Αρχική  > Masters  > MBA με εξειδίκευση στο Μάρκετινγκ

MBA με εξειδίκευση στο Μάρκετινγκ

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στο σπουδαστή να αναλύσει επιχειρηματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα στελέχη σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των ατομικών δεξιοτήτων των σπουδαστών, ώστε να γίνουν αποτελεσματικοί marketing managers.
Το πρόγραμμα αυτό διατηρεί όλα τα πλεονεκτήματα του MBA, δηλαδή τη διεύρυνση των γνώσεων, οι οποίες καλύπτουν όλο το εύρος των λειτουργιών μιας επιχείρησης, ενός οργανισμού, ενώ παράλληλα παρέχει και τη δυνατότητα μιας εξειδίκευσης στον τομέα του Marketing.

Το πρόγραμμα MBA με εξειδίκευση στο Μάρκετινγκ, αποτελείται από δύο έτη part- time φοίτησης με συναντήσεις ανά δεκαπενθήμερο, Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί. Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου έτους, το οποίο είναι έτος υποδομής, ακολουθεί το δεύτερο έτος, που είναι έτος εξειδίκευσης και ολοκληρώνεται με την ανάληψη Διπλωματικής Εργασίας.

Προοπτικές Σταδιοδρομίας
Οι πτυχιούχοι του προγράμματος αυτού θα έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις, μεταξύ άλλων, και των κάτωθι θέσεων:

  • Διευθυντής Πωλήσεων
  • Διευθυντής Μάρκετινγκ
  • Διευθυντής Έρευνας Μάρκετινγκ και Έρευνας Αγοράς
  • Σύμβουλος Επιχειρήσεων στον τομέα της Διοίκησης Μάρκετινγκ
  • Διευθυντικό Στέλεχος εταιρείας Μελετών
  • Ειδικός στη Διοίκηση Έργων Μάρκετινγκ
Έτος Πρώτο
Μάνατζμεντ Πληροφοριών

Tο μάθημα αποσκοπεί στον προσδιορισμό της αξίας των πληροφοριακών συστημάτων στην στρατηγική των επιχειρήσεων, στην σημασία της οργάνωσης των τμημάτων ΙΤ ως ΙΤ Service Providers και στην αξιολόγηση των σύγχρονων ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων

Μάνατζμεντ Ανθρωπίνων Πόρων

Το μάθημα φιλοδοξεί να δώσει έμφαση στη σημασία του Ανθρώπινου Δυναμικού ως βασική παράμετρο δημιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Μέσα σ' αυτό το πλαίσιο αναλύονται οι σύγχρονες οπτικές, στρατηγικές και πολιτικές που θα οδηγήσουν στην επίτευξη του, σε ένα απαιτητικό επιχειρησιακό περιβάλλον. 

Χρηματοοικονομικό Μάνατζμεντ

To μάθημα δίνει έμφαση στη λογιστική πληροφόρηση, στην ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων, στη μελέτη θεμάτων κοστολόγησης, τιμολόγησης, μόχλευσης, επενδυτικής στρατηγικής, αποδοτικότητας των επιχειρήσεων, ελέγχου και πολιτικής πιστώσεων.

Μάνατζμεντ Λειτουργιών

Το μάθημα παρουσιάζει τις βασικές θεωρητικές αρχές, τα κριτήρια και τις ποσοτικές/ποιοτικές μεθόδους για την υποστήριξη της σύγχρονης διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε ζητήματα που σχετίζονται με λειτουργίες της παραγωγής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, ώστε η διαδικασία αυτή να συμβάλλει στην αύξηση της αποδοτικότητας ή/και της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης. 

Μάρκετινγκ

Το συγκεκριμένο course εστιάζεται στην παρουσίαση του όλου θεωρητικού πλαισίου του MARKETING MANAGEMENT, καθώς και στα θεωρητικά μοντέλα και στα εργαλεία υλοποίησης του.

Στους φοιτητές δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουν να υλοποιήσουν και να εφαρμόσουν τα δεδομένα, μέσα από την εκπόνηση ενός brief MARKETING PLAN, που να ασχολείται με τις παραμέτρους Marketing του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος μιας επιχείρησης ή οργανισμού.

Επιχειρησιακό Περιβάλλον

To μάθημα δίνει έμφαση στην ανάλυση των βασικών μακροοικονομικών μεταβλητών (ανεργία, πληθωρισμός, επιτόκια, ΑΕΠ, ισοζύγιο, νομισματική και δημοσιονομική πολιτική) και στον τρόπο που η μεταβολή αυτών επηρεάζει την επενδυτική στρατηγική και την αναπτυξιακή δυναμική μιας χώρας.

Στρατηγικό Μάνατζμεντ

Το μάθημα ολοκληρώνει τα μαθήματα του 1ου έτους του προγράμματος ΜΒΑ, δίνοντας έμφαση στις μεταβλητές του περιβάλλοντος, την ανάπτυξη  εναλλακτικών στρατηγικών, την αξιολόγηση του και τη λήψη αποφάσεων από τις επιχειρήσεις, σε στρατηγικό επίπεδο. 

Έτος Δεύτερο
Μέθοδοι Έρευνας
Το μάθημα στοχεύει να εισάγει τους σπουδαστές σε θέματα που εξασφαλίζουν γνώσεις περί ανθρώπινων συμπεριφορών σε εργασιακούς χώρους, μέσα από το σχεδιασμό ερευνητικών εργασιών, τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Το μάθημα εστιάζει σε δεξιότητες και γνώσεις που κρίνονται απαραίτητες για την επιτυχημένη ολοκλήρωση μιας ερευνητικής εργασίας.
Ηγεσία και Επαγγελματικές Δεξιότητες
Το συγκεκριμένο μάθημα εστιάζει στην ανάπτυξη ατομικών ηγετικών δεξιοτήτων τονίζοντας ιδιαίτερα τη μεγιστοποίηση της δημιουργικότητας σε επίπεδο ατόμου, ομάδας και οργανισμού. Εξετάζονται διάφορες σύγχρονες θεωρίες περί ηγεσίας, μεταξύ των οποίων η περί μετασχηματιστικής ηγεσίας, που παρουσιάζεται  με παραδείγματα και ολοκληρώνεται με πρακτικές ασκήσεις . Πέρα από τις θεωρητικές θεμελιώσεις, μεγάλη έμφαση δίνεται στην προσωπική ανέλιξη. Οι σπουδαστές αξιολογούν το δικό τους στυλ ηγεσίας χρησιμοποιώντας καθιερωμένες μετρήσεις, και με βάση τη σχετική θεωρία συνθέτουν ένα πρόγραμμα δράσης που θα αποτελέσει οδηγό της επαγγελματικής τους εξέλιξης. Η εργασία απαιτεί εφαρμογή της θεωρίας και κριτικής ανάλυσης που συμβάλλουν στην ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων και ηγετικού στυλ.
Στρατηγική για Βιώσιμες Επιχειρήσεις
Το μάθημα διερευνά τη στρατηγική ως ένα πεδίο αμφισβητήσεων και τονίζει την ανάγκη κατανόησης πολιτιστικών, κοινωνικών και ηθικών ζητημάτων καθώς και οικονομικών παραγόντων που ενισχύουν την ανάπτυξη στρατηγικής σε οργανισμούς. Εκπαιδεύει τους σπουδαστές στο να αναπτύξουν την ικανότητα να εμπλέκονται και να ασχολούνται πληρέστερα με τη συζήτηση περί της στρατηγικής των δικών τους και άλλων οργανισμών. Το μάθημα προσφέρει κριτική μελέτη των εργαλείων, μοντέλων και εννοιών για την εφαρμογή στρατηγικών και πολιτικών αειφορίας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Επανεξετάζει τρέχουσες και διαμορφούμενες ιδέες και έννοιες στο πλαίσιο των παραγόντων που οδηγούν σε επιχειρησιακές αλλαγές οι οποίες απαιτούνται ως απάντηση στις επιτακτικές προκλήσεις που αφορούν τη διατηρησιμότητα και τις ευθύνες.  Το μάθημα ερευνά πρακτικές, καινοτομίες και διαμορφούμενες ιδέες για την ενσωμάτωση της διάστασης της αειφορίας στην επιχειρησιακή πολιτική και δίνει έμφαση στην ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων μέσω των θεωριών περί της Διαχείρισης της Γνώσης και του Οργανισμού Μάθησης .
Διεθνές Μάρκετινγκ
Το συγκεκριμένο μάθημα παρέχει στους σπουδαστές τη δυνατότητα να εκτιμήσουν ότι για πολλούς καθιερωμένους οργανισμούς, η μόνη σημαντική ευκαιρία ανάπτυξης  υπάρχει μέσω διεθνούς εμπορίου αλλά και ότι η επιτυχία στην εγχώρια αγορά δεν εγγυάται και επιτυχία στο εξωτερικό. Το μάθημα τους βοηθά ακόμη να αντιληφθούν το εύρος και το βάθος διεθνών θεμάτων μάρκετινγκ τόσο σε στρατηγικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο καθώς και μια πλήρη σειρά ανεξάρτητων θεμάτων τα οποία πρέπει να διαχειρίζονται ταυτόχρονα. Οι σπουδαστές μαθαίνουν να εφαρμόζουν κατάλληλες προσεγγίσεις του διεθνούς μάρκετινγκ σε διάφορα επιχειρησιακά ζητήματα/ καταστάσεις.    
Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
Ο τομέας των υπηρεσιών είναι ο μεγαλύτερος τομέας στην εθνική οικονομία με σημαντική συμβολή σε θέματα με επίκεντρο το εμπορικό ισοζύγιο, την ευκαιρία απασχόλησης, την ευαισθητοποίηση και τα δικαιώματα του καταναλωτή. Ακόμη, «οι υπηρεσίες» αποτελούν βασικό συστατικό στοιχείο ακόμη και των παραγόμενων (υλικών) προϊόντων, και η εξυπηρέτηση πελατών ή οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας ίσως είναι η βασική αιτία για την οποία επιλέγουμε τον ένα έναντι του άλλου προμηθευτή και γιατί πιθανόν να επιλέξουμε ή να μην επιλέξουμε να αγοράσουμε από το συγκεκριμένο προμηθευτή και πάλι στο μέλλον. Για το λόγο αυτό, η κατανόηση θεμάτων του μάρκετινγκ υπηρεσιών είναι αποφασιστικής σημασίας για την αποτελεσματική διοίκηση όλων των οργανισμών που δραστηριοποιούνται είτε στον ιδιωτικό ή κοινωφελή (κερδοσκοπικό) τομέα είτε στο δημόσιο (μη κερδοσκοπικό) τομέα. Το συγκεκριμένο μάθημα παρέχει βαθειά γνώση ως προς τον τρόπο «αποδόμησης» οποιουδήποτε οργανισμού παροχής υπηρεσιών μέσω ελέγχου, ανάλυσης και επαναδιαμόρφωσης, αναδιάταξης με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητάς του, σε συνδυασμό με την τοποθέτησή του και το διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε περιπτώσεις που κρίνεται κατάλληλη.
B2B Μάρκετινγκ
Μέσα από το συγκεκριμένο μάθημα οι σπουδαστές εντρυφούν στον τρόπο με τον οποίο δραστηριοποιούνται οι εταιρίες στις αγορές Β2Β, στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τις Β2Β λειτουργίες τους και στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουν τις μελλοντικές στρατηγικές τους. Οι επιχειρησιακές αγορές είναι ευρείας κλίματος καθώς περιλαμβάνουν κερδοσκοπικές επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, εταιρίες παραγωγής προϊόντων και εταιρίες παρόχους υπηρεσιών, κυβερνητικούς και θεσμικούς οργανισμούς. Η κατανόηση των επιχειρησιακών αγορών είναι ένα από τα αποφασιστικής σημασίας στοιχεία της ανάλυσης μάρκετινγκ στο πλαίσιο της εξέτασης και διάγνωσης προβλημάτων, της λήψης αποτελεσματικών αποφάσεων και εφαρμογής στρατηγικών επιχειρησιακού μάρκετινγκ.  
Συμβουλευτική των Επιχειρήσεων
Οι σπουδαστές αποκτούν συναφείς προς τη συμβουλευτική γνώσεις αλλά και εμπορικές γνώσεις καθώς και τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να προτείνουν λύσεις ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης και συμβουλευτικής με στόχο την επίλυση επιχειρησιακών προβλημάτων.  Οι σπουδαστές αποκτούν σταθερές βάσεις ως προς τη θεωρία και πρακτική της συμβουλευτικής από την οπτική γωνία τόσο υπεύθυνο για την επιλογή συμβούλου όσο και του επαγγελματία συμβούλου.  Το συγκεκριμένο μάθημα εστιάζει σε δύο απόψεις:  (α) Την άποψη του πελάτη– Για ποιο λόγο οι οργανισμοί προσλαμβάνουν συμβούλους; Με ποια κριτήρια επιλέγουν ανάμεσα σε ανταγωνιστικές εταιρίες; Πώς μπορούν να αντλήσουν μεγαλύτερη αξία από τους συμβούλους με τους οποίους συνεργάζονται; (β)Την άποψη του συμβούλου – Ποια είναι τα στρατηγικά ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος και πώς αυτά επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρίες τοποθετούνται στην αγορά; Πώς μεταβάλλεται η σχέση πελάτη-συμβούλου και τι μπορούν να κάνουν επ’ αυτού του θέματος οι σύμβουλοι ώστε η σχέση να γίνει αποτελεσματικότερη; Πώς εργάζονται οι σύμβουλοι στην πράξη;
Διπλωματική Εργασία στο Μάρκετινγκ
Η διπλωματική εργασία παρέχει στους σπουδαστές τη δυνατότητα εξειδίκευσης σε έναν τομέα ενδιαφέροντος διεκπεραιώνοντας ένα ανεξάρτητο και σε βάθος ερευνητικό έργο, καθοδηγούμενοι από καθηγητές που ασχολούνται ενεργά με την  έρευνα. Οι σπουδαστές αξιολογούν και συνθέτουν φιλοσοφίες περί έρευνας,  χρησιμοποιώντας δευτερογενείς και/ή πρωτογενείς πηγές και αναλύουν τα ευρήματά τους σε σχέση με τις υπάρχουσες θεωρίες. Η διπλωματική εργασία ενδιαφέρει τους δυνητικούς μελλοντικούς εργοδότες, καθώς καταδεικνύει κριτικές ικανότητες, ερευνητική δεινότητα και επιχειρησιακές γνώσεις. Μπορεί επίσης να ωθήσει τους σπουδαστές στη διεξαγωγή περαιτέρω έρευνας, είτε στο πλαίσιο συμβουλευτικού ρόλου, είτε στο πλαίσιο συνεχούς ακαδημαϊκής έρευνας σε επίπεδο PhD.
-

ICBS Web TV

Επισκεφθείτε το Διαδικτυακό Κανάλι της ICBS και δείτε τα video και τις φωτογραφίες των εκδηλώσεων του.

Κοινωνική Δικτύωση

Επισκεφθείτε τη σελίδα του ICBS στο Facebook για να ενημερώνεστε συνεχώς.

Λίστα Επικοινωνίας

Γραφτείτε στη λίστα επικοινωνίας για να σας στέλνουμε τα νέα μας

Αθήνα: +30 210 2114671
Θεσσαλονίκη: +30 2310 698598
Λάρισα: +30 2410 671177