτοματοποιημένο ψυχομετρικό τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού στην Αγγλία το 1974, καθώς και το πρώτο πληροφοριακό σύστημα αυτοματοποίησης του συλλογικού καταλόγου της Βρετανικής Εθνικής Βιβλιοθήκης το 1977. Το δημοσιευμένο επιστημονικό του έργο αποτελείται από πενήντα πέντε (55) άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, εβδομήντα τέσσερα (74) άρθρα σε πρακτικά συνεδρίων και δεκαεννέα (19) βιβλία, έξι (6) από τα οποία έχουν εκδοθεί από διεθνείς εκδοτικούς οίκους, όπως Springer-Verlag, J. Wiley, Ellis Horwood, κ.ά. Το 2008 τού απενεμήθη το Α’ Βραβείο καλύτερης επιστημονικής εργασίας στο 5ο Παγκόσμιο Συνέδριο Πληροφορικής και Κυβερνητικής που πραγματοποιήθηκε στις Η.Π.Α. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι: Ανάλυση και Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων, Ανάκτηση Πληροφοριών, Βάσεις Δεδομένων για Τεχνητή Νοημοσύνη, Ανάλυση και Σύνθεση φωνής, Ψυχομετρικές Βάσεις Δεδομένων, κ.ά.

Διαβάστε ακόμα

Εγγραφείτε στο