14 Ιουνίου 2021
Οι  Χρηματοοικονομικοί Δείκτες στη Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων

Οι Χρηματοοικονομικοί Δείκτες στη Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων

του Δρ. Χρήστου Κωνσταντινίδη 

Ο Δρ. Χρήστος Κωνσταντινίδης, απόφοιτος του ICBS Thessaloniki Business College, στο πρόγραμμα MSc in Finance and Accounting είναι Επιστημονικός Συνεργάτης του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. Είναι Διδάκτoρας του ΑΠΘ  in firm competitiveness, κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στην Αγροτική Οικονομία από το ΑΠΘ και Πτυχιούχος της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ


Στη σημερινή εποχή, μια επιχείρηση, προκειμένου να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις αλλαγές του σύγχρονου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, θα πρέπει τα στελέχη της να μπορούν να συγκεντρώνουν, να ελέγχουν και να αξιοποιούν από τον τεράστιο όγκο δεδομένων, τις πληροφορίες εκείνες οι οποίες είναι απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία και ανάπτυξή της. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας, τα στελέχη των επιχειρήσεων συμπιέζουν τον χρόνο που χρειάζεται να αποκτήσουν αυτές τις πληροφορίες, προκειμένου να λάβουν γρήγορες και σωστές αποφάσεις. Τα οικονομικά στοιχεία, που προέρχονται από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, είναι απαραίτητα σε όλες τις αποφάσεις που συνδέονται με τις λογιστικές συναλλαγές της επιχείρησης (αποφάσεις για την παραγωγή, μέτρηση δεικτών της αγοράς, αξιολόγηση των επιδόσεων, κ.λπ.). Οι οικονομικοί διαχειριστές χρειάζονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία, που παρέχονται από τις λογιστικές καταστάσεις, για να αξιολογήσουν τις προηγούμενες επιδόσεις της επιχείρησης και να σχεδιάσουν τα μελλοντικά οικονομικά σχέδια.

Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες δεν παρέχουν μόνο τις πληροφορίες που δείχνουν το αποτέλεσμα των προηγούμενων πράξεων και ενεργειών, το οποίο είναι άκρως σημαντικό, αλλά θα πρέπει να δίνουν αυτές τις πληροφορίες σε τέτοια μορφή, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για τον προγραμματισμό των μελλοντικών δράσεων και ενεργειών. Η μορφοποίηση των οικονομικών στοιχείων, που προέρχονται από τις λογιστικές καταστάσεις, γίνονται πλέον εύκολα μέσω των λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων. Αυτά τα συστήματα, παρέχουν πληροφορίες όχι μόνο για τους διαχειριστές της επιχείρησης, αλλά και για ένα ευρύτερο σύνολο ανθρώπων, που καλούνται να λάβουν καθημερινά συγκεκριμένες αποφάσεις.

Οι χρηματοοικονομικές λοιπόν πληροφορίες για να θεωρηθούν χρήσιμες και να συμβάλλουν με αυτόν τον τρόπο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, θα πρέπει να έχουν ορισμένα χαρακτηριστικά, τα κυριότερα εκ των οποίων είναι η συνάφεια, η αξιοπιστία, η συγκρισιμότητα, η συνοχή και η κατανόηση. Προχωρώντας σε μια σύντομη ανάλυση αυτών των χαρακτηριστικών θα μπορούσαμε συνοπτικά να πούμε για το καθένα από αυτά:

1. Συνάφεια: Οι λογιστικές πληροφορίες θα πρέπει να σχετίζονται με την πρόγνωση μελλοντικών γεγονότων, καθώς επίσης και με δεδομένα προηγούμενων χρονικών περιόδων. Η συνάφεια προσδίδει στην πληροφορία την αξία της πρόγνωσης, καθώς επίσης και τη σημασία της ανάδρασης. Οι δύο αυτές αξίες είναι άμεσα εξαρτώμενες, διότι η γνώση του παρελθόντος αποτελεί τη βάση για την πρόβλεψη του μέλλοντος, ενώ, αντίθετα, χωρίς κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το μέλλον η γνώση του παρελθόντος καθίσταται άχρηστη. Επίσης, συναφείς πληροφορίες θα πρέπει να είναι επίκαιρες. Αυτό σημαίνει ότι οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στους χρήστες, πριν οι ίδιες χάσουν την αξία να επηρεάσουν τις αποφάσεις των χρηστών.

2. Αξιοπιστία: Οι λογιστικές πληροφορίες θα πρέπει να είναι απαλλαγμένες από σφάλματα και τυχόν μεροληψίες.

3. Συγκρισιμότητα: Η συγκεκριμένη ποιότητα των λογιστικών πληροφοριών επιτρέπει στους χρήστες τη διερεύνηση των αλλαγών που έχουν επέλθει κατά την πάροδο μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Οι λογιστικές πληροφορίες που χαρακτηρίζονται από συγκρισιμότητα επιτρέπουν την αξιολόγηση της απόδοσης της επιχείρησης σε σχέση με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις.

4. Συνοχή: Η λογιστική μεταχείριση των γεγονότων θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από σταθερότητα και συνοχή. Τυχόν αλλαγές στην πολιτική της μεταχείρισης των λογιστικών γεγονότων θα πρέπει να γνωστοποιούνται από την επιχείρηση.

5. Κατανόηση: Οι λογιστικές πληροφορίες θα πρέπει να παρουσιάζονται με όσο το δυνατό μεγαλύτερη σαφήνεια και απλότητα, έτσι ώστε να γίνονται κατανοητές σε εκείνους για τους οποίους έχουν δημιουργηθεί.

Με βάση λοιπόν όλα τα παραπάνω οι χρηματοοικονομικοί δείκτες αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.Διαβάστε ακόμα

Εγγραφείτε στο