Αρχική  > Bachelors  > Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Περιγραφή του τομέα
Οι επιχειρήσεις είναι συστήματα, μέσω των οποίων οι άνθρωποι, αξιοποιώντας υλικούς και άυλους πόρους (π.χ. το χρήμα και η γνώση) καταλήγουν σε προϊόντα και υπηρεσίες. Η μετατροπή αυτή πρέπει να γίνεται με αποδοτικότητα, δηλαδή να αποφέρει στην επιχείρηση την περίφημη προστιθέμενη αξία.
Το άτομο που εξασφαλίζει ότι η λειτουργία της επιχείρησης είναι παραγωγική, αποδοτική και κερδοφόρα, είναι ο Μάνατζερ. Είναι εκείνος που παίρνει τις αποφάσεις, επισημαίνει τα προβλήματα και επιλέγει την καλύτερη λύση, επιβλέποντας την αποτελεσματική εφαρμογή της.

Προϋποθέσεις Επιτυχίας
Για να πετύχει στην αποστολή του ο Μάνατζερ, και να οδηγήσει την επιχείρηση του σε ανάπτυξη, πρέπει να εκπαιδευτεί κατάλληλα.
Για να μπορεί να διοικεί αποτελεσματικά και να κάνει επιτυχημένη καριέρα, πρέπει να έχει ευρύτητα γνώσεων.
Να εκπαιδευτεί τόσο στις παραδοσιακές επιστήμες, που δίνουν ικανότητες (οικονομικά, λογιστικά, στατιστική), όσο και στις επιστήμες της συμπεριφοράς, που επιτρέπουν την κατανόηση των κινήτρων και της δράσης των ατόμων, ώστε να αναπτύσσονται οι ανάλογες δεξιότητες.

Προοπτικές Σταδιοδρομίας
Οι πτυχιούχοι του προγράμματος αυτού θα έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις, μεταξύ άλλων, και των κατωτέρω:

  • Εκτελεστικό στέλεχος στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων
  • Σύμβουλος μεγάλων επιχειρήσεων σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης
  • Μελετητής και υπεύθυνος μελετών σε θέματα οργάνωσης, έρευνας και λειτουργίας των επιχειρήσεων
  • Στέλεχος και υπεύθυνος σε επιτελικές θέσεις στις επιχειρήσεις
  • Μάνατζερ σε επίπεδο με αυξημένη ευθύνη στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς
  • Αυτόνομη επιχειρηματική δράση
Έτος 1ο
1o Εξάμηνο
Μακροοικονομία
Το μάθημα της Μακροοικονομίας έχει σκοπό να παρέχει μία πρώτη γνωριμία με τη σύγχρονη Μακροοικονομική ανάλυση και τις εφαρμογές της. Οι προγραμματισμένες διαλέξεις ακολουθούν τις θεματικές ενότητες, με στόχο την πρώτη γνωριμία με βασικές οικονομικές έννοιες όπως α) η θεωρία επένδυσης, β) οι νόμοι της προσφοράς και ζήτησης, γ) η νομισματική και δημοσιονομική πολιτική, και δ) η οικονομική ανάπτυξη και ο ρόλος του διεθνούς εμπορίου. Εκτός από το θεωρητικό πλαίσιο των διαλέξεων, το μάθημα προβλέπει την ανάλυση πρακτικών εφαρμογών της θεωρίας, μέσα από τη χρήση υποδειγμάτων που προέρχονται από πηγές της σύγχρονης μακροοικονομικής ανάλυσης.
Λογιστική Ι
To μάθημα εισάγει τους σπουδαστές, στο ρόλο της Λογιστικής στο χώρο των επιχειρήσεων και επιδιώκει την παρουσίαση και εφαρμογή αφενός των σύγχρονων τεχνικών καταγραφής των οικονομικών συναλλαγών και αφετέρου την απεικόνιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων.
Αυτό επιτυγχάνεται με την αναλυτική παρουσίαση όλων των καθημερινών οικονομικών συναλλαγών, ούτως ώστε η Λογιστική να παρέχει την οικονομική θωράκιση στις επιχειρήσεις και να τις βοηθά στην επίτευξη των στόχων τους.
Ικανότητες Μάνατζμεντ
Η ουσία του management αφορά το ρόλο, τις λειτουργίες και τις τεχνικές διαχείρισης. Η ενότητα εισάγει τους σπουδαστές στην έννοια του management με το να ερευνήσει τους ρόλους και τις λειτουργίες των διευθυντών /προϊσταμένων και του τρόπου που αυτοί θα διαχειριστούν αποτελεσματικά τις περιπτώσεις στο επιχειρησιακό περιβάλλον. Επίσης παρέχει ένα πλαίσιο για τους σπουδαστές για να καταλάβουν τη συμβατότητα των διαφορετικών πτυχών της διαχείρισης και πώς αυτές ταιριάζουν μαζί σε μια οργάνωση. Οι σπουδαστές θα μελετήσουν όλες τις περιοχές (δηλ. προγραμματισμός, τύποι στόχων, σχεδιασμός, βήματα της διαδικασίας, ποιος προγραμματίζει, γιατί και πότε κ.λπ.)μέσω διάφορων περιπτωσιολογικών μελετών. Θα διδαχθούν επίσης εισαγωγικά τα θεωρητικά πλαίσια, τις έννοιες και τις αρχές, καθώς επίσης και, τα ερευνητικά στοιχεία που αφορούν στις θεωρίες.
Δεξιότητες Υπολογιστών Ι (Εργαστήριο)
Σκοπός του μαθήματος είναι μέσα από μελέτη περιπτώσεων, που προέρχονται από επιχειρησιακά περιβάλλοντα, οι σπουδαστές να αποκτήσουν μια άρτια και ολοκληρωμένη γνώση των δυνατοτήτων των προγραμμάτων WORD και EXCEL και της πρακτικής αξιοποίησής τους στους εκάστοτε εργασιακούς χώρους. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ενότητας, οι σπουδαστές θα αποκτήσουν τις δεξιότητες ώστε να μπορούν να εφαρμόζουν τις απαραίτητες τεχνικές, για να επιτύχουν την άρτια δημιουργία, εμφάνιση και λειτουργικότητα των εγγράφων τους, να μπορούν να οργανώνουν λογιστικά φύλλα, με μαθηματική επεξεργασία των αριθμητικών δεδομένων, να μπορούν να επεξεργάζονται τα δεδομένα, με τη βοήθεια συναρτήσεων και να μπορούν να οργανώνουν εκθέσεις στατιστικών αποτελεσμάτων.
2ο Εξάμηνο
Εμπορικό Δίκαιο
Το μάθημα του δικαίου θα προσεγγίσει τη σχέση της νομοθεσίας με τον σύγχρονο άνθρωπο, την κοινωνία, την οικονομία και την Διεθνή
κοινότητα. Ειδικότερα ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον κλάδο του Εμπορικού Δικαίου και συγκεκριμένα α) στις εταιρικές μορφές που αναγνωρίζει το ελληνικό
και κοινοτικό δίκαιο, β) στην πραγματοποίηση εμπορικών συναλλαγών με χρήση αξιόγραφων και γ) στους θεσμούς με τους οποίους η ελληνική νομοθεσία
αντιμετωπίζει τις προβληματικές οικονομικά επιχειρήσεις. Οι φοιτητές θαγνωρίσουν τη νομική ορολογία, ενώ παράλληλα μέσα από πρακτικά παραδείγματα θα
αντιληφθούν την εφαρμογή της νομικής επιστήμης στην καθημερινότητα  του σύγχρονου επιχειρηματία.
Έτος 2ο
3o Εξάμηνο
Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
Η σημασία του μαθήματος Μάρκετινγκ Ι συνίσταται στο ότι εισάγει τους σπουδαστές στις βασικές έννοιες του μάρκετινγκ. Επιπλέον, στοχεύει να συμβάλλει στη βασική κατανόηση του μάρκετινγκ στο πλαίσιο μιας εταιρίας. Στις βασικές έννοιες περιλαμβάνονται φιλοσοφία του Μάρκετινγκ, μικρο- και μακρο-περιβάλλον, συμπεριφορά καταναλωτών και έρευνα μάρκετινγκ. Δίνεται έμφαση στη θεωρητική ανάλυση ώστε να αναπτυχθεί το βασικό σκεπτικό, ο βασικός συλλογισμός του μάρκετινγκ.
Μάνατζμεντ Λειτουργιών
Αποτελεί βασικό μάθημα για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Επικεντρώνει στη διαχείριση λειτουργιών και logistics/εφοδιαστικής αλυσίδας, που μπορεί να εφαρμοστεί γενικά σε όλες σχεδόν τις επιχειρησιακές δραστηριότητες από την κατασκευή- μεταποίηση, λιανικές πωλήσεις, υπηρεσίες έως και το δημόσιο τομέα. Αναπτύσσονται ζητήματα τα οποία αποτελούν αντικείμενο σκέψης, μελέτης και ενδιαφέροντος σε όλους τους οργανισμούς και συγκεκριμένα, θέματα όπως σχεδιασμός επιχειρησιακών λειτουργιών, διαχείριση και έλεγχος παραγωγικής δυναμικότητας, εξυπηρέτηση πελατών, διαχείριση αποθεμάτων και διανομών, οι φιλοσοφίες των JIT και MRP* , τόπος εγκατάστασης και χωροταξική διάταξη της επιχείρησης, ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, παραγωγή,  εξασφάλιση αγαθών και υπηρεσιών που άπτονται των λειτουργιών, διαχείριση ποιότητας, αναμονή, διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και παγκοσμιοποίηση. Το  μάθημα του Μάνατζμεντ Λειτουργιών παρουσιάζει ευρεία επισκόπηση αυτών των σημαντικών λειτουργιών εντός της εταιρίας.  
Στατιστική
Ο συγκεκριμένος κύκλος μαθημάτων εισάγει τους σπουδαστές στις βασικές ιδέες της πιθανότητας (και δεσμευμένης πιθανότητας), τις κατανομές πιθανοτήτων (τόσο τις ασυνεχείς όσο και τις συνεχείς) και παρουσιάζει τη στατιστική επαγωγή. Το μάθημα έχει πρακτικό προσανατολισμό καθώς εστιάζει στην εφαρμογή τεχνικών και μεθοδολογιών σε ποικίλες πηγές και ερωτήματα που αφορούν την έρευνα, καθώς και στην ανάγνωση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων, και την αξιολόγηση των συμπερασμάτων τους.  Το θεωρητικό πλαίσιο του μαθήματος ενθαρρύνει τους σπουδαστές να προσδιορίζουν και να εφαρμόζουν τις κατάλληλες στατιστικές τεχνικές και μεθοδολογίες στα διάφορα ερευνητικά ερωτήματα, και να παρουσιάζουν και να ερμηνεύουν τα στατιστικά ευρήματα.
Διοικητική Λογιστική
Το μάθημα εισάγει τους σπουδαστές στο ρόλο και το σκοπό της διοικητικής λογιστικής στο πλαίσιο μιας επιχειρησιακής δραστηριότητας. Το συγκεκριμένο μάθημα καλύπτει ζητήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών διοικητικής λογιστικής, όπως: εφαρμογή της Balance Scorecard**, προετοιμασία της έκθεσης περί κόστους της ποιότητας, διαχείριση περιβαλλοντικού κόστους, σύστημα Just in Time, διεθνείς απόψεις περί διοικητικής λογιστικής, πληροφορίες περί λήψης βραχυπρόθεσμων ή μακροπρόθεσμων αποφάσεων, αντίκτυπος του κινδύνου και της αβεβαιότητας στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης απόφασης, σχεδιασμός κόστους και ανάλυση στο πλαίσιο ανταγωνιστικών καταστάσεων, σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον και διεθνείς απόψεις περί διοικητικής λογιστικής.   
4o Εξάμηνο
Πρακτική Μάρκετινγκ
Το κύριο χαρακτηριστικό στοιχείο του μαθήματος Marketing II είναι η κάλυψη της βαθύτερης θεωρητικής προσέγγισης στο μάρκετινγκ. Το μάθημα εισάγει τους σπουδαστές σε θέματα όπως αποφάσεις τιμολόγησης στο μάρκετινγκ, διάφορες μέθοδοι τιμολόγησης, καθώς και στις βασικές έννοιες της προώθησης των πωλήσεων με διαφήμιση, των δημοσίων σχέσεων και της διοίκησης του προσωπικού των πωλήσεων, της δικαιόχρησης (franchising) και των καναλιών διανομής.  
Άνθρωποι και Οργανισμοί
Το μάθημα αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στους σπουδαστές να αποκτήσουν γνώσεις και να κατανοήσουν βασικές περιοχές του μάνατζμεντ ανθρώπινων πόρων (HRM)  και στη συνέχεια να τις εφαρμόσουν σε διάφορα οργανωσιακά περιβάλλοντα. Παρέχει στους σπουδαστές τη δυνατότητα να εντρυφήσουν σε  θέματα που αφορούν τη στελέχωση των οργανισμών, μεταξύ των οποίων τη στρατολόγηση και επιλογή του προσωπικού, την κατάρτιση και ανέλιξή του, τις συνεχείς προκλήσεις αναφορικά με την υποκίνηση διαφόρων κατηγοριών εργαζομένων, τόσο από άποψη αμοιβών και μισθών όσο και μέσω των τρόπων με τους οποίους ως άτομα και ομάδες μπορούν να στηριχθούν στην εργασία τους.
Επιχειρησιακό Περιβάλλον
Το βασικό χαρακτηριστικό του μαθήματος που πραγματεύεται το Επιχειρησιακό και Διεθνές Περιβάλλον είναι να δώσει τη δυνατότητα στους σπουδαστές να κατανοήσουν ένα ολοένα και περιπλοκότερο παγκόσμιο επιχειρησιακό περιβάλλον, τις προκλήσεις και τα διλλήματα που θέτει στους μάνατζερ και στους οργανισμούς, και την ποικιλία των οργανωτικών μορφών και των εταιρικών στρατηγικών που εφαρμόζονται στις σύγχρονες διεθνείς επιχειρήσεις. Το μάθημα καλύπτει τις σημαντικές εμπορικές ροές στον κόσμο, την πολιτικο-οικονομική λογική για το διεθνές εμπόριο, τα συγκεκριμένα περιβάλλοντα της αγοράς στα οποία θα αναπτύξουν δραστηριότητα οι εταιρίες, το ρόλο και τη σπουδαιότητα των πολυεθνικών εταιριών που δραστηριοποιούνται σε διεθνές επίπεδο καθώς και τους διάφορους δασμολογικούς και μη δασμολογικούς φραγμούς στο διεθνές εμπόριο.
Επιχειρησιακή Χρηματοοικονομική
Το μάθημα παρουσιάζει τις βασικές χρηματοοικονομικές αντιλήψεις σε επίπεδο εταιριών και προσώπων, μεταξύ των οποίων η χρονική αξία του χρήματος, οι χρηματοοικονομικές αγορές, τα μερίδια και οι ομολογίες, ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος και η απόδοση, και τα στοιχεία της επένδυσης. Οι σπουδαστές  εξοικειώνονται με τα ουσιώδη θέματα στη χρηματοοικονομική θεωρία και την πρακτική εφαρμογή που θα αποτελέσουν τη βάση για περαιτέρω μελέτες στα χρηματοοικονομικά. Το μάθημα εισάγει επίσης τους σπουδαστές σε θεμελιώδεις έννοιες που αποτελούν τη βάση της χρηματοοικονομικής διοίκησης και διαχείρισης, μεταξύ των οποίων τον τρόπο με τον οποίο είναι χρηματοοικονομικά δομημένη μια επιχείρηση καθώς και τον τρόπο χρηματοοικονομικού σχεδιασμού που θα συμβάλλει στην κερδοφορία της επιχείρησης.  
Έτος 3ο
5ο Εξάμηνο
Επιχειρησιακή Επικοινωνία
Το διεπιστημονικό αυτό μάθημα στοχεύει να οδηγήσει τους σπουδαστές στην κατανόηση των βασικών παραγόντων που ενισχύουν την ανάπτυξη αποτελεσματικής επικοινωνίας στο πλαίσιο ενός οργανισμού. Επιτρέπει στους σπουδαστές να μελετήσουν και να κατανοήσουν καλύτερα τις σχέσεις ανάμεσα στην επικοινωνία και τις τεχνολογίες της πληροφορίας ειδικότερα. Οι σπουδαστές μελετούν τις βασικές θεωρητικές αρχές της  διαπροσωπικής, διαομαδικής και οργανωσιακής επικοινωνίας, και εξετάζουν τις ποικίλες ανάγκες διαφορετικών κοινών. Οι σπουδαστές εργάζονται με στόχο να αναπτύξουν περαιτέρω τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες και να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά την επικοινωνία μέσω υπολογιστή για το συγκεκριμένο σκοπό. Τα θέματα αυτά διερευνώνται σε ποικίλα πλαίσια, μεταξύ των οποίων σε μεγάλους και μικρούς οργανισμούς και διάφορους κλαδικούς τομείς, όπως καταναλωτικά αγαθά, επαγγελματικές υπηρεσίες και οργανώσεις εκδηλώσεων.
Μάνατζμεντ Χρηματοοικονομικών Πόρων
Το Μάνατζμεντ Χρηματοοικονομικών Πόρων εστιάζει (α) στη λήψη αποφάσεων ως προς τον κίνδυνο που αναμένεται σε σχέση με την απόδοση επί της επένδυσης με τη βοήθεια του μοντέλου CAPM, (β) στη λήψη αποφάσεων περί επένδυσης κεφαλαίων-πώς αξιολογούνται επενδυτικά σχέδια σε ένα φορολογικό ή μη φορολογικό περιβάλλον, και (γ) στη λήψη αποφάσεων για τον προσδιορισμό της βέλτιστης διάρθρωσης κεφαλαίων μιας εταιρίας, υπολογίζοντας το κόστος κεφαλαίου και διανέμοντας μερίσματα. Επίσης αναλύονται και εξετάζονται τα θεωρητικά πλαίσια, οι έννοιες και οι αρχές που συνδέονται με αυτά τα είδη αποφάσεων.
Οργάνωση Επιχειρήσεων
Η ουσία του συγκεκριμένου μαθήματος συνίσταται στο να εξετάσει τις έννοιες της οργανωτικής διάρθρωσης, τις αρχές της «τυπικής» και «άτυπης» οργάνωσης και τις έννοιες του Φορέα  και της Ευθύνης. Στις βασικές έννοιες εντάσσονται οι βασικές μορφές της οργάνωσης και διάρθρωσης με την έμφαση να δίνεται στις μικρές «τυπικές» ελληνικές εταιρίες.
Μάνατζμεντ Ολικής Ποιότητας
Στο σημερινό έντονα ανταγωνιστικό και παγκόσμιο επιχειρησιακό περιβάλλον το μάνατζμεντ ποιότητας έχει έναν ζωτικής σημασίας ρόλο για όλους τους οργανισμούς. Το Μάνατζμεντ Ολικής Ποιότητας είναι μια ευρύτερη έννοια και προσπαθεί να ενσωματώσει όλες τις λειτουργίες ενός οργανισμού (όπως λειτουργίες, μάρκετινγκ, logistics, εφοδιασμός, εξυπηρέτηση πελατών, κλπ) προκειμένου να εστιάσει στην κάλυψη των αναγκών των πελατών και στους οργανωσιακούς στόχους. Το Μάνατζμεντ Ολικής Ποιότητας αποσκοπεί να καθιερώσει ένα περιβάλλον συνεχούς και συστηματικής βελτίωσης των επιχειρησιακών διαδικασιών.
Δεξιότητες Υπολογιστών ΙΙΙ (Εργαστήριο)
Να είναι σε θέση οι σπουδαστές να χειριστούν 2 έτοιμα προγράμματα που εφαρμόζονται ευρέως στην αγορά. Να μπορούν να επεξεργάζονται τις λειτουργίες αυτών καθώς και να σχολιάζουν αξιοποιώντας τις πληροφορίες που λαμβάνουν από τα προγράμματα με σκοπό την καλύτερη λειτουργία της επιχείρησης.
6ο Εξάμηνο
Οργανωσιακή Συμπεριφορά
Το συγκεκριμένο μάθημα πραγματεύεται την ανθρώπινη πλευρά του οργανισμού και προσπαθεί να προβάλλει περιοχές όπως οι διοικητικές λειτουργίες, βοήθεια προς τους εργαζομένους προκειμένου να διασφαλίσουν την ισορροπία ανάμεσα στην εργασία και άλλες αρμοδιότητες, αντιμετώπιση διαφόρων θεμάτων, ανθρώπινες δεξιότητες, επικοινωνία, δύναμη και πολιτική, σύγκρουση και διαπραγμάτευση, οργανωσιακή κουλτούρα, αλλαγή, διαχείριση γνώσεων και διαχείριση του άγχους.
Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Το μάθημα που πραγματεύεται την Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων επί της ουσίας αφορά αποφάσεις ως προς (α) τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση της χρηματοοικονομικής κατάστασης εταιριών και (β) την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών στο πλαίσιο της ανάλυσης και της πρόβλεψης των χρονολογικών σειρών των εσόδων. Το μάθημα εισάγει τους μαθητές στα θεωρητικά πλαίσια, τις έννοιες και τις αρχές που συνδέονται με τις εν λόγω αποφάσεις, καθώς και τα  στοιχεία που ανέκυψαν από έρευνες και που  επαληθεύουν τις θεωρίες.
Επιχειρησιακή Έρευνα
Το συγκεκριμένο μάθημα παρέχει στους σπουδαστές γνώσεις και δεξιότητες για τη διεξαγωγή έρευνας στον κλάδο των επιχειρήσεων. Στα θέματα που μελετώνται εντάσσονται η στρατηγική και ο σχεδιασμός της έρευνας,  μέθοδοι έρευνας, μεταξύ των οποίων ποιοτικές και ποσοτικές μέθοδοι, η εργασία σε συνδυασμό με τη βιβλιογραφία, καθώς και η φιλοσοφία και η ηθική της έρευνας.
Μάνατζμεντ Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
Το μάνατζμεντ μικρομεσαίων επιχειρήσεων παρέχει τη δυνατότητα στους σπουδαστές να σχηματίσουν πλήρη εικόνα του επιχειρησιακού περιβάλλοντος, εντός του οποίου λειτουργούν οι περισσότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Μέσα από το συγκεκριμένο μάθημα γνωρίζουν σημαντικές έννοιες όπως καινοτομία, οργανωτική και στρατηγική αλλαγή καθώς και τις διάφορες συνέπειες, απόρροια των αλλαγών που μπορεί να προκύψουν σε μια επιχείρηση.
Έτος 4ο
7ο Εξάμηνο
Διεθνείς Επιχειρήσεις
Ο συγκεκριμένος κύκλος μαθημάτων εισάγει τους σπουδαστές στις στρατηγικές και τις πρακτικές της διεθνούς επιχειρησιακής δραστηριότητας στο πλαίσιο των παγκόσμιων αγορών και του ανταγωνισμού. Καλύπτει τη σύνθετη φύση του διεθνούς περιβάλλοντος, τον αντίκτυπο που έχουν οι διάφορες κουλτούρες στη διαμόρφωση μιας στρατηγικής, τους εναλλακτικούς τρόπους εισόδου στις παγκόσμιες αγορές και τη διαχείριση των διεθνών λειτουργιών.   
Διοίκηση Μάρκετινγκ
Ο κύριος στόχος του μαθήματος με αντικείμενο τη Διοίκηση Μάρκετινγκ είναι να εισάγει τους σπουδαστές σε βασικές έννοιες της διοίκησης της λειτουργίας του μάρκετινγκ. Στοχεύει, ακόμη, να αναπτύξει την κριτική σκέψη ως προς τα εργαλεία του μάρκετινγκ στο πλαίσιο μιας εταιρίας καθώς και τις θεωρητικές γνώσεις για τα βασικά μοντέλα του μάρκετινγκ. Στις βασικές έννοιες περιλαμβάνονται ο προγραμματισμός και η εφαρμογή στην πράξη του μάρκετινγκ, προϊόν και επικοινωνιακή στρατηγική, και ολοκληρωμένα προγράμματα μάρκετινγκ.  Δίνεται έμφαση στην ανάλυση μελέτης περιπτώσεων έτσι ώστε να αναπτυχθεί κριτική και αναλυτική σκέψη.
Στρατηγικό Μάνατζμεντ
Το Στρατηγικό Μάνατζμεντ ουσιαστικά αφορά αποφάσεις περί επιχειρησιακών μοντέλων, επιχειρησιακής ανταγωνιστικής θέσης στο πλαίσιο του κλάδου δραστηριοποίησης, και περί του ανταγωνιστικού τους πλεονεκτήματος. Για να υπάρξουν αποφάσεις επί των συγκεκριμένων θεμάτων, είναι απαραίτητη η ανάλυση ορισμένων παραγόντων που επηρεάζουν την επιχειρησιακή δραστηριότητα σε όλα τα επίπεδα. Όλες αυτές οι περιοχές θα καλυφθούν μέσω διαφόρων μελετών περιπτώσεων. Θεωρητικά πλαίσια, έννοιες και αρχές που συνδέονται με αυτούς τους τύπους αποφάσεων καθώς και στοιχεία που ανέκυψαν από έρευνες και που επαληθεύουν τις θεωρίες εντάσσονται στις βασικές έννοιες του μαθήματος.   
Υπολογιστές Α
Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να εισάγει τους σπουδαστές στις ιδέες και στην ορολογία των Πληροφοριακών Συστημάτων, στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα προς κατανόηση της φύσης αυτού του μαθήματος.
Διπλωματική Εργασία Ι
Στη διάρκεια του τελευταίου χρόνου για το πτυχίο οι σπουδαστές θα κληθούν να ολοκληρώσουν και να παραδώσουν διπλωματική εργασία για τις επιχειρησιακές εφαρμογές με τη μορφή Ομαδικής Εργασίας. Αυτή η ομαδική εργασία βασίζεται στην επισκόπηση της βιβλιογραφίας, επιλέγεται ένα πλαίσιο για την ανάλυση και ακολουθεί πρωτογενής έρευνα. Η ανάλυση των δεδομένων της έρευνας σηματοδοτεί το τέλος της εργασίας πεδίου. Η τελική έκθεση στηρίζεται στην ανάλυση και εφαρμογή ενός εστιασμένου πραγματικού επιχειρησιακού θέματος. Προτάσεις και συμπεράσματα σημαίνουν το τέλος της εργασίας. Με δεδομένα την πολυπλοκότητα και το πεδίο της προαναφερθείσης εργασίας, το συγκεκριμένο μάθημα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να διαρκεί ολόκληρη την τέταρτη χρονιά (δηλ. το 1ο και το 2ο εξάμηνο του χρόνου αυτού) και εκλαμβάνεται ως διπλό μάθημα.
8ο Εξάμηνο
Ηγεσία και Προσωπική Ανάπτυξη
Το μάθημα εισάγει τους σπουδαστές στην έννοια της ηγεσίας μέσα από τη διερεύνηση των βασικών μοντέλων ηγεσίας και μέσω θεωριών. Οι σπουδαστές ενημερώνονται επίσης σχετικά με τη φύση, τα γνωρίσματα και το ρόλο της ηγεσίας στο πλαίσιο του μάνατζμεντ. Εξετάζονται όλα τα πεδία (θεωρίες περί ηγεσίας, ρόλος και χαρακτηριστικά του ηγέτη, διαχείριση χρόνου, αντιμετώπιση ανθρώπων με δύσκολο χαρακτήρα, κλπ) μέσα από διάφορες μελέτες περιπτώσεων.
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Επιχειρηματικότητα, με τη βοήθεια της προσέγγισης του μάνατζμεντ, ορίζεται ως χαρακτηριστική μορφή συμπεριφοράς διαχείρισης με καινοτόμα αποτελέσματα. Η επιχειρηματικότητα είναι ένα πρότυπο συμπεριφοράς που μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους τύπους οργανισμών- δημόσιος τομέας, μη κερδοσκοπικοί και εμπορικοί οργανισμοί. Κάθε οργανισμός αναζητά την καινοτομία που εκφράζεται ως ανάγκη αυτού να εισάγει κάτι νέο και «να κάνει τις απαραίτητες κινήσεις ώστε να συμβούν καινούργια πράγματα» για οποιοδήποτε λόγο. Με δεδομένα τα προαναφερθέντα, το συγκεκριμένο μάθημα στοχεύει ουσιαστικά στην κάλυψη θεμάτων όπως Δημιουργικότητα και Καινοτομία, Επιχειρησιακό Μάνατζμεντ και έννοιες  και θεωρίες που δημιουργούν αξία.
Χρήμα και Τραπεζική
Το συγκεκριμένο μάθημα εστιάζει στην ανάλυση και την κριτική ανάπτυξη (1) της διάρθρωσης και του ρόλου των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων, (2) των εργαλείων και της άσκησης της νομισματικής πολιτικής. Στα θέματα που μελετώνται περιλαμβάνονται ο ρόλος του χρήματος, οφειλές και τρέχουσα αξία μετοχών, χρηματοοικονομικά ιδρύματα και αγορές, ρύθμιση, οικονομικές κρίσεις, επιτόκια, λειτουργίες εμπορικών τραπεζικών δραστηριοτήτων, διαδικασία προσφοράς χρήματος, θεωρίες ζήτησης χρήματος, άσκηση νομισματικής πολιτικής και ο ρόλος αυτής σε διάφορα μακροοικονομικά πλαίσια.
Διπλωματική Εργασία II
Στη διάρκεια του τελευταίου χρόνου για το πτυχίο οι σπουδαστές θα κληθούν να ολοκληρώσουν και να παραδώσουν διπλωματική εργασία για τις επιχειρησιακές εφαρμογές με τη μορφή Ομαδικής Εργασίας. Αυτή η ομαδική εργασία βασίζεται στην επισκόπηση της βιβλιογραφίας, επιλέγεται ένα πλαίσιο για την ανάλυση και ακολουθεί πρωτογενής έρευνα. Η ανάλυση των δεδομένων της έρευνας σηματοδοτεί το τέλος της εργασίας πεδίου. Η τελική έκθεση στηρίζεται στην ανάλυση και εφαρμογή ενός εστιασμένου πραγματικού επιχειρησιακού θέματος. Προτάσεις και συμπεράσματα σημαίνουν το τέλος της εργασίας. Με δεδομένα την πολυπλοκότητα και το πεδίο της προαναφερθείσης εργασίας, το συγκεκριμένο μάθημα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να διαρκεί ολόκληρη την τέταρτη χρονιά (δηλ. το 1ο και το 2ο εξάμηνο του χρόνου αυτού) και εκλαμβάνεται ως διπλό μάθημα.
-

ICBS Web TV

Επισκεφθείτε το Διαδικτυακό Κανάλι της ICBS και δείτε τα video και τις φωτογραφίες των εκδηλώσεων του.

Κοινωνική Δικτύωση

Επισκεφθείτε τη σελίδα του ICBS στο Facebook για να ενημερώνεστε συνεχώς.

Λίστα Επικοινωνίας

Γραφτείτε στη λίστα επικοινωνίας για να σας στέλνουμε τα νέα μας

Αθήνα: +30 210 2114671
Θεσσαλονίκη: +30 2310 698598
Λάρισα: +30 2410 671177