Αρχική  > Bachelors  > Μάρκετινγκ

Μάρκετινγκ

Περιγραφή του τομέα
Το Μάρκετινγκ είναι μια διαδικασία του Μάνατζμεντ, που έχει την ευθύνη να προβλέπει, να ξεχωρίζει και να ικανοποιεί με αποδοτικότητα τις ανάγκες του πελάτη. Ο Marketer έχει ένα ευρύτατο πεδίο δράσης, από το σχεδιασμό ακόμη ενός προϊόντος και μέχρι τη διερεύνηση της ικανοποίησης του πελάτη. Ο γνώστης των αρχών και των τεχνικών του Μάρκετινγκ είναι το πιο απαραίτητο μέλος στην ομάδα των στελεχών που βρίσκονται αμέσως κάτω από τη Διεύθυνση. Η συμβολή του στη διαμόρφωση των αποφάσεων είναι καθοριστική για την επιτυχία της επιχείρησης.

Προϋποθέσεις Επιτυχίας
Μέρα με την ημέρα, το στέλεχος του Μάρκετινγκ γίνεται πιο αναγκαίο στην επιχείρηση, ειδικά σε συνθήκες έντονου ανταγωνισμού. Δεν είναι τυχαίο ότι το Μάρκετινγκ είναι η βάση για την οικονομική δραστηριότητα κάθε κοινωνίας ξεκινώντας από τη διάγνωση και καταλήγοντας στην ικανοποίηση αναγκών.

Προοπτικές Σταδιοδρομίας
Οι πτυχιούχοι του προγράμματος αυτού θα έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις, μεταξύ άλλων, και των κατωτέρω:

  • Εκτελεστικό στέλεχος στην περιοχή του μάρκετινγκ στις επιχειρήσεις
  • Σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα μάρκετινγκ
  • Μελετητής σε θέματα επικοινωνίας, έρευνας αγοράς και μάρκετινγκ
  • Στέλεχος σε επιτελικές θέσεις μάρκετινγκ στις επιχειρήσεις
  • Μάνατζερ σε θέσεις επικοινωνίας και μάρκετινγκ, όπως υπεύθυνος ή/και επιθεωρητής πωλήσεων, υπεύθυνος μάρκετινγκ, εμπορικός επιθεωρητής, brand manager, product manager, κ.α.
Έτος 1ο
1o Εξάμηνο
Μακροοικονομία
Το μάθημα της Μακροοικονομίας έχει σκοπό να παρέχει μία πρώτη γνωριμία με τη σύγχρονη Μακροοικονομική ανάλυση και τις εφαρμογές της. Οι προγραμματισμένες διαλέξεις ακολουθούν τις θεματικές ενότητες, με στόχο την πρώτη γνωριμία με βασικές οικονομικές έννοιες όπως α) η θεωρία επένδυσης, β) οι νόμοι της προσφοράς και ζήτησης, γ) η νομισματική και δημοσιονομική πολιτική, και δ) η οικονομική ανάπτυξη και ο ρόλος του διεθνούς εμπορίου. Εκτός από το θεωρητικό πλαίσιο των διαλέξεων, το μάθημα προβλέπει την ανάλυση πρακτικών εφαρμογών της θεωρίας, μέσα από τη χρήση υποδειγμάτων που προέρχονται από πηγές της σύγχρονης μακροοικονομικής ανάλυσης.
Λογιστική Ι
To μάθημα εισάγει τους σπουδαστές, στο ρόλο της Λογιστικής στο χώρο των επιχειρήσεων και επιδιώκει την παρουσίαση και εφαρμογή αφενός των σύγχρονων τεχνικών καταγραφής των οικονομικών συναλλαγών και αφετέρου την απεικόνιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων. Αυτό επιτυγχάνεται με την αναλυτική παρουσίαση όλων των καθημερινών οικονομικών συναλλαγών, ούτως ώστε η Λογιστική να παρέχει την οικονομική θωράκιση στις επιχειρήσεις και να τις βοηθά στην επίτευξη των στόχων τους.
Ικανότητες Μάνατζμεντ
Η ουσία του management αφορά το ρόλο, τις λειτουργίες και τις τεχνικές διαχείρισης. Η ενότητα εισάγει τους σπουδαστές στην έννοια του management με το να ερευνήσει τους ρόλους και τις λειτουργίες των διευθυντών /προϊσταμένων και του τρόπου που αυτοί θα διαχειριστούν  αποτελεσματικά τις περιπτώσεις στο επιχειρησιακό περιβάλλον. Επίσης παρέχει ένα πλαίσιο για τους σπουδαστές για να καταλάβουν τη συμβατότητα των διαφορετικών πτυχών της διαχείρισης και πώς αυτές ταιριάζουν μαζί σε μια οργάνωση. Οι σπουδαστές θα μελετήσουν όλες τις περιοχές (δηλ. προγραμματισμός, τύποι στόχων,
σχεδιασμός, βήματα της διαδικασίας, ποιος προγραμματίζει, γιατί και πότε κ.λπ.) μέσω διάφορων περιπτωσιολογικών μελετών. Θα διδαχθούν επίσης εισαγωγικά τα θεωρητικά πλαίσια, τις έννοιες και τις αρχές, καθώς επίσης και, τα ερευνητικά στοιχεία που αφορούν στις θεωρίες.
Δεξιότητες Υπολογιστών Ι (Εργαστήριο)
Σκοπός του μαθήματος είναι μέσα από μελέτη περιπτώσεων, που προέρχονται από επιχειρησιακά περιβάλλοντα, οι σπουδαστές να αποκτήσουν μια άρτια και ολοκληρωμένη γνώση των δυνατοτήτων των προγραμμάτων WORD και EXCEL και της πρακτικής αξιοποίησής τους στους εκάστοτε εργασιακούς χώρους. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ενότητας, οι σπουδαστές θα αποκτήσουν τις δεξιότητες ώστε να μπορούν να εφαρμόζουν τις απαραίτητες τεχνικές, για να επιτύχουν την άρτια δημιουργία, εμφάνιση και λειτουργικότητα των εγγράφων τους, να μπορούν να οργανώνουν λογιστικά φύλλα, με μαθηματική επεξεργασία των αριθμητικών δεδομένων, να μπορούν να επεξεργάζονται τα δεδομένα, με τη βοήθεια συναρτήσεων και να μπορούν να οργανώνουν εκθέσεις στατιστικών αποτελεσμάτων.
2ο Εξάμηνο
Εμπορικό Δίκαιο
Το μάθημα του δικαίου θα προσεγγίσει τη σχέση της νομοθεσίας με τον σύγχρονο άνθρωπο, την κοινωνία, την οικονομία και την Διεθνή κοινότητα. Ειδικότερα ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον κλάδο του Εμπορικού Δικαίου και συγκεκριμένα α) στις εταιρικές μορφές που αναγνωρίζει το ελληνικό και κοινοτικό δίκαιο, β) στην πραγματοποίηση εμπορικών συναλλαγών με χρήση αξιόγραφων και γ) στους θεσμούς με τους οποίους η ελληνική νομοθεσία
αντιμετωπίζει τις προβληματικές οικονομικά επιχειρήσεις. Οι φοιτητές θα γνωρίσουν τη νομική ορολογία, ενώ παράλληλα μέσα από πρακτικά παραδείγματα θα
αντιληφθούν την εφαρμογή της νομικής επιστήμης στην καθημερινότητα  του σύγχρονου επιχειρηματία.
Έτος 2ο
3o Εξάμηνο
Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
Η σημασία του μαθήματος Μάρκετινγκ Ι συνίσταται στο ότι εισάγει τους σπουδαστές στις βασικές έννοιες του μάρκετινγκ. Επιπλέον, στοχεύει να συμβάλλει στη βασική κατανόηση του μάρκετινγκ στο πλαίσιο μιας εταιρίας. Στις βασικές έννοιες περιλαμβάνονται φιλοσοφία του Μάρκετινγκ, μικρο- και μακρο-περιβάλλον, συμπεριφορά καταναλωτών και έρευνα μάρκετινγκ. Δίνεται έμφαση στη θεωρητική ανάλυση ώστε να αναπτυχθεί το βασικό σκεπτικό, ο βασικός συλλογισμός του μάρκετινγκ.
Μάνατζμεντ Λειτουργιών
Αποτελεί βασικό μάθημα για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Επικεντρώνει στη διαχείριση λειτουργιών και logistics/εφοδιαστικής αλυσίδας, που μπορεί να εφαρμοστεί γενικά σε όλες σχεδόν τις επιχειρησιακές δραστηριότητες από την κατασκευή- μεταποίηση, λιανικές πωλήσεις, υπηρεσίες έως και το δημόσιο τομέα. Αναπτύσσονται ζητήματα τα οποία αποτελούν αντικείμενο σκέψης, μελέτης και ενδιαφέροντος σε όλους τους οργανισμούς και συγκεκριμένα, θέματα όπως σχεδιασμός επιχειρησιακών λειτουργιών, διαχείριση και έλεγχος παραγωγικής δυναμικότητας, εξυπηρέτηση πελατών, διαχείριση αποθεμάτων και διανομών, οι φιλοσοφίες των JIT και MRP , τόπος εγκατάστασης και χωροταξική διάταξη της επιχείρησης, ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, παραγωγή,  εξασφάλιση αγαθών και υπηρεσιών που άπτονται των λειτουργιών, διαχείριση ποιότητας, αναμονή, διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και παγκοσμιοποίηση. Το  μάθημα του Μάνατζμεντ Λειτουργιών παρουσιάζει ευρεία επισκόπηση αυτών των σημαντικών λειτουργιών εντός της εταιρίας.  
Στατιστική
Ο συγκεκριμένος κύκλος μαθημάτων εισάγει τους σπουδαστές στις βασικές ιδέες της πιθανότητας (και δεσμευμένης πιθανότητας), τις κατανομές πιθανοτήτων (τόσο τις ασυνεχείς όσο και τις συνεχείς) και παρουσιάζει τη στατιστική επαγωγή. Το μάθημα έχει πρακτικό προσανατολισμό καθώς εστιάζει στην εφαρμογή τεχνικών και μεθοδολογιών σε ποικίλες πηγές και ερωτήματα που αφορούν την έρευνα, καθώς και στην ανάγνωση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων, και την αξιολόγηση των συμπερασμάτων τους.  Το θεωρητικό πλαίσιο του μαθήματος ενθαρρύνει τους σπουδαστές να προσδιορίζουν και να εφαρμόζουν τις κατάλληλες στατιστικές τεχνικές και μεθοδολογίες στα διάφορα ερευνητικά ερωτήματα, και να παρουσιάζουν και να ερμηνεύουν τα στατιστικά ευρήματα.  
Διοικητική Λογιστική
Το μάθημα εισάγει τους σπουδαστές στο ρόλο και το σκοπό της διοικητικής λογιστικής στο πλαίσιο μιας επιχειρησιακής δραστηριότητας. Το συγκεκριμένο μάθημα καλύπτει ζητήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών διοικητικής λογιστικής, όπως: εφαρμογή της Balance Scorecard, προετοιμασία της έκθεσης περί κόστους της ποιότητας, διαχείριση περιβαλλοντικού κόστους, σύστημα Just in Time, διεθνείς απόψεις περί διοικητικής λογιστικής, πληροφορίες περί λήψης βραχυπρόθεσμων ή μακροπρόθεσμων αποφάσεων, αντίκτυπος του κινδύνου και της αβεβαιότητας στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης απόφασης, σχεδιασμός κόστους και ανάλυση στο πλαίσιο ανταγωνιστικών καταστάσεων, σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον και διεθνείς απόψεις περί διοικητικής λογιστικής.   
4o Εξάμηνο
Πρακτική Μάρκετινγκ
Το κύριο χαρακτηριστικό στοιχείο του μαθήματος Marketing II είναι η κάλυψη της βαθύτερης θεωρητικής προσέγγισης στο μάρκετινγκ. Το μάθημα εισάγει τους σπουδαστές σε θέματα όπως αποφάσεις τιμολόγησης στο μάρκετινγκ, διάφορες μέθοδοι τιμολόγησης, καθώς και στις βασικές έννοιες της προώθησης των πωλήσεων με διαφήμιση, των δημοσίων σχέσεων και της διοίκησης του προσωπικού των πωλήσεων, της δικαιόχρησης (franchising) και των καναλιών διανομής.  
Άνθρωποι και Οργανισμοί
Το μάθημα αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στους σπουδαστές να αποκτήσουν γνώσεις και να κατανοήσουν βασικές περιοχές του μάνατζμεντ ανθρώπινων πόρων (HRM)  και στη συνέχεια να τις εφαρμόσουν σε διάφορα οργανωσιακά περιβάλλοντα. Παρέχει στους σπουδαστές τη δυνατότητα να εντρυφήσουν σε  θέματα που αφορούν τη στελέχωση των οργανισμών, μεταξύ των οποίων τη στρατολόγηση και επιλογή του προσωπικού, την κατάρτιση και ανέλιξή του, τις συνεχείς προκλήσεις αναφορικά με την υποκίνηση διαφόρων κατηγοριών εργαζομένων, τόσο από άποψη αμοιβών και μισθών όσο και μέσω των τρόπων με τους οποίους ως άτομα και ομάδες μπορούν να στηριχθούν στην εργασία τους.
Επιχειρησιακό Περιβάλλον
Το βασικό χαρακτηριστικό του μαθήματος που πραγματεύεται το Επιχειρησιακό και Διεθνές Περιβάλλον είναι να δώσει τη δυνατότητα στους σπουδαστές να κατανοήσουν ένα ολοένα και περιπλοκότερο παγκόσμιο επιχειρησιακό περιβάλλον, τις προκλήσεις και τα διλλήματα που θέτει στους μάνατζερ και στους οργανισμούς, και την ποικιλία των οργανωτικών μορφών και των εταιρικών στρατηγικών που εφαρμόζονται στις σύγχρονες διεθνείς επιχειρήσεις. Το μάθημα καλύπτει τις σημαντικές εμπορικές ροές στον κόσμο, την πολιτικο-οικονομική λογική για το διεθνές εμπόριο, τα συγκεκριμένα περιβάλλοντα της αγοράς στα οποία θα αναπτύξουν δραστηριότητα οι εταιρίες, το ρόλο και τη σπουδαιότητα των πολυεθνικών εταιριών που δραστηριοποιούνται σε διεθνές επίπεδο καθώς και τους διάφορους δασμολογικούς και μη δασμολογικούς φραγμούς στο διεθνές εμπόριο.
Επιχειρησιακή Χρηματοοικονομική
Το μάθημα παρουσιάζει τις βασικές χρηματοοικονομικές αντιλήψεις σε επίπεδο εταιριών και προσώπων, μεταξύ των οποίων η χρονική αξία του χρήματος, οι χρηματοοικονομικές αγορές, τα μερίδια και οι ομολογίες, ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος και η απόδοση, και τα στοιχεία της επένδυσης. Οι σπουδαστές  εξοικειώνονται με τα ουσιώδη θέματα στη χρηματοοικονομική θεωρία και την πρακτική εφαρμογή που θα αποτελέσουν τη βάση για περαιτέρω μελέτες στα χρηματοοικονομικά. Το μάθημα εισάγει επίσης τους σπουδαστές σε θεμελιώδεις έννοιες που αποτελούν τη βάση της χρηματοοικονομικής διοίκησης και διαχείρισης, μεταξύ των οποίων τον τρόπο με τον οποίο είναι χρηματοοικονομικά δομημένη μια επιχείρηση καθώς και τον τρόπο χρηματοοικονομικού σχεδιασμού που θα συμβάλλει στην κερδοφορία της επιχείρησης.  
Έτος 3ο
5ο Εξάμηνο
Συμπεριφορά Καταναλωτή
Το μάθημα κυρίως εστιάζει στους λόγους και τους τρόπους με τους οποίους οι καταναλωτές λαμβάνουν συγκεκριμένες αποφάσεις και επιδεικνύουν ορισμένη συμπεριφορά- τι είναι αυτό που τους υποκινεί- τι αιχμαλωτίζει την προσοχή τους, ποιο είναι αυτό που διατηρεί την αφοσίωσή τους, την πίστη τους (customer loyalty) και πώς πραγματικά αποφασίζουν να αγοράσουν ή να μην αγοράσουν συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες και τελικά με ποιο τρόπο αυτή η γνώση μπορεί να αξιοποιηθεί και να χρησιμοποιηθεί στη στρατηγική του μάρκετινγκ. Οι σπουδαστές θα γνωρίσουν τα θεωρητικά πλαίσια, τις έννοιες και τις αρχές που έχουν σχέση με τη διαδικασία που ακολουθούν οι καταναλωτές όταν προβαίνουν σε αγορές.
Δημόσιες Σχέσεις & Προώθηση Πωλήσεων
Τα βασικά στοιχεία του μαθήματος που μελετά τις Δημόσιες Σχέσεις και την Προώθηση Πωλήσεων καλύπτουν τη φύση και το πεδίο του ρόλου τους στο πλαίσιο των επικοινωνιακών ενεργειών του μάρκετινγκ, και παρουσιάζουν τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται στο πεδίο τόσο των δημοσίων σχέσεων όσο και της προώθησης πωλήσεων. Στις βασικές έννοιες περιλαμβάνονται τα διάφορα μέσα επικοινωνίας και οι τεχνικές των δημοσίων σχέσεων, βασικός σχεδιασμός και διάφοροι μηχανισμοί προώθησης πωλήσεων. Δίνεται έμφαση στην ανάλυση πραγματικών σχεδίων με στόχο την ανάπτυξη κριτικής και δημιουργικής σκέψης.
Έρευνα Μάρκετινγκ
Το συγκεκριμένο μάθημα αφορά τη χρήση ερευνητικών μεθόδων μάρκετινγκ και πρακτικών ως βοηθητικών εργαλείων για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη διαχείριση του μάρκετινγκ. Τονίζεται ο τρόπος με τον οποίο συγκεντρώνονται και αναλύονται οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο λήψης αποφάσεων για το μάρκετινγκ. Το μάθημα προσδιορίζει και προτείνει διάφορες πηγές στοιχείων για την έρευνα μάρκετινγκ, εξετάζει διαδικασίες για τη δημοσίευση και ανάλυση ευρημάτων, και επισημαίνει τρόπους για την προετοιμασία και παρουσίαση εκθέσεων που αφορούν την έρευνα μάρκετινγκ.
Διοίκηση Πωλήσεων
Ο στόχος του μαθήματος με αντικείμενο το μάνατζμεντ πωλήσεων συνίσταται στο να εισάγει τους σπουδαστές στη φύση και το πεδίο των αρχών και μεθόδων αποτελεσματικού μάνατζμεντ πωλήσεων, καθώς και στις βασικές τεχνικές που αφορούν τη διαδικασία επαγγελματικών πωλήσεων. Στις κύριες έννοιες περιλαμβάνονται ο σχεδιασμός και ο έλεγχος της εργασίας των πωλητών, η επιλογή του δυναμικού των πωλήσεων, η κατάρτιση, η αξιολόγηση τεχνικών και το περιεχόμενο και η πρακτική της τεχνικής των πωλήσεων.
6ο Εξάμηνο
Μάρκετινγκ Λιανικής
Το συγκεκριμένο μάθημα αναπτύσσει τις γνώσεις των σπουδαστών αναφορικά με τις θεωρίες και πρακτικές του μάρκετινγκ λιανικών πωλήσεων τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές πλαίσιο. Δίνεται έμφαση στην αξιολόγηση του δυναμικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται ο κλάδος των λιανικών πωλήσεων. Επιπλέον, οι σπουδαστές κατανοούν καλύτερα τις πρόσφατες εξελίξεις στο  συγκεκριμένο πεδίο με τη μελέτη της χρήσης πρακτικών του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (E-business).
Διαφήμιση
Το μάθημα αυτό παρέχει μια ευρεία επισκόπηση θεμάτων και λειτουργιών που άπτονται της διαφήμισης. Τοποθετεί τη διαφημιστική λειτουργία σε ένα σύγχρονο, ολοκληρωμένο πλαίσιο μάρκετινγκ- καταδεικνύοντας με ποιο τρόπο πρέπει να συντονιστεί η διαφημιστική λειτουργία με όλες τις άλλες εκφάνσεις  επικοινωνιακών μέσων μάρκετινγκ εντός του ιστού της συνολικής επιχειρησιακής λειτουργίας. Οι σπουδαστές διερευνούν το σκοπό και το ρόλο της διαφήμισης και μαθαίνουν τις συγκεκριμένες τεχνικές για το σχεδιασμό της χρήσης των μέσων, για την υιοθέτηση δημιουργικής επεξεργασίας και το σχεδιασμό των διαφημιστικών εκστρατειών.  
Κανάλια Διανομής
Τα βασικά στοιχεία του μαθήματος που πραγματεύεται τα κανάλια διανομής είναι ο ρόλος και η σπουδαιότητα της δικτύωσης στη διανομή αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και οι εναλλακτικοί τρόποι διαμόρφωσης της στρατηγικής που αφορά τα κανάλια. Στις βασικές έννοιες περιλαμβάνονται οι αποφάσεις περί σχεδιασμού των καναλιών, αποφάσεις περί διαχείρισης των καναλιών, αποφάσεις περί τροποποίησης των καναλιών, logistics, αποφάσεις περί αποθεμάτων, εξυπηρέτηση πελατών και φυσική διανομή.
Μάρκετινγκ Σχέσεων με Πελάτες
Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου μαθήματος θα αναπτυχθεί μια σειρά θεμάτων με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ειδικότερα, ο καθορισμός και η αιτιολόγηση των στρατηγικών προβολής και προώθησης, η σημασία προβολής και προώθησης σε συγκεκριμένες αγορές, τα μακροχρόνια αποτελέσματα των εν λόγω στρατηγικών, τα αποτελέσματα των τεχνικών που χρησιμοποιούνται στο άμεσο μάρκετινγκ, και προγράμματα προτίμησης καταναλωτών, κλπ. Έμφαση θα δοθεί στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και αξιολόγηση των ενεργειών που σχετίζονται με το Μάρκετινγκ Σχέσεων με Πελάτες.
Έτος 4ο
7ο Εξάμηνο
Μάρκετινγκ Νέων Μέσων
Το μάρκετινγκ με τη χρήση νέων μέσων επικοινωνίας, που αφορά τις κοινότητες ηλεκτρονικής (online) και κοινωνικής δικτύωσης, έχει καταστεί ένα από τα βασικά εργαλεία του μάρκετινγκ. Ο σχεδιασμός, η εκτέλεση και η δημιουργία ποσοστού απόδοσης από τα νέα μέσα επικοινωνίας αποτελεί πρόκληση. Τα νέα μέσα βρίσκονται στο επίκεντρο θεμελιωδών αλλαγών που επηρεάζουν το μάρκετινγκ, καθώς το μάρκετινγκ αναζητά να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του online περιβάλλοντος και στις αλλαγές που εμφανίζονται στην ισορροπία της δύναμης ανάμεσα σε οργανισμούς και καταναλωτές.
Β2Β Μάρκετινγκ
Το μάθημα που πραγματεύεται το Βιομηχανικό Μάρκετινγκ (B2B) έχει βασικό στόχο να γνωρίσει στους σπουδαστές θεωρίες και έννοιες στρατηγικής και διοίκησης στο βιομηχανικό μάρκετινγκ. Επιπλέον αποβλέπει στο να αναπτύξει και να εξελίξει την αναλυτική σκέψη του μάρκετινγκ στο πλαίσιο μιας εταιρίας. Στις βασικές έννοιες εντάσσονται ο ρόλος της επικοινωνίας στο βιομηχανικό μάρκετινγκ, ο τόπος, οι διανομείς, το δυναμικό των πωλήσεων στη βιομηχανική αγορά, κανάλια διανομής, έρευνα και προγραμματισμός του βιομηχανικού μάρκετινγκ.  
Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
Ο συγκεκριμένος κύκλος μαθημάτων εστιάζει στις αρχές του μάρκετινγκ υπηρεσιών και εξετάζει τα θέματα που ανακύπτουν από τις διαφορές μεταξύ του μάρκετινγκ υλικών αγαθών έναντι του μάρκετινγκ υπηρεσιών. Επίσης τονίζει τη σημασία της διαδραστικής σχέσης μεταξύ πελατών και παρόχων υπηρεσιών. Αναπτύσσονται τα θέματα της προσέλκυσης πελατών, διατήρησης αυτών και της δημιουργίας ισχυρών σχέσεων με τους πελάτες μέσω ποιοτικής εξυπηρέτησης, καθώς και της στενής σχέσης μεταξύ της ποιότητας των υπηρεσιών και της ικανοποίησης των πελατών. Οι έννοιες του μαθήματος παρουσιάζονται με μελέτες περιπτώσεων, παραδείγματα και ασκήσεις στον κλάδο των υπηρεσιών όπως των μεταφορών, της τραπεζικής, του τουρισμού, κλπ
Διπλωματική Εργασία Ι
Στη διάρκεια του τελευταίου χρόνου για το πτυχίο οι σπουδαστές θα κληθούν να ολοκληρώσουν και να παραδώσουν διπλωματική εργασία για τις επιχειρησιακές εφαρμογές με τη μορφή Ομαδικής Εργασίας. Αυτή η ομαδική εργασία βασίζεται στην επισκόπηση της βιβλιογραφίας, επιλέγεται ένα πλαίσιο για την ανάλυση και ακολουθεί πρωτογενής έρευνα. Η ανάλυση των δεδομένων της έρευνας σηματοδοτεί το τέλος της εργασίας πεδίου. Η τελική έκθεση στηρίζεται στην ανάλυση και εφαρμογή ενός εστιασμένου πραγματικού επιχειρησιακού θέματος. Προτάσεις και συμπεράσματα σημαίνουν το τέλος της εργασίας. Με δεδομένα την πολυπλοκότητα και το πεδίο της προαναφερθείσης εργασίας, το συγκεκριμένο μάθημα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να διαρκεί ολόκληρη την τέταρτη χρονιά (δηλ. το 1ο και το 2ο εξάμηνο του χρόνου αυτού) και εκλαμβάνεται ως διπλό μάθημα.
8ο Εξάμηνο
Διεθνές Μάρκετινγκ
Ο συγκεκριμένος κύκλος μαθημάτων προσφέρει τη δυνατότητα κατανόησης της θεωρίας και πρακτικής του διεθνούς μάρκετινγκ στο πλαίσιο ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου και ολοένα πολυπλοκότερου παγκόσμιου περιβάλλοντος. Εισάγει τους σπουδαστές στις πρακτικές και τις στρατηγικές του διεθνούς μάρκετινγκ, Καλύπτει τη σύνθετη φύση του διεθνούς περιβάλλοντος, τον αντίκτυπο που έχουν οι διάφορες κουλτούρες στη διαμόρφωση της στρατηγικής μάρκετινγκ και τα βασικά κριτήρια επιλογής που ισχύουν στις αγορές του εξωτερικού.
Στρατηγικό Μάνατζμεντ
Το Στρατηγικό Μάνατζμεντ ουσιαστικά αφορά αποφάσεις περί επιχειρησιακών μοντέλων, επιχειρησιακής ανταγωνιστικής θέσης στο πλαίσιο του κλάδου δραστηριοποίησης, και περί του ανταγωνιστικού τους πλεονεκτήματος. Για να υπάρξουν αποφάσεις επί των συγκεκριμένων θεμάτων, είναι απαραίτητη η ανάλυση ορισμένων παραγόντων που επηρεάζουν την επιχειρησιακή δραστηριότητα σε όλα τα επίπεδα. Όλες αυτές οι περιοχές θα καλυφθούν μέσω διαφόρων μελετών περιπτώσεων. Θεωρητικά πλαίσια, έννοιες και αρχές που συνδέονται με αυτούς τους τύπους αποφάσεων καθώς και στοιχεία που ανέκυψαν από έρευνες και που επαληθεύουν τις θεωρίες εντάσσονται στις βασικές έννοιες του μαθήματος.   
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Επιχειρηματικότητα, με τη βοήθεια της προσέγγισης του μάνατζμεντ, ορίζεται ως χαρακτηριστική μορφή συμπεριφοράς διαχείρισης με καινοτόμα αποτελέσματα. Η επιχειρηματικότητα είναι ένα πρότυπο συμπεριφοράς που μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους τύπους οργανισμών- δημόσιος τομέας, μη κερδοσκοπικοί και εμπορικοί οργανισμοί. Κάθε οργανισμός αναζητά την καινοτομία που εκφράζεται ως ανάγκη αυτού να εισάγει κάτι νέο και «να κάνει τις απαραίτητες κινήσεις ώστε να συμβούν καινούργια πράγματα» για οποιοδήποτε λόγο. Με δεδομένα τα προαναφερθέντα, το συγκεκριμένο μάθημα στοχεύει ουσιαστικά στην κάλυψη θεμάτων όπως Δημιουργικότητα και Καινοτομία, Επιχειρησιακό Μάνατζμεντ και έννοιες  και θεωρίες που δημιουργούν αξία.
Διπλωματική Εργασία II
Στη διάρκεια του τελευταίου χρόνου για το πτυχίο οι σπουδαστές θα κληθούν να ολοκληρώσουν και να παραδώσουν διπλωματική εργασία για τις επιχειρησιακές εφαρμογές με τη μορφή Ομαδικής Εργασίας. Αυτή η ομαδική εργασία βασίζεται στην επισκόπηση της βιβλιογραφίας, επιλέγεται ένα πλαίσιο για την ανάλυση και ακολουθεί πρωτογενής έρευνα. Η ανάλυση των δεδομένων της έρευνας σηματοδοτεί το τέλος της εργασίας πεδίου. Η τελική έκθεση στηρίζεται στην ανάλυση και εφαρμογή ενός εστιασμένου πραγματικού επιχειρησιακού θέματος. Προτάσεις και συμπεράσματα σημαίνουν το τέλος της εργασίας. Με δεδομένα την πολυπλοκότητα και το πεδίο της προαναφερθείσης εργασίας, το συγκεκριμένο μάθημα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να διαρκεί ολόκληρη την τέταρτη χρονιά (δηλ. το 1ο και το 2ο εξάμηνο του χρόνου αυτού) και εκλαμβάνεται ως διπλό μάθημα.
-

ICBS Web TV

Επισκεφθείτε το Διαδικτυακό Κανάλι της ICBS και δείτε τα video και τις φωτογραφίες των εκδηλώσεων του.

Κοινωνική Δικτύωση

Επισκεφθείτε τη σελίδα του ICBS στο Facebook για να ενημερώνεστε συνεχώς.

Λίστα Επικοινωνίας

Γραφτείτε στη λίστα επικοινωνίας για να σας στέλνουμε τα νέα μας

Αθήνα: +30 210 2114671
Θεσσαλονίκη: +30 2310 698598
Λάρισα: +30 2410 671177