Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Αποφοίτων

To ICBS Business College συλλέγει, κατέχει και επεξεργάζεται πληροφορίες σχετικά με όλους τους αιτούντες στο Κολέγιο και από όλους τους σπουδαστές του Κολεγίου. Το Κολέγιο διασφαλίζει τη νόμιμη και ενδεδειγμένη διαδικασία προστασίας και εμπιστευτικότητας των Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει, μεταξύ άλλων και για να αποτρέπει κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα δεδομένα αυτά, καθώς και στον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία ή την αρχειοθέτησή τους, σύμφωνα πάντα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 679/2016.

Το Κολέγιο με την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας συλλέγει, επεξεργάζεται και τηρεί τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για τους παρακάτω συγκεκριμένους σκοπούς:

Είδος Δεδομένων:

Α) Βασικά Δεδομένα Ταυτοποίησης - Επικοινωνίας, όπως: ονοματεπώνυμα γονέων και σπουδαστή, αριθμούς τηλεφώνων, ταχυδρομική ή/και ηλεκτρονική διεύθυνση, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., επάγγελμα γονέων/σπουδαστών, ημερομηνία γέννησης σπουδαστή

Β) Βιογραφικά, όπως: αποστέλλονται από τον απόφοιτο στο γραφείο καριέρας.

Γ) Βιομετρικά δεδομένα, όπως: φωτογραφίες, βίντεο κ.λπ. του σπουδαστή που συμμετέχει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και σε εκπαιδευτικές δράσεις και δραστηριότητες

Σκοποί Επεξεργασίας:

  • στο πλαίσιο των νόμιμων δραστηριοτήτων του Κολεγίου
  • για την ενημέρωση για άλλα προγράμματα και δράσεις όπως εκδηλώσεις, σεμινάρια, συνέδρια και άλλες δραστηριότητες εκτός προγράμματος σπουδών που εμπίπτουν στο πεδίο της ζωής του σπουδαστή
  • για ιστορικούς, απολογιστικούς και στατιστικούς σκοπούς
  • για την καταχώρηση του βιογραφικού σημειώματος στη βάση του γραφείο καριέρας
  • για την αποτελεσματικότερη προβολή και παρουσίαση του προγράμματος σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο webtv.icbs.gr κλπ. κάνει χρήση φωτογραφιών, βίντεο ή / και άλλων πολυμέσων, στα οποία μπορεί να εμφανίζονται οι σπουδαστές και τα οποία έχουν ληφθεί από κοινωνικές ή άλλες δραστηριότητες
  • Σε περίπτωση που κάποιος δεν επιθυμεί να εμφανίζεται σε φωτογραφίες/βίντεο, θα πρέπει ο ίδιος να αποκλείει εαυτόν από τη διαδικασία λήψης φωτογραφιών/βίντεο και το κολέγιο δε φέρει καμία ευθύνη.

Στο βαθμό που το Κολέγιο δεν έχει το νόμιμο δικαίωμα να επεξεργαστεί ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα για έναν ή περισσότερους από τους επιτρεπόμενους σκοπούς, το Κολέγιο θα επιδιώκει ειδικά να λάβει τη ρητή συγκατάθεσή σας την κατάλληλη στιγμή.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Δεσμευόμαστε να μην κοινοποιούμε προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους. Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να χρειαστεί να κοινοποιήσουμε ή να διαβιβάσουμε ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, όπως ενδεικτικά: επαγγελματικούς φορείς, δυνητικούς εργοδότες, τοπικά τμήματα, στο Υπουργείο Παιδείας/ΣΑΕΠ, στο συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο και τρίτα πρόσωπα καθ’ υπόδειξή σας.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όλο το διάστημα της συμμετοχής του σπουδαστή στο πρόγραμμα, της εκπλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, αλλά και για την ελάχιστη περίοδο που απαιτείται από την υπάρχουσα νομοθεσία, ώστε να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις μας και προς τρίτα μέρη (συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών αρχών).

Όταν εγκαταλείπετε το Κολέγιο, είτε διότι ολοκληρώνετε το πρόγραμμα σπουδών είτε με άλλο τρόπο, οι πληροφορίες σας θα διατηρηθούν από το Κολέγιο επ΄ αόριστον, με σκοπό τη διατήρηση του φοιτητικού σας μητρώου και / ή σύμφωνα με τη νόμιμη επιχειρηματική ανάγκη.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ανά πάσα στιγμή, εφόσον το επιθυμείτε, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων και το δικαίωμα περιορισμού και εναντίωσης προς την επεξεργασία τους. Έχετε επίσης το δικαίωμα να μας ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας. Για την άσκηση όλων των παραπάνω δικαιωμάτων σας, μπορείτε να καταθέσετε σχετικό αίτημα στην κ. Παπαδοπούλου Ελένη, Υπεύθυνη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Κολεγίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση icbs@icbs.gr.

Στην περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός ενός μηνός από τη λήψη του, ενημερώνοντάς σας εγγράφως για την ικανοποίηση του αιτήματός σας ή για τους λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων από αυτά, καθώς επίσης και για τους λόγους τυχόν καθυστέρησής μας πέραν του ως άνω χρονικού διαστήματος του ενός μηνός. Επίσης, θα σας ενημερώσουμε για τα περαιτέρω δικαιώματά σας σε περίπτωση μη προσήκουσας ανταπόκρισής μας. Η πληροφόρηση αυτή κατ’ αρχήν παρέχεται δωρεάν από εμάς.

Για όσα εκ των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε απαιτείται η συγκατάθεσή σας, διατηρείτε πάντοτε το δικαίωμα να την ανακαλέσετε, ενημερώνοντας σχετικά είτε με επιστολή στην έδρα του Κολεγίου, οδός Θεσσαλονίκης αρ. 108 ΤΚ 57013, Θεσσαλονίκη είτε με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση icbs@icbs.gr αναφέροντας πάντοτε τα πλήρη στοιχεία σας και τον λόγο επικοινωνίας μαζί μας.

Εφόσον θεωρείτε ότι το Κολέγιο μας με οποιονδήποτε τρόπο παραβιάζει την κείμενη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο/καταγγελία στην αρμόδια Εποπτική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: http://www.dpa.gr, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, email: contact@dpa.gr. Στην περίπτωση αυτή, θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα προηγούμενη επικοινωνία σας με την Υπεύθυνη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Κολεγίου είτε με επιστολή στην έδρα μας (οδός Θεσσαλονίκης αρ. 108 ΤΚ 57013, Θεσσαλονίκη) είτε με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: icbs@icbs.gr αναφέροντας πάντοτε τα πλήρη στοιχεία σας και τον λόγο επικοινωνίας σας.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και σας διαβεβαιώνουμε για την άμεση ανταπόκρισή μας σε κάθε αίτημα, απορία ή παράπονό σας.

Εγγραφείτε στο