05 Ιανουαρίου 2021
Η Λογιστική με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα είναι μια άλλη, διαφορετική λογιστική;

Η Λογιστική με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα είναι μια άλλη, διαφορετική λογιστική;


του Δρ. Δημήτρη Μυλωνά

 Οικονομολόγος, Νομικός, Λογιστής - Φοροτέχνης Α΄ Τάξης, Πιστοποιημένος εκπαιδευτής εκπαιδευτών στην εξ΄ αποστάσεως οικονομική εκπαίδευση και στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (I.C.T. expert)

Πλαίσιο Κατάρτισης και Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων (ΔΛΠ 1)
Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) αποτελούν κοινούς λογιστικούς κώδικες που διαφυλάσσουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών προς τις χρηματοπιστωτικές αγορές και διευκολύνουν τη διαπραγμάτευση κινητών αξιών σε διασυνοριακό και διεθνές επίπεδο. Στα Διεθνή Λογιστικά πρότυπα υπάγονται τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.), τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) και οι συναφείς ερμηνείες (ερμηνείες της ΜΕΔ-ΕΔΔΠΧΠ), οι μεταγενέστερες τροποποιήσεις των εν λόγω προτύπων και συναφών ερμηνειών, καθώς και τα μελλοντικά πρότυπα και συναφείς ερμηνείες που θα εκδοθούν (Τουρνά-Γερμανού, 2015). To γράφημα που ακολουθεί αποτυπώνει, σε χάρτη, το χρόνο υιοθέτησης των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων από μεμονωμένες χώρες και ηπείρους (PWC, 2018)

thw-global-towards.jpg

Γράφημα 1: The Global Move Towards -Map adoption of IFRS, (2018), PWC, (Πηγή : Financial Reporting, IFRS Services-PWC)

Από τα 195 ανεξάρτητα κυρίαρχα έθνη στον κόσμο (κατά το 2018), τα 126 από αυτά απαιτούν υποχρεωτικά τη χρήση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS), ενώ άλλα 12 επιτρέπουν τη χρήση τους. Τα IFRS διέπουν σχεδόν το σύνολο της ανεπτυγμένης οικονομίας του πλανήτη μας, με εξαίρεση τις ΗΠΑ

Από το σύνολο των Δ.Λ.Π., το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (Δ.Λ.Π. 1) αποτελεί το σημαντικότερο Λογιστικό Πρότυπο και τον ακρογωνιαίο λίθο του λογιστικού εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων. Η εφαρμογή του συνεπάγεται μια τελείως διαφορετική φιλοσοφία, σύμφωνα με την οποία η επιχείρηση που το υιοθετεί «δέχεται να βάλει ψηλότερα» τους δείκτες διαφάνειας για την απεικόνιση της πραγματικής της κατάστασης και να αναδείξει το δυναμισμό της. Οι εταιρείες που το υιοθετούν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, σχετικά με τους τρόπους απεικόνισης της οικονομικής τους πορείας. Είναι σημαντικό επίσης ότι θα πρέπει να δημοσιοποιούν κάθε μελλοντική επισφαλή υποχρέωσή τους, αλλά και να γνωστοποιούν άμεσα σοβαρές δυσκολίες που ανακύπτουν στις οικονομικές δραστηριότητές τους.

Οι επιχειρήσεις που συντάσσουν περιοδικές και ετήσιες αναφορές με βάση τα νέα πρότυπα χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη αξιοπιστία, έχοντας ως αφετηρία το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 1. Οι αρχές που διέπουν το πρότυπο αυτό είναι καθολικής εφαρμογής για τα λοιπά πρότυπα, καθώς αυτό αποτελεί και τη βάση πάνω στην οποία προσαρμόζονται οι Εθνικές Φορολογικές Νομοθεσίες και οι επίδικες απαιτήσεις. Βασικός σκοπός του προτύπου αυτού είναι η συγκρισιμότητα των Οικονομικών Καταστάσεων μεταξύ των επιχειρήσεων χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εξασφάλιση μεγαλύτερων προσβάσεων στο Τραπεζικό σύστημα και η μεγαλύτερη αξιοπιστία από υποψήφιους επενδυτές, πελάτες και δανειστές.

Στην πράξη, εφαρμόζοντας οι επιχειρήσεις το Πρότυπο 1 ξεκινούν ταυτόχρονα να εφαρμόζουν και τα υπόλοιπα Λογιστικά Πρότυπα. Συνεπώς, η υιοθέτηση του προτύπου αυτού υποδηλώνει συμμόρφωση στις νέες λογιστικές αρχές, που διακηρύσσουν ότι εξασφαλίζουν διαφάνεια για την Οικονομική τους Κατάσταση, αλλά και πολύ μεγάλη αξιοπιστία, όπως και φερεγγυότητα.

Οι Οικονομικές Καταστάσεις συντάσσονται και δημοσιοποιούνται με την προϋπόθεση ότι βασίζονται σε σωστά προγραμματισμένη ανάπτυξη εργασιών. Σε σύγκριση με τα Εθνικά Λογιστικά Πρότυπα, το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 1 «θέτει τους κανόνες του παιχνιδιού» σε ότι αφορά τις αποτιμήσεις των επιχειρήσεων και των αποτελεσμάτων τους. Το μεγάλο πλεονέκτημα του προτύπου αυτού καθώς και των υπόλοιπων προτύπων είναι ότι αποκαλύπτουν όλες τις αφανείς υποχρεώσεις, οι οποίες για διάφορους λόγους μπορούν να αποκρύπτονται από τα Εθνικά Λογιστικά Πρότυπα. Αποτελεί, συνεπώς, τη βάση για τη σωστή κατάρτιση Γενικού Σκοπού Οικονομικών Καταστάσεων, που θα παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την Οικονομική Θέση, την απόδοση και τις Ταμειακές Ροές των επιχειρήσεων, που είναι χρήσιμες για ένα ευρύ κύκλο χρηστών, προκειμένου αυτοί να παίρνουν ορθές οικονομικές αποφάσεις.

Η λήψη απόφασης από τις εταιρείες που θα εφαρμόσουν το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 1 και τα λοιπά πρότυπα, σημαίνει την εξασφάλιση μιας ακριβοδίκαιης παρουσίασης της οικονομικής κατάστασης και περιουσίας της. Σύμφωνα με την Κοινοτική νομοθεσία, υπεύθυνα για την εφαρμογή και την κατάρτιση των Ισολογισμών και των Αποτελεσμάτων Χρήσης με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα είναι τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών. Οι Διοικήσεις των εταιρειών αναλαμβάνουν ευθύνες ενώπιον του νόμου, οι οποίες επεκτείνονται και στις Οικονομικές Διοικήσεις των επιχειρήσεων και στους εξωτερικούς ελεγκτές. Η πλήρης υιοθέτηση του Προτύπου 1 συνεπάγεται αύξηση του κόστους για την επιχείρηση και προϋποθέτει τη διάθεση «μεγάλων δυνάμεων» που δεν περιορίζονται μόνο στο χώρο των Οικονομικών Διευθύνσεων.

Διαβάστε ακόμα

Εγγραφείτε στο