Αναλυτικές Οδηγίες ΕΟΔΥ για τη λειτουργία των κολλεγίων

Οδηγίες ΕΟΔΥ
Αναλυτικές οδηγίες για τη λειτουργία των Κολλεγίων, λόγω Κορωνοϊού, προβλέπουν τα άρθρα από το 22 έως το 30 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που δημοσιεύθηκε στις 9/9/2020 στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Ειδικότερα η απόφαση προβλέπει τα εξής:
Άρθρο 22

Λειτουργία Κολλεγίων

Τα Κολλέγια της παρ. Θ3 του ν. 4093/2012 (Α ́ 222), τίθενται σε πλήρη λειτουργία, μετά την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας τους, η οποία είχε επιβληθεί ως έκτακτο μέτρο προστασίας κατά του κινδύνου δια- σποράς της πανδημίας του κορωνοϊού COVID -19 έως την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού έτους 2019-2020, και εφαρμόζουν τα μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 που ορίζονται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 23
Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας

1. Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική για τους σπουδαστές, το διδακτικό και λοιπό προσωπικό, καθώς και για τους επισκέπτες εντός των Κολλεγίων στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) στις αίθουσες, αμφιθέατρα, εργαστήρια, αναγνωστήρια, αίθουσες χρήσης πολυμέσων, βιβλιοθήκες και κάθε είδους κλειστούς χώρους όπου παρέχεται κάθε είδους διδακτικό έργο καθώς και στους εσωτερικούς κλειστούς κοινόχρηστους χώρους των Κολλεγίων,
β) σε όλους τους εξωτερικούς χώρους των Κολλεγίων, όπου παρατηρείται συγχρωτισμός.
2. Από την υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας, εξαιρούνται οι σπουδαστές και το διδακτικό προσωπικό που συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες που δεν είναι εφικτή η διεξαγωγή τους με τη χρήση μη ιατρικής μάσκας (π.χ. αθλήματα), καθώς και τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους, οι οποίοι αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα (π.χ. λόγω αναπνευστικών προβλημάτων).
3. Οι σπουδαστές που παραβιάζουν την υποχρέωση του παρόντος ως προς την υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας δεν επιτρέπεται να συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία των μαθημάτων που διενεργούνται με φυσική παρουσία.
Άρθρο 24
Εκπαιδευτική διαδικασία

1. Η διδασκαλία μαθημάτων πραγματοποιείται με φυσική παρουσία των σπουδαστών με την υποχρέωση τήρησης των μέγιστων δυνατών αποστάσεων μεταξύ των συμμετεχόντων σπουδαστών και μεταξύ αυτών και των διδασκόντων, σύμφωνα με τα προγράμματα σπουδών τους. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να τηρηθεί η απαιτούμενη απόσταση μεταξύ των συμμετεχόντων σπουδαστών και μεταξύ αυτών και των διδασκόντων, η διδασκαλία μπορεί να πραγματοποιείται με τις μεθόδους της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα προγράμματα σπουδών.
2. Για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων, οι ομάδες των σπουδαστών είναι υποχρεωτικά ολιγομελείς. Ο ακριβής αριθμός καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη ότι στον χώρο διεξαγωγής των εργαστηριακών ασκήσεων πρέπει να εξασφαλίζεται η τήρηση των ενδεδειγμένων αποστάσεων μεταξύ όλων των συμμετεχόντων, ήτοι σπουδαστών, διδακτικού και λοιπού προσωπικού προς αποφυγή συγχρωτισμού. Για το λόγο αυτό συστήνεται η δημιουργία περισσοτέρων ομάδων σπουδαστών.
3. Ο σχετικός εξοπλισμός του εργαστηρίου (πάγκοι, εργαλεία κ.λπ.), καθώς και οι χώροι που χρησιμοποιούνται ανά περίπτωση, θα πρέπει να καθαρίζονται σχολαστικά μετά την ολοκλήρωση της εργαστηριακής άσκησης κάθε ομάδας σπουδαστών και πριν την είσοδο της επόμενης. Από το πέρας της εργαστηριακής άσκησης κάθε ομάδας σπουδαστών έως την έναρξη της επόμενης, οι χώροι πρέπει να παραμένουν κενοί τουλάχιστον για ένα τέταρτο (1/4) της ώρας, προκειμένου να υπάρξουν ο απαραίτητος αερισμός και η κατάλληλη προετοιμασία για τη χρήση αυτών από την επόμενη ομάδα.
4. Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών διεξάγεται κανονικά, σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και του Υπουργείου Υγείας, που εφαρμόζονται στους φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα όπου διεξάγεται η πρακτική άσκηση.
Άρθρο 25
Λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός των Κολλεγίων

1. Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός των Κολλεγίων λειτουργούν κανονικά και εξυπηρετούν τους σπουδαστές, το διδακτικό και λοιπό προσωπικό των Κολλεγίων, σύμφωνα με τις οδηγίες της από 3.9.2020 εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, οι οποίες επικαιροποιούνται και εξειδικεύονται με οδηγίες του ΕΟΔΥ που κοινοποιούνται με εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποκλειστικά για την αγορά τροφίμων και ροφημάτων είτε με διανομή των προϊόντων (delivery) είτε με παροχή των προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) με ανάλογη τήρηση των όρων ασφαλούς λειτουργίας του άρθρου 5. Απαγορεύεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, stands, καρεκλών κ.λπ. και η παραμονή ατόμων στους χώρους των κυλικείων μετά την ολοκλήρωση της αγοράς τους προς αποφυγή συγχρωτισμού.
2. Κατά τη διάρκεια αναμονής των σπουδαστών, διδακτικού και λοιπού προσωπικού στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος των Κολλεγίων για την εξυπηρέτησή τους, είναι υποχρεωτική η τήρηση ελάχιστης απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ αυτών, καθώς και η χρήση μάσκας από τους εργαζόμενους σε αυτά.
Άρθρο 26
Συμμετοχή αλλογενών/αλλοδαπών στην εκπαιδευτική διαδικασία των Κολλεγίων

Οι αλλογενείς/αλλοδαποί σπουδαστές εκτός Ε.Ε. και οι αλλογενείς/αλλοδαποί σπουδαστές εντός Ε.Ε. συμ-μετέχουν κανονικά στην εκπαιδευτική διαδικασία των Κολλεγίων, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν τηρηθεί τα μέτρα που εκάστοτε ισχύουν κατά την είσοδό τους στη χώρα, σύμφωνα με τις εκάστοτε παρεχόμενες οδηγίες της αρμόδιας Επιτροπής και του Υπουργείου Υγείας.
Άρθρο 27
Τελετές αποφοίτησης

1. Η διεξαγωγή τελετών αποφοίτησης με φυσική παρουσία σπουδαστών και διδακτικού προσωπικού δεν επιτρέπεται για όσο χρονικό διάστημα υφίσταται οποιοδήποτε μέτρο γενικής ή τοπικής ισχύος περί περιορισμού της συνάθροισης φυσικών προσώπων έως έναν μέγιστο αριθμό σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα οι τελετές αποφοίτησης δύνανται να διενεργούνται με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως.
2. Ημερίδες και συνέδρια δύνανται να διεξαχθούν σύμφωνα με τα εκάστοτε υγειονομικά πρωτόκολλα και τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και του Υπουργείου Υγείας. Σε κάθε περίπτωση όμως συστήνεται η διεξαγωγή αυτών εξ αποστάσεως με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.
Άρθρο 28
Ευπαθείς ομάδες - Διαχείριση πιθανού ή επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19

Σε κάθε εκπαιδευτική μονάδα Κολλεγίου ορίζεται ένας υπεύθυνος για την διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων, λοίμωξης COVID -19, με τον αναπληρωτή του. Ο υπεύθυνος ακολουθεί τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και του ΕΟΔΥ για την αναγνώριση και τη διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων λοίμωξης και, σε περίπτωση κρούσματος, ακολουθεί το πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος του ΕΟΔΥ και ενημερώνει εγγράφως άμεσα τον ΕΟΔΥ και τα αρμόδια στελέχη εκπαίδευσης. Σε περίπτωση ύπαρξης σπουδαστή ή μέλους του διδακτικού προσωπικού που ανήκει αποδεδειγμένα σε ευπαθή ομάδα, η Διοίκηση του Κολλεγίου οφείλει να ακολουθεί τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και του ΕΟΔΥ. Για τη διαχείριση πιθανού ή επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19, η διοίκηση του Κολλεγίου ακολουθεί τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και του ΕΟΔΥ. Σε περίπτωση ύποπτου περιστατικού γίνεται εκτίμηση του κινδύνου σε συνεργασία με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές και τον ΕΟΔΥ για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν ανά περίπτωση, ενώ σε περίπτωση επιβεβαίωσης του κρούσματος πραγματοποιείται άμεσα απολύμανση των χώρων και του εργαστηριακού ή λοιπού εξοπλισμού, που ήρθε σε επαφή το κρούσμα, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εκπαιδευτική διαδικασία του Κολλεγίου.
Άρθρο 29
Γενικά μέτρα προστασίας

1. Η ασφαλής λειτουργία των Κολλεγίων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτές εξειδικεύονται και κοινοποιούνται με τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2. Οι σπουδαστές, το διδακτικό και λοιπό προσωπικό οφείλουν να τηρούν τα μέτρα ατομικής υγιεινής και συστήνεται να φέρουν μαζί τους αλκοολούχο διάλυμα για την απολύμανση των χεριών τους ενώ εάν κάποιος σπουδαστής εμφανίσει συμπτώματα πρέπει να ενημερώνονται άμεσα οι διδάσκοντες των μαθήματων, στα οποία συμμετείχε, προκειμένου να αξιολογείται το περιστατικό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχέδιο του προηγούμενου άρθρου.
3. Η διοίκηση του Κολλεγίου μεριμνά για την προμήθεια των αναγκαίων ειδών και την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, καθώς και τη διάθεσή τους σε όλους τους χώρους όπου διεξάγεται η εκπαιδευτική διαδικασία και τους λοιπούς χώρους του Κολλεγίου. Το διδακτικό και λοιπό προσωπικό του οικείου Κολλεγίου οφείλει να συστήνει να αποφεύγεται ο τυχόν συνωστισμός και συγχρωτισμός των σπουδαστών σε βιβλιοθήκες, γυμναστήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις και στους κοινόχρηστους χώρους του Κολλεγίου με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας.
4. Κατά τη διάρκεια της χρήσης χώρων των Κολλεγίων (αίθουσες, αμφιθέατρα, εργαστήρια κ.λπ.) για τις ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία συστήνεται η χρήση χώρων με φυσικό αερισμό και όπου δεν είναι αυτό εφικτό επιτρέπεται η χρήση κλιματιστικών μονάδων, σύμφωνα με τις εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας.
5. Για την εφαρμογή και παρακολούθηση τήρησης των μέτρων που περιγράφονται στην παρούσα είναι υπεύθυνη η Διοίκηση του Κολλεγίου.
Άρθρο 30
Παραβάσεις κανόνων λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός των Κολλεγίων - κυρώσεις

Η παράβαση των μέτρων του άρθρου 25 της παρούσας, επισύρει τις ακόλουθες κυρώσεις:

Ιδιωτικές Επιχειρήσεις (ΚΑΔ)Παράβαση ανά περίπτωσηΚυρώσεις
Υπηρεσίες που παρέχονται από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός των κολλεγίων:
-Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης/56.10
-Υπηρεσίες παροχής ποτών/56.30
-Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις(catering)/56.21
-Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από κινητές καντίνες/56.10.19.01
Μη τήρηση αποστάσεων, κανόνων υγιεινής, ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων, μη χρήσης μάσκας από τους εργαζόμενους της επιχείρησης.1η παράβαση
Διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες
2η παράβαση 
Διοικητικό πρόστιμο τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες


Εγγραφείτε στο