Αρχική  > Masters  > MBA με εξειδίκευση στο Μάνατζμεντ Logistics

MBA με εξειδίκευση στο Μάνατζμεντ Logistics

Το πρόγραμμα MBA με εξειδίκευση στο Μάνατζμεντ Logistics παρέχει τη δυνατότητα απόκτησης θεωρητικών βάσεων στο σχετικό τομέα, που σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων που απαιτούνται, βοηθούν στη λήψη αποφάσεων και στην εφαρμογή μεθόδων επίλυσης προβλημάτων στον τομέα Logistics. Το πρόγραμμα αυτό διατηρώντας όλα τα πλεονεκτήματα του MBA, δηλαδή παροχή γνώσεων οι οποίες καλύπτουν όλο το εύρος των λειτουργιών μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού, παρέχει παράλληλα τη δυνατότητα εξειδίκευσης σε ένα από τους πλέον ανερχόμενους σε σημασία, βασικούς επιχειρησιακούς τομείς.

Το πρόγραμμα MBA με εξειδίκευση στο Μάνατζμεντ Logistics , αποτελείται από δύο έτη part - time φοίτησης με συναντήσεις ανά δεκαπενθήμερο, Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί. Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου έτους, το οποίο είναι έτος υποδομής, ακολουθεί το δεύτερο έτος που είναι έτος εξειδίκευσης και ολοκληρώνεται με την ανάληψη Διπλωματικής Εργασίας.

Προοπτικές Σταδιοδρομίας
Οι πτυχιούχοι του προγράμματος αυτού θα έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις, μεταξύ άλλων, και των κάτωθι θέσεων:

  • Διευθυντής Logistics
  • Διευθυντικό Στέλεχος Επιχειρήσεων Διανομής
  • Διευθυντικό Στέλεχος Συμβουλευτικών Εταιρειών
  • Διευθυντής Προμηθειών
  • Ειδικός στην Οργάνωση και Έλεγχο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Έτος Πρώτο
Μάνατζμεντ Πληροφοριών

Tο μάθημα αποσκοπεί στον προσδιορισμό της αξίας των πληροφοριακών συστημάτων στην στρατηγική των επιχειρήσεων, στην σημασία της οργάνωσης των τμημάτων ΙΤ ως ΙΤ Service Providers και στην αξιολόγηση των σύγχρονων ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων

Μάνατζμεντ Ανθρωπίνων Πόρων

Το μάθημα φιλοδοξεί να δώσει έμφαση στη σημασία του Ανθρώπινου Δυναμικού ως βασική παράμετρο δημιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Μέσα σ' αυτό το πλαίσιο αναλύονται οι σύγχρονες οπτικές, στρατηγικές και πολιτικές που θα οδηγήσουν στην επίτευξη του, σε ένα απαιτητικό επιχειρησιακό περιβάλλον. 

Χρηματοοικονομικό Μάνατζμεντ
To μάθημα δίνει έμφαση στη λογιστική πληροφόρηση, στην ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων, στη μελέτη θεμάτων κοστολόγησης, τιμολόγησης, μόχλευσης, επενδυτικής στρατηγικής, αποδοτικότητας των επιχειρήσεων, ελέγχου και πολιτικής πιστώσεων
Μάνατζμεντ Λειτουργιών

Το μάθημα παρουσιάζει τις βασικές θεωρητικές αρχές, τα κριτήρια και τις ποσοτικές/ποιοτικές μεθόδους για την υποστήριξη της σύγχρονης διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε ζητήματα που σχετίζονται με λειτουργίες της παραγωγής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, ώστε η διαδικασία αυτή να συμβάλλει στην αύξηση της αποδοτικότητας ή/και της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης. 

Μάρκετινγκ

Το συγκεκριμένο course εστιάζεται στην παρουσίαση του όλου θεωρητικού πλαισίου του MARKETING MANAGEMENT, καθώς και στα θεωρητικά μοντέλα και στα εργαλεία υλοποίησης του.

Στους φοιτητές δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουν να υλοποιήσουν και να εφαρμόσουν τα δεδομένα, μέσα από την εκπόνηση ενός brief MARKETING PLAN, που να ασχολείται με τις παραμέτρους Marketing του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος μιας επιχείρησης ή οργανισμού.

Επιχειρησιακό Περιβάλλον

To μάθημα δίνει έμφαση στην ανάλυση των βασικών μακροοικονομικών μεταβλητών (ανεργία, πληθωρισμός, επιτόκια, ΑΕΠ, ισοζύγιο, νομισματική και δημοσιονομική πολιτική) και στον τρόπο που η μεταβολή αυτών επηρεάζει την επενδυτική στρατηγική και την αναπτυξιακή δυναμική μιας χώρας.

Στρατηγικό Μάνατζμεντ

Το μάθημα ολοκληρώνει τα μαθήματα του 1ου έτους του προγράμματος ΜΒΑ, δίνοντας έμφαση στις μεταβλητές του περιβάλλοντος, την ανάπτυξη  εναλλακτικών στρατηγικών, την αξιολόγηση του και τη λήψη αποφάσεων από τις επιχειρήσεις, σε στρατηγικό επίπεδο. 

Έτος Δεύτερο
Μέθοδοι Έρευνας
Το μάθημα στοχεύει να εισάγει τους σπουδαστές σε θέματα που εξασφαλίζουν γνώσεις περί ανθρώπινων συμπεριφορών σε εργασιακούς χώρους, μέσα από το σχεδιασμό ερευνητικών εργασιών, τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Το μάθημα εστιάζει σε δεξιότητες και γνώσεις που κρίνονται απαραίτητες για την επιτυχημένη ολοκλήρωση μιας ερευνητικής εργασίας.
Ηγεσία και Επαγγελματικές Δεξιότητες
Το συγκεκριμένο μάθημα εστιάζει στην ανάπτυξη ατομικών ηγετικών δεξιοτήτων τονίζοντας ιδιαίτερα τη μεγιστοποίηση της δημιουργικότητας σε επίπεδο ατόμου, ομάδας και οργανισμού. Εξετάζονται διάφορες σύγχρονες θεωρίες περί ηγεσίας, μεταξύ των οποίων η περί μετασχηματιστικής ηγεσίας, που παρουσιάζεται  με παραδείγματα και ολοκληρώνεται με πρακτικές ασκήσεις . Πέρα από τις θεωρητικές θεμελιώσεις, μεγάλη έμφαση δίνεται στην προσωπική ανέλιξη. Οι σπουδαστές αξιολογούν το δικό τους στυλ ηγεσίας χρησιμοποιώντας καθιερωμένες μετρήσεις, και με βάση τη σχετική θεωρία συνθέτουν ένα πρόγραμμα δράσης που θα αποτελέσει οδηγό της επαγγελματικής τους εξέλιξης. Η εργασία απαιτεί εφαρμογή της θεωρίας και κριτικής ανάλυσης που συμβάλλουν στην ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων και ηγετικού στυλ.
Στρατηγική για Βιώσιμες Επιχειρήσεις
Το μάθημα διερευνά τη στρατηγική ως ένα πεδίο αμφισβητήσεων και τονίζει την ανάγκη κατανόησης πολιτιστικών, κοινωνικών και ηθικών ζητημάτων καθώς και οικονομικών παραγόντων που ενισχύουν την ανάπτυξη στρατηγικής σε οργανισμούς. Εκπαιδεύει τους σπουδαστές στο να αναπτύξουν την ικανότητα να εμπλέκονται και να ασχολούνται πληρέστερα με τη συζήτηση περί της στρατηγικής των δικών τους και άλλων οργανισμών. Το μάθημα προσφέρει κριτική μελέτη των εργαλείων, μοντέλων και εννοιών για την εφαρμογή στρατηγικών και πολιτικών αειφορίας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Επανεξετάζει τρέχουσες και διαμορφούμενες ιδέες και έννοιες στο πλαίσιο των παραγόντων που οδηγούν σε επιχειρησιακές αλλαγές οι οποίες απαιτούνται ως απάντηση στις επιτακτικές προκλήσεις που αφορούν τη διατηρησιμότητα και τις ευθύνες.  Το μάθημα ερευνά πρακτικές, καινοτομίες και διαμορφούμενες ιδέες για την ενσωμάτωση της διάστασης της αειφορίας στην επιχειρησιακή πολιτική και δίνει έμφαση στην ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων μέσω των θεωριών περί της Διαχείρισης της Γνώσης και του Οργανισμού Μάθησης .
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
Το δίκτυο προσφέρει ένα εντελώς νέο μέσο ανάπτυξης επιχειρησιακής δραστηριότητας οπουδήποτε, με οποιοδήποτε τρόπο, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε τιμή. Δεν αλλάζει απλά και μόνο το σχήμα του ανταγωνισμού και την ταχύτητα δράσης καθώς και τη φύση της επιχειρησιακής ηγεσίας και της λήψης στρατηγικής απόφασης.  
Logistics στις Επιχειρήσεις
Σχεδιασμός Συστημάτων Logistics στις επιχειρήσεις. Τα στοιχεία ενός συστήματος Logistics, σχεδιασμός και λειτουργία του συστήματος, ο ρόλος της ροής πληροφοριών στο σύστημα Logistics. Η σχέση μεταξύ και λοιπών Επιχειρησιακών Λειτουργιών, λειτουργίες σε σχέση με την Παραγωγή και το Μάρκετινγκ, Ανθρώπινοι Πόροι και Logistics, εκμάθηση και ανάγκες για κατάρτιση, ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων. Εξυπηρέτηση Πελατών και logistics. Λειτουργία Logistics στο πλαίσιο των Υπηρεσιών. Η σημασία των υπηρεσιών υπεργολαβίας στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον (Ευθύνη τρίτων). Τάσεις και προοπτικές: e-Logistics, στο σύγχρονο ελληνικό πλαίσιο.   
Logistics και Μάνατζμεντ της Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Η λήψη απόφασης ως προς το Μάνατζμεντ της Εφοδιαστικής Αλυσίδας αφορά τέσσερις βασικές περιοχές: Τοποθεσία, Παραγωγή, Αποθέματα και Μεταφορά. Λήψη παραγγελίας και επεξεργασία. Συστήματα Μεταφοράς- η σημασία τους στην περικοπή του κόστους. Η λειτουργία της αποθήκευσης, ο ρόλος των αποθηκών και των κέντρων διανομών και η σημασία τους στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος Logistics.  Μεταφορά προϊόντων, συσκευασία, και η συμβολή τους τόσο στην αποτελεσματικότητα όσο και στο χαμηλό κόστος, καθώς και στην προστασία του προϊόντος. Διαχείριση αποθεμάτων, ζήτηση και διαχείριση περιόδων αιχμής, λειτουργία των  Logistics operation, σχεδιασμός και έλεγχος.
Τεχνολογία Πληροφόρησης και Μάνατζμεντ Logistics
Ανάπτυξη Συστημάτων Πληροφοριών, Ανάλυση και Σχεδιασμός, Μεθοδολογίες, Τεχνικές. Επιχειρησιακά μοντέλα, έννοιες και τεχνικές. Συστήματα Πληροφοριών και Logistics. Συμβολή και αποτελεσματική ενσωμάτωση Συστημάτων Πληροφοριών στα Logistics σε μια εταιρία. Επισκόπηση και αξιολόγηση των Συστημάτων Πληροφοριών για Logistics: MRP (Σχεδιασμός Πόρων Παραγωγής), ERP (Σχεδιασμός Επιχειρησιακών Πόρων), CRM (Διαχείριση Πελατών). Αξιολόγηση των τρεχουσών μεθοδολογιών σε σχέση με την ενσωμάτωση των Συστημάτων Πληροφοριών για Logistics στο πλαίσιο ενός ευρύτερου επιχειρησιακού περιβάλλοντος.  
Διπλωματική Εργασία στο Logistics Μάνατζμεντ
Η διπλωματική εργασία παρέχει στους σπουδαστές τη δυνατότητα εξειδίκευσης σε έναν τομέα ενδιαφέροντος διεκπεραιώνοντας ένα ανεξάρτητο και σε βάθος ερευνητικό έργο, καθοδηγούμενοι από καθηγητές που ασχολούνται ενεργά με την  έρευνα. Οι σπουδαστές αξιολογούν και συνθέτουν φιλοσοφίες περί έρευνας,  χρησιμοποιώντας δευτερογενείς και/ή πρωτογενείς πηγές και αναλύουν τα ευρήματά τους σε σχέση με τις υπάρχουσες θεωρίες. Η διπλωματική εργασία ενδιαφέρει τους δυνητικούς μελλοντικούς εργοδότες, καθώς καταδεικνύει κριτικές ικανότητες, ερευνητική δεινότητα και επιχειρησιακές γνώσεις. Μπορεί επίσης να ωθήσει τους σπουδαστές στη διεξαγωγή περαιτέρω έρευνας, είτε στο πλαίσιο συμβουλευτικού ρόλου, είτε στο πλαίσιο συνεχούς ακαδημαϊκής έρευνας σε επίπεδο PhD.
-

ICBS Web TV

Επισκεφθείτε το Διαδικτυακό Κανάλι της ICBS και δείτε τα video και τις φωτογραφίες των εκδηλώσεων του.

Κοινωνική Δικτύωση

Επισκεφθείτε τη σελίδα του ICBS στο Facebook για να ενημερώνεστε συνεχώς.

Λίστα Επικοινωνίας

Γραφτείτε στη λίστα επικοινωνίας για να σας στέλνουμε τα νέα μας

Αθήνα: +30 210 2114671
Θεσσαλονίκη: +30 2310 698598
Λάρισα: +30 2410 671177