Αρχική  > Bachelors  > Τουριστικό Μάνατζμεντ

Τουριστικό Μάνατζμεντ

Περιγραφή του τομέα
Ο τομέας του τουρισμού στην Ελλάδα αποτελεί τη "βαριά βιομηχανία" της χώρας.
Οι τουριστικές επιχειρήσεις, σε μια διεθνοποιημένη και παγκοσμιοποιημένη οικονομία ανταγωνίζονται πλέον όχι σε Εθνικό, αλλά σε Διεθνές επίπεδο. Ο πελάτης από το εξωτερικό επιλέγει την Ελλάδα ως προορισμό συγκρίνοντας εναλλακτικές λύσεις σε όλη την Ευρώπη και τη Μεσόγειο. Οι απαιτήσεις των πελατών, αλλά και του επαγγέλματος είναι μεγάλες και πολύπλοκες.
Οι φοιτητές θα διδαχθούν τόσο τη φύση και το περιεχόμενο του επαγγέλματος, όσο και τις προϋποθέσεις και διαδικασίες για να εξασφαλίσουν την επιτυχία τους σε αυτό.

Προϋποθέσεις Επιτυχίας
Για να πετύχει στην αποστολή του ο Μάνατζερ, και να οδηγήσει την επιχείρησή του σε ανάπτυξη, πρέπει να εκπαιδευτεί κατάλληλα.
Για να μπορεί να διοικεί αποτελεσματικά και να κάνει επιτυχημένη καριέρα, πρέπει να έχει ευρύτητα γνώσεων.
Να εκπαιδευτεί τόσο στις παραδοσιακές επιστήμες, που δίνουν ικανότητες (οικονομικά, λογιστικά, στατιστική), όσο και στις επιστήμες της συμπεριφοράς, που επιτρέπουν την κατανόηση των κινήτρων και της δράσης των ατόμων, αλλά και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τουριστικού τομέα.
Τα προγράμματα του ICBS, χάρη στον πανεπιστημιακό τους χαρακτήρα, δίνουν μια μοναδική ευκαιρία: να γνωρίσει ο φοιτητής μια σειρά από επιστήμες, που θα διευρύνουν το γνωστικό ορίζοντα και στη συνέχεια να εκπαιδευτεί στην πρακτική και εφαρμοσμένη τεχνική των τουριστικών σπουδών.

Προοπτικές Σταδιοδρομίας
Οι πτυχιούχοι του προγράμματος αυτού θα έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις, μεταξύ άλλων, και των κατωτέρω:

  • Διευθυντής ή Διευθυντικό Στέλεχος μιας ξενοδοχειακής μονάδας, ή τμήματος αυτής
  • Διευθυντής μιας επιχείρησης στο χώρο εστίασης
  • Διευθυντής ή Διευθυντικό Στέλεχος μιας Τουριστικής μονάδας
  • Διευθυντής ή Διευθυντικό Στέλεχος ενός Γραφείου Ταξιδίων και Τουρισμού
  • Διευθυντής μιας μονάδας υποστήριξης ή εξυπηρέτησης τουριστικών επιχειρήσεων (προμηθευτές, catering, μεταφορείς, κλπ)
  • Διευθυντής ή Διευθυντικό Στέλεχος μιας επιχείρησης οργάνωσης εκδηλώσεων για τουρίστες
  • Ανάπτυξη αυτόνομης δράσης παροχής υπηρεσιών τουρισμού και φιλοξενίας
Έτος 1ο
1o Εξάμηνο
Μακροοικονομία
Το μάθημα της Μακροοικονομίας έχει σκοπό να παρέχει μία πρώτη γνωριμία με τη σύγχρονη Μακροοικονομική ανάλυση και τις εφαρμογές της. Οι προγραμματισμένες διαλέξεις ακολουθούν τις θεματικές ενότητες, με στόχο την πρώτη γνωριμία με βασικές οικονομικές έννοιες όπως α) η θεωρία επένδυσης, β) οι νόμοι της προσφοράς και ζήτησης, γ) η νομισματική και δημοσιονομική πολιτική, και δ) η οικονομική ανάπτυξη και ο ρόλος του διεθνούς εμπορίου. Εκτός από το θεωρητικό πλαίσιο των διαλέξεων, το μάθημα προβλέπει την ανάλυση πρακτικών εφαρμογών της θεωρίας, μέσα από τη χρήση υποδειγμάτων που προέρχονται από πηγές της σύγχρονης μακροοικονομικής ανάλυσης.
Λογιστική Ι
To μάθημα εισάγει τους σπουδαστές, στο ρόλο της Λογιστικής στο χώρο των επιχειρήσεων και επιδιώκει την παρουσίαση και εφαρμογή
αφενός των σύγχρονων τεχνικών καταγραφής των οικονομικών συναλλαγών και αφετέρου την απεικόνιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων. Αυτό επιτυγχάνεται με την αναλυτική παρουσίαση όλων των καθημερινών οικονομικών συναλλαγών, ούτως ώστε η Λογιστική να παρέχει την οικονομική θωράκιση στις επιχειρήσεις και να τις βοηθά στην επίτευξη των στόχων τους.
Ικανότητες Μάνατζμεντ
Η ουσία του management αφορά το ρόλο, τις λειτουργίες και τις τεχνικές διαχείρισης. Η ενότητα εισάγει τους σπουδαστές στην έννοια του management με το να ερευνήσει τους ρόλους και τις λειτουργίες των διευθυντών /προϊσταμένων και του τρόπου που αυτοί θα διαχειριστούν αποτελεσματικά τις περιπτώσεις στο επιχειρησιακό περιβάλλον. Επίσης παρέχει ένα πλαίσιο για τους σπουδαστές για να καταλάβουν τη συμβατότητα των διαφορετικών πτυχών της διαχείρισης και πώς αυτές ταιριάζουν μαζί σε μια οργάνωση. Οι σπουδαστές θα μελετήσουν όλες τις περιοχές (δηλ. προγραμματισμός, τύποι στόχων, σχεδιασμός, βήματα της διαδικασίας, ποιος προγραμματίζει, γιατί και πότε κ.λπ.) μέσω διάφορων περιπτωσιολογικών μελετών. Θα διδαχθούν επίσης εισαγωγικά τα θεωρητικά πλαίσια, τις έννοιες και τις αρχές, καθώς επίσης και, τα ερευνητικά στοιχεία που αφορούν στις θεωρίες.
Δεξιότητες Υπολογιστών Ι (Εργαστήριο)
Σκοπός του μαθήματος είναι μέσα από μελέτη περιπτώσεων, που προέρχονται από επιχειρησιακά περιβάλλοντα, οι σπουδαστές να αποκτήσουν μια άρτια και ολοκληρωμένη γνώση των δυνατοτήτων των προγραμμάτων WORD και EXCEL και της πρακτικής αξιοποίησής τους στους εκάστοτε εργασιακούς χώρους. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ενότητας, οι σπουδαστές θα αποκτήσουν τις δεξιότητες ώστε να μπορούν να εφαρμόζουν τις απαραίτητες τεχνικές, για να επιτύχουν την άρτια δημιουργία, εμφάνιση και λειτουργικότητα των εγγράφων τους, να μπορούν να οργανώνουν λογιστικά φύλλα, με μαθηματική επεξεργασία των αριθμητικών δεδομένων, να μπορούν να επεξεργάζονται τα δεδομένα, με τη βοήθεια συναρτήσεων και να μπορούν να οργανώνουν εκθέσεις στατιστικών αποτελεσμάτων.
2ο Εξάμηνο
Εμπορικό Δίκαιο
Το μάθημα του δικαίου θα προσεγγίσει τη σχέση της νομοθεσίας με τον σύγχρονο άνθρωπο, την κοινωνία, την οικονομία και την Διεθνή κοινότητα. Ειδικότερα ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον κλάδο του Εμπορικού Δικαίου και συγκεκριμένα α) στις εταιρικές μορφές που αναγνωρίζει το ελληνικό και κοινοτικό δίκαιο, β) στην πραγματοποίηση εμπορικών συναλλαγών με χρήση αξιόγραφων και γ) στους θεσμούς με τους οποίους η ελληνική νομοθεσία αντιμετωπίζει τις προβληματικές οικονομικά επιχειρήσεις. Οι φοιτητές θα γνωρίσουν τη νομική ορολογία, ενώ παράλληλα μέσα από πρακτικά παραδείγματα θα αντιληφθούν την εφαρμογή της νομικής επιστήμης στην καθημερινότητα  του σύγχρονου επιχειρηματία.
Έτος 2ο
3o Εξάμηνο
Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
Η σημασία του μαθήματος Μάρκετινγκ Ι συνίσταται στο ότι εισάγει τους σπουδαστές στις βασικές έννοιες του μάρκετινγκ. Επιπλέον, στοχεύει να συμβάλλει στη βασική κατανόηση του μάρκετινγκ στο πλαίσιο μιας εταιρίας. Στις βασικές έννοιες περιλαμβάνονται φιλοσοφία του Μάρκετινγκ, μικρο- και μακρο-περιβάλλον, συμπεριφορά καταναλωτών και έρευνα μάρκετινγκ. Δίνεται έμφαση στη θεωρητική ανάλυση ώστε να αναπτυχθεί το βασικό σκεπτικό, ο βασικός συλλογισμός του μάρκετινγκ.
Μάνατζμεντ Λειτουργιών
Αποτελεί βασικό μάθημα για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Επικεντρώνει στη διαχείριση λειτουργιών και logistics/εφοδιαστικής αλυσίδας, που μπορεί να εφαρμοστεί γενικά σε όλες σχεδόν τις επιχειρησιακές δραστηριότητες από την κατασκευή- μεταποίηση, λιανικές πωλήσεις, υπηρεσίες έως και το δημόσιο τομέα. Αναπτύσσονται ζητήματα τα οποία αποτελούν αντικείμενο σκέψης, μελέτης και ενδιαφέροντος σε όλους τους οργανισμούς και συγκεκριμένα, θέματα όπως σχεδιασμός επιχειρησιακών λειτουργιών, διαχείριση και έλεγχος παραγωγικής δυναμικότητας, εξυπηρέτηση πελατών, διαχείριση αποθεμάτων και διανομών, οι φιλοσοφίες των JIT και MRP* , τόπος εγκατάστασης και χωροταξική διάταξη της επιχείρησης, ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, παραγωγή,  εξασφάλιση αγαθών και υπηρεσιών που άπτονται των λειτουργιών, διαχείριση ποιότητας, αναμονή, διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και παγκοσμιοποίηση. Το  μάθημα του Μάνατζμεντ Λειτουργιών παρουσιάζει ευρεία επισκόπηση αυτών των σημαντικών λειτουργιών εντός της εταιρίας.  
Στατιστική
Ο συγκεκριμένος κύκλος μαθημάτων εισάγει τους σπουδαστές στις βασικές ιδέες της πιθανότητας (και δεσμευμένης πιθανότητας), τις κατανομές πιθανοτήτων (τόσο τις ασυνεχείς όσο και τις συνεχείς) και παρουσιάζει τη στατιστική επαγωγή. Το μάθημα έχει πρακτικό προσανατολισμό καθώς εστιάζει στην εφαρμογή τεχνικών και μεθοδολογιών σε ποικίλες πηγές και ερωτήματα που αφορούν την έρευνα, καθώς και στην ανάγνωση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων, και την αξιολόγηση των συμπερασμάτων τους.  Το θεωρητικό πλαίσιο του μαθήματος ενθαρρύνει τους σπουδαστές να προσδιορίζουν και να εφαρμόζουν τις κατάλληλες στατιστικές τεχνικές και μεθοδολογίες στα διάφορα ερευνητικά ερωτήματα, και να παρουσιάζουν και να ερμηνεύουν τα στατιστικά ευρήματα.
Διοικητική Λογιστική
Το μάθημα εισάγει τους σπουδαστές στο ρόλο και το σκοπό της διοικητικής λογιστικής στο πλαίσιο μιας επιχειρησιακής δραστηριότητας. Το συγκεκριμένο μάθημα καλύπτει ζητήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών διοικητικής λογιστικής, όπως: εφαρμογή της Balance Scorecard, προετοιμασία της έκθεσης περί κόστους της ποιότητας, διαχείριση περιβαλλοντικού κόστους, σύστημα Just in Time, διεθνείς απόψεις περί διοικητικής λογιστικής, πληροφορίες περί λήψης βραχυπρόθεσμων ή μακροπρόθεσμων αποφάσεων, αντίκτυπος του κινδύνου και της αβεβαιότητας στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης απόφασης, σχεδιασμός κόστους και ανάλυση στο πλαίσιο ανταγωνιστικών καταστάσεων, σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον και διεθνείς απόψεις περί διοικητικής λογιστικής.   
4o Εξάμηνο
Πρακτική Μάρκετινγκ
Το κύριο χαρακτηριστικό στοιχείο του μαθήματος Marketing II είναι η κάλυψη της βαθύτερης θεωρητικής προσέγγισης στο μάρκετινγκ. Το μάθημα εισάγει τους σπουδαστές σε θέματα όπως αποφάσεις τιμολόγησης στο μάρκετινγκ, διάφορες μέθοδοι τιμολόγησης, καθώς και στις βασικές έννοιες της προώθησης των πωλήσεων με διαφήμιση, των δημοσίων σχέσεων και της διοίκησης του προσωπικού των πωλήσεων, της δικαιόχρησης (franchising) και των καναλιών διανομής.  
Άνθρωποι και Οργανισμοί
Το μάθημα αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στους σπουδαστές να αποκτήσουν γνώσεις και να κατανοήσουν βασικές περιοχές του μάνατζμεντ ανθρώπινων πόρων (HRM)  και στη συνέχεια να τις εφαρμόσουν σε διάφορα οργανωσιακά περιβάλλοντα. Παρέχει στους σπουδαστές τη δυνατότητα να εντρυφήσουν σε  θέματα που αφορούν τη στελέχωση των οργανισμών, μεταξύ των οποίων τη στρατολόγηση και επιλογή του προσωπικού, την κατάρτιση και ανέλιξή του, τις συνεχείς προκλήσεις αναφορικά με την υποκίνηση διαφόρων κατηγοριών εργαζομένων, τόσο από άποψη αμοιβών και μισθών όσο και μέσω των τρόπων με τους οποίους ως άτομα και ομάδες μπορούν να στηριχθούν στην εργασία τους.
Επιχειρησιακό Περιβάλλον
Το βασικό χαρακτηριστικό του μαθήματος που πραγματεύεται το Επιχειρησιακό και Διεθνές Περιβάλλον είναι να δώσει τη δυνατότητα στους σπουδαστές να κατανοήσουν ένα ολοένα και περιπλοκότερο παγκόσμιο επιχειρησιακό περιβάλλον, τις προκλήσεις και τα διλλήματα που θέτει στους μάνατζερ και στους οργανισμούς, και την ποικιλία των οργανωτικών μορφών και των εταιρικών στρατηγικών που εφαρμόζονται στις σύγχρονες διεθνείς επιχειρήσεις. Το μάθημα καλύπτει τις σημαντικές εμπορικές ροές στον κόσμο, την πολιτικο-οικονομική λογική για το διεθνές εμπόριο, τα συγκεκριμένα περιβάλλοντα της αγοράς στα οποία θα αναπτύξουν δραστηριότητα οι εταιρίες, το ρόλο και τη σπουδαιότητα των πολυεθνικών εταιριών που δραστηριοποιούνται σε διεθνές επίπεδο καθώς και τους διάφορους δασμολογικούς και μη δασμολογικούς φραγμούς στο διεθνές εμπόριο.
Επιχειρησιακή Χρηματοοικονομική
Το μάθημα παρουσιάζει τις βασικές χρηματοοικονομικές αντιλήψεις σε επίπεδο εταιριών και προσώπων, μεταξύ των οποίων η χρονική αξία του χρήματος, οι χρηματοοικονομικές αγορές, τα μερίδια και οι ομολογίες, ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος και η απόδοση, και τα στοιχεία της επένδυσης. Οι σπουδαστές  εξοικειώνονται με τα ουσιώδη θέματα στη χρηματοοικονομική θεωρία και την πρακτική εφαρμογή που θα αποτελέσουν τη βάση για περαιτέρω μελέτες στα χρηματοοικονομικά. Το μάθημα εισάγει επίσης τους σπουδαστές σε θεμελιώδεις έννοιες που αποτελούν τη βάση της χρηματοοικονομικής διοίκησης και διαχείρισης, μεταξύ των οποίων τον τρόπο με τον οποίο είναι χρηματοοικονομικά δομημένη μια επιχείρηση καθώς και τον τρόπο χρηματοοικονομικού σχεδιασμού που θα συμβάλλει στην κερδοφορία της επιχείρησης.  
Έτος 3ο
5ο Εξάμηνο
Συμπεριφορά Καταναλωτή
Το μάθημα κυρίως εστιάζει στους λόγους και τους τρόπους με τους οποίους οι καταναλωτές λαμβάνουν συγκεκριμένες αποφάσεις και επιδεικνύουν ορισμένη συμπεριφορά- τι είναι αυτό που τους υποκινεί- τι αιχμαλωτίζει την προσοχή τους, ποιο είναι αυτό που διατηρεί την αφοσίωσή τους, την πίστη τους (customer loyalty) και πώς πραγματικά αποφασίζουν να αγοράσουν ή να μην αγοράσουν συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες και τελικά με ποιο τρόπο αυτή η γνώση μπορεί να αξιοποιηθεί και να χρησιμοποιηθεί στη στρατηγική του μάρκετινγκ. Οι σπουδαστές θα γνωρίσουν τα θεωρητικά πλαίσια, τις έννοιες και τις αρχές που έχουν σχέση με τη διαδικασία που ακολουθούν οι καταναλωτές όταν προβαίνουν σε αγορές.
Επιχειρήσεις Τουρισμού
Το μάθημα με αντικείμενο τις Επιχειρήσεις Τουρισμού διερευνά σύγχρονα ζητήματα που ασχολούνται με τις τάσεις και τις πρακτικές στον κλάδο του τουρισμού, και βοηθά τους σπουδαστές στο να διαμορφώσουν άποψη ως προς τον τρόπο λειτουργίας επιχειρησιακών δραστηριοτήτων που αφορούν τον τουρισμό, όπως ξενοδοχείων, ενοικιάσεων αυτοκινήτων, αερογραμμών, κλπ. Οι σπουδαστές εξοικειώνονται με τις βασικές αρχές του κλάδου των ταξιδιών και των ξενοδοχειακών λειτουργιών, καθώς και με τον αντίκτυπο του τουρισμού στην κοινωνία και κατανοούν θέματα που συνδέονται με το μάνατζμεντ και τις λειτουργικές πλευρές του κλάδου των ταξιδιών και των επιχειρήσεων τουρισμού.
Ξενοδοχιακές Λειτουργίες
Το μάθημα με αντικείμενο τις λειτουργίες που άπτονται των ξενοδοχειακών λειτουργιών εξετάζει μια σειρά θεμάτων. Ειδικότερα μελετά σε βάθος τα βασικά προβλήματα και ζητήματα που συνδέονται με τις υπηρεσίες στον τουρισμό, καθώς και τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας. Συμβάλλει επίσης στη διερεύνηση του αντίκτυπου άλλων λειτουργιών μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού  στις υπηρεσίες και στους τρόπους βελτίωσης των υπηρεσιών αυτών, μέσω τόσο ποσοτικών όσο και ποιοτικών τεχνικών και προσεγγίσεων. Τέλος παρέχει τη δυνατότητα στους σπουδαστές να κατανοήσουν το γεγονός ότι οι λειτουργίες συνιστούν κρίσιμο παράγοντα για την επιτυχία της επιχειρησιακής δραστηριότητας που αναπτύσσεται στον κλάδο του τουρισμού.
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στις Τουριστικές Επιχειρήσεις
Το μάθημα με αντικείμενο τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες στις τουριστικές επιχειρήσεις εξετάζει την παγκόσμια τάση που εστιάζει στη χρήση της επαναστατικής μεθόδου των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ICTs), των συστημάτων διανομών σε παγκόσμιο επίπεδο (GDS) κλπ. Μια απαιτητικότερη και υψηλότερου βαθμού ενσωμάτωση των ICTs στις περιοχές λογισμικού και υλικού θα ενισχύσει τη χρήση των e-platforms στο πλαίσιο των τουριστικών δραστηριοτήτων. Οι σπουδαστές εξειδικεύονται στη χρήση και στις εφαρμογές των ICTs έτσι ώστε να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τη μελλοντική χρήση συστημάτων ηλεκτρονικού τουρισμού (e-tourism). Επίσης εξετάζουν και μελετούν ιστότοπους και ιστοσελίδες που αφορούν τουριστικές επιχειρήσεις και κατ’ αυτόν τον τρόπο έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με δυνητικούς πελάτες μέσω του παγκόσμιου ιστού.
6ο Εξάμηνο
Οργάνωση Εκδηλώσεων Δημοσίων Σχέσεων
Ο βασικός σκοπός του μαθήματος με αντικείμενο την οργάνωση εκδηλώσεων δημοσίων σχέσεων συνίσταται στο γνωρίσουν οι σπουδαστές τις συγκεκριμένες εκδηλώσεις και δραστηριότητες που μπορούν να οργανώνουν κατά τη διαμόρφωση προγραμμάτων δημοσίων σχέσεων. Κατανοούν τις θεωρητικές έννοιες και αρχές που έχουν σχέση με εκδηλώσεις και δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο δημοσίων σχέσεων. Επίσης μελετούν το είδος των εκδηλώσεων που χρησιμοποιούνται στις περιπτώσεις χορηγιών, εκθέσεων, εθελοντισμού. Δεδομένου ότι το μάθημα αναπτύσσεται μέσα από τη μελέτη περιπτώσεων ( case studies), αναμένεται εξαιρετικά μεγάλη συμμετοχή σπουδαστών.
Μάρκετινγκ Τουριστικών Υπηρεσιών
Το μάθημα εστιάζει στις αρχές του μάρκετινγκ υπηρεσιών και εξετάζει τα ζητήματα που ανακύπτουν από τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στο μάρκετινγκ των υλικών προϊόντων και εκείνο των υπηρεσιών. Παρουσιάζει επίσης τη σπουδαιότητα της διαδραστικής σχέσης μεταξύ πελατών και παρόχων υπηρεσιών. Αναπτύσσονται τα θέματα της προσέλκυσης πελατών, διατήρησης αυτών και της δημιουργίας ισχυρών πελατειακών σχέσεων μέσω ποιοτικής εξυπηρέτησης, καθώς και της στενής σχέσης μεταξύ της ποιότητας των υπηρεσιών και της ικανοποίησης των πελατών. Οι έννοιες του μαθήματος παρουσιάζονται με μελέτες περιπτώσεων, παραδείγματα και ασκήσεις στον κλάδο του τουρισμού.
Επιχειρησιακή Έρευνα
Το συγκεκριμένο μάθημα παρέχει στους σπουδαστές γνώσεις και δεξιότητες για τη διεξαγωγή έρευνας στον κλάδο των επιχειρήσεων. Στα θέματα που μελετώνται εντάσσονται η στρατηγική και ο σχεδιασμός της έρευνας,  μέθοδοι έρευνας, μεταξύ των οποίων ποιοτικές και ποσοτικές μέθοδοι, η εργασία σε συνδυασμό με τη βιβλιογραφία, καθώς και η φιλοσοφία και η ηθική της έρευνας.
Μάρκετινγκ Σχέσεων με Πελάτες
Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου μαθήματος θα αναπτυχθεί μια σειρά θεμάτων με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ειδικότερα, ο καθορισμός και η αιτιολόγηση των στρατηγικών προβολής και προώθησης, η σημασία προβολής και προώθησης σε συγκεκριμένες αγορές, τα μακροχρόνια αποτελέσματα των εν λόγω στρατηγικών, τα αποτελέσματα των τεχνικών που χρησιμοποιούνται στο άμεσο μάρκετινγκ, και προγράμματα προτίμησης καταναλωτών, κλπ. Έμφαση θα δοθεί στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και αξιολόγηση των ενεργειών που σχετίζονται με το Μάρκετινγκ Σχέσεων με Πελάτες.
Έτος 4ο
7ο Εξάμηνο
Διεθνείς Επιχειρήσεις
Ο συγκεκριμένος κύκλος μαθημάτων εισάγει τους σπουδαστές στις στρατηγικές και τις πρακτικές της διεθνούς επιχειρησιακής δραστηριότητας στο πλαίσιο των παγκόσμιων αγορών και του ανταγωνισμού. Καλύπτει τη σύνθετη φύση του διεθνούς περιβάλλοντος, τον αντίκτυπο που έχουν οι διάφορες κουλτούρες στη διαμόρφωση μιας στρατηγικής, τους εναλλακτικούς τρόπους εισόδου στις παγκόσμιες αγορές και τη διαχείριση των διεθνών λειτουργιών.   
Διοίκηση Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Τουρισμού
Το συγκεκριμένο μάθημα στοχεύει στην κάλυψη ζητημάτων αποφασιστικής σημασίας ζητημάτων για το μάνατζμεντ των τουριστικών οργανισμών, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η επισκόπηση των φορέων στον τομέα των τουριστικών επιχειρήσεων και να σχηματιστεί μια πλήρης εικόνα του «δικτύου αξιών» στον εν λόγω τομέα. Οι παραδόσεις συνοδεύονται με μελέτες περιπτώσεων, οι οποίες εστιάζουν σε ειδικά θέματα, έννοιες, στρατηγικές και τακτικές στη συγκεκριμένη περιοχή.  
Στρατηγικό Μάνατζμεντ
Το Στρατηγικό Μάνατζμεντ ουσιαστικά αφορά αποφάσεις περί επιχειρησιακών μοντέλων, επιχειρησιακής ανταγωνιστικής θέσης στο πλαίσιο του κλάδου δραστηριοποίησης, και περί του ανταγωνιστικού τους πλεονεκτήματος. Για να υπάρξουν αποφάσεις επί των συγκεκριμένων θεμάτων, είναι απαραίτητη η ανάλυση ορισμένων παραγόντων που επηρεάζουν την επιχειρησιακή δραστηριότητα σε όλα τα επίπεδα. Όλες αυτές οι περιοχές θα καλυφθούν μέσω διαφόρων μελετών περιπτώσεων. Θεωρητικά πλαίσια, έννοιες και αρχές που συνδέονται με αυτούς τους τύπους αποφάσεων καθώς και στοιχεία που ανέκυψαν από έρευνες και που επαληθεύουν τις θεωρίες εντάσσονται στις βασικές έννοιες του μαθήματος.   
Διπλωματική Εργασία Ι
Στη διάρκεια του τελευταίου χρόνου για το πτυχίο οι σπουδαστές θα κληθούν να ολοκληρώσουν και να παραδώσουν διπλωματική εργασία για τις επιχειρησιακές εφαρμογές με τη μορφή Ομαδικής Εργασίας. Αυτή η ομαδική εργασία βασίζεται στην επισκόπηση της βιβλιογραφίας, επιλέγεται ένα πλαίσιο για την ανάλυση και ακολουθεί πρωτογενής έρευνα. Η ανάλυση των δεδομένων της έρευνας σηματοδοτεί το τέλος της εργασίας πεδίου. Η τελική έκθεση στηρίζεται στην ανάλυση και εφαρμογή ενός εστιασμένου πραγματικού επιχειρησιακού θέματος. Προτάσεις και συμπεράσματα σημαίνουν το τέλος της εργασίας. Με δεδομένα την πολυπλοκότητα και το πεδίο της προαναφερθείσης εργασίας, το συγκεκριμένο μάθημα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να διαρκεί ολόκληρη την τέταρτη χρονιά (δηλ. το 1ο και το 2ο εξάμηνο του χρόνου αυτού) και εκλαμβάνεται ως διπλό μάθημα.
8ο Εξάμηνο
Στρατηγικό Μάρκετινγκ στον Τουρισμό
Ο στόχος του μαθήματος που πραγματεύεται το στρατηγικό μάρκετινγκ στον τουρισμό συνίσταται στο να δημιουργηθεί εξοικείωση με τις βασικές έννοιες και τα προβλήματα της στρατηγικής του μάρκετινγκ στον τουρισμό καθώς και στο να αναπτυχθεί, τόσο μέσω της θεωρίας όσο και μέσω της μελέτης περιπτώσεων, κριτική ανάλυση επί των θεμάτων στρατηγικού μάρκετινγκ που εξετάζονται.   Τέλος, το μάθημα εστιάζει στην προσπάθεια για αλληλουχία και σύνδεση των γνώσεων που αποκτήθηκαν πάνω στο μάρκετινγκ κατά τα προηγούμενα χρόνια σπουδών και οι οποίες έχουν σχέση με τον κλάδο του τουρισμού. Με βάση τα προαναφερθέντα, οι σπουδαστές αναπτύσσουν κριτική άποψη επί της στρατηγικής του μάρκετινγκ που όλες οι σύγχρονες επιχειρήσεις  θα πρέπει να ακολουθούν στον κλάδο του τουρισμού, εξοικειώνονται με όλους τους απαιτούμενους μηχανισμούς και εργαλεία για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός προγράμματος στρατηγικού μάρκετινγκ στον τουρισμό. Τέλος αποκτούν επίγνωση του αντικειμένου, αναπτύσσουν αναλυτικές δεξιότητες και συμμετέχουν σε συζητήσεις μέσα από τη διερεύνηση μελέτης περιπτώσεων που αναφέρονται σε τουριστικές επιχειρήσεις και των στρατηγικών μάρκετινγκ που έχουν υιοθετήσει.   
Χρηματοοικονομική Διοίκηση στις Τουριστικές Επιχειρήσεις
Το μάθημα με αντικείμενο τη χρηματοοικονομική διοίκηση στις τουριστικές επιχειρήσεις παρέχει στους σπουδαστές τη δυνατότητα να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τον αντίκτυπο των χρηματοοικονομικού περιεχομένου αποφάσεων που λαμβάνονται σχεδόν καθημερινά σε εταιρίες που αναπτύσσουν δραστηριότητα στον κλάδο του τουρισμού. Το μάθημα βοηθά τους σπουδαστές να εξοικειωθούν με μια σειρά σημαντικών θεμάτων στο συγκεκριμένο πεδίο. Ειδικότερα, (1) διερευνά τις σχέσεις μεταξύ κινδύνου και απαιτούμενων αποδόσεων στις αγορές του τουρισμού, (2) εκτιμά το κόστος κεφαλαίου σε μια τουριστική επιχείρηση, (3) αντιλαμβάνεται την επίδραση που οφείλεται στην κατάλληλη διάρθρωση των στοιχείων του και αξιολογεί τις επενδυτικές ευκαιρίες υπό συνθήκες αβεβαιότητας, (4) συνειδητοποιεί τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζονται τα επενδυτικά σχέδια και η χρηματοδότηση, και (5) εμφανίζει επίγνωση του αντικειμένου και  προσδιορίζει την πολιτική μερισμάτων που πρέπει να μελετηθεί στο πλαίσιο μιας τουριστικής επιχειρησιακής δραστηριότητας.
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Επιχειρηματικότητα, με τη βοήθεια της προσέγγισης του μάνατζμεντ, ορίζεται ως χαρακτηριστική μορφή συμπεριφοράς διαχείρισης με καινοτόμα αποτελέσματα. Η επιχειρηματικότητα είναι ένα πρότυπο συμπεριφοράς που μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους τύπους οργανισμών- δημόσιος τομέας, μη κερδοσκοπικοί και εμπορικοί οργανισμοί. Κάθε οργανισμός αναζητά την καινοτομία που εκφράζεται ως ανάγκη αυτού να εισάγει κάτι νέο και «να κάνει τις απαραίτητες κινήσεις ώστε να συμβούν καινούργια πράγματα» για οποιοδήποτε λόγο. Με δεδομένα τα προαναφερθέντα, το συγκεκριμένο μάθημα στοχεύει ουσιαστικά στην κάλυψη θεμάτων όπως Δημιουργικότητα και Καινοτομία, Επιχειρησιακό Μάνατζμεντ και έννοιες και θεωρίες που δημιουργούν αξία.
Διπλωματική Εργασία II
Στη διάρκεια του τελευταίου χρόνου για το πτυχίο οι σπουδαστές θα κληθούν να ολοκληρώσουν και να παραδώσουν διπλωματική εργασία για τις επιχειρησιακές εφαρμογές με τη μορφή Ομαδικής Εργασίας. Αυτή η ομαδική εργασία βασίζεται στην επισκόπηση της βιβλιογραφίας, επιλέγεται ένα πλαίσιο για την ανάλυση και ακολουθεί πρωτογενής έρευνα. Η ανάλυση των δεδομένων της έρευνας σηματοδοτεί το τέλος της εργασίας πεδίου. Η τελική έκθεση στηρίζεται στην ανάλυση και εφαρμογή ενός εστιασμένου πραγματικού επιχειρησιακού θέματος. Προτάσεις και συμπεράσματα σημαίνουν το τέλος της εργασίας. Με δεδομένα την πολυπλοκότητα και το πεδίο της προαναφερθείσης εργασίας, το συγκεκριμένο μάθημα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να διαρκεί ολόκληρη την τέταρτη χρονιά (δηλ. το 1ο και το 2ο εξάμηνο του χρόνου αυτού) και εκλαμβάνεται ως διπλό μάθημα.
-

ICBS Web TV

Επισκεφθείτε το Διαδικτυακό Κανάλι της ICBS και δείτε τα video και τις φωτογραφίες των εκδηλώσεων του.

Κοινωνική Δικτύωση

Επισκεφθείτε τη σελίδα του ICBS στο Facebook για να ενημερώνεστε συνεχώς.

Λίστα Επικοινωνίας

Γραφτείτε στη λίστα επικοινωνίας για να σας στέλνουμε τα νέα μας

Αθήνα: +30 210 2114671
Θεσσαλονίκη: +30 2310 698598
Λάρισα: +30 2410 671177