Αρχική  > Bachelors  > Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Περιγραφή του τομέα
Η οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης, αλλά και κάθε οργανισμού, παρουσιάζει δύο βασικές ανάγκες: την εξεύρεση πόρων και την καταχώρηση κάθε συναλλαγής. Η πρώτη ανάγκη δημιούργησε την επιστήμη της Χρηματοοικονομικής και η δεύτερη της Λογιστικής.
Εξάλλου, η τεχνολογία της πληροφόρησης δίνει τη δυνατότητα για ηλεκτρονική επεξεργασία των δεδομένων των δύο επιστημών, ώστε η αξιοποίηση και η επικοινωνία της πληροφόρησης να είναι άμεση.
Οι τρεις παραπάνω παράμετροι συνιστούν τη βάση αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος του ICBS. Είναι ένα πρόγραμμα σύγχρονο κι αποτελεσματικό, προσαρμοσμένο στις τρέχουσες ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και ικανό να καλύψει τις μελλοντικές.

Προϋποθέσεις Επιτυχίας
Οι σπουδαστές του προγράμματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ICBS έρχονται σε επαφή με τα διεθνή οικονομικά δεδομένα, αναπτύσσοντας αναλυτική ικανότητα και ορθολογιστικό κριτήριο.
Η τριβή τους με την πληροφορική τεχνολογία τους εντάσσει στο σύγχρονο επιχειρησιακό σκεπτικό, μαθαίνοντας τους να παίρνουν αποφάσεις γρήγορα και σωστά. Μπορούν να χειριστούν αποδοτικά κάθε χρηματοοικονομική ανάγκη, από τη λογιστική μέχρι και τη χρηματοδότηση.

Προοπτικές Σταδιοδρομίας
Οι πτυχιούχοι του προγράμματος αυτού θα έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις, μεταξύ άλλων, και των κατωτέρω:
 
  • Εκτελεστικό και διευθυντικό στέλεχος στην περιοχή του Λογιστηρίου και της Οικονομικής Διεύθυνσης
  • Σύμβουλος διοίκησης επιχειρήσεων σε θέματα οικονομικής, χρηματοοικονομικής και λογιστικής λειτουργίας
  • Μελετητής σε θέματα οικονομικής και λογιστικής λειτουργίας των επιχειρήσεων, στέλεχος τομέα οικονομικών μελετών, οικονομικός αναλυτής σε τράπεζες και χρηματιστηριακές επιχειρήσεις
  • Στέλεχος σε επιτελικές θέσεις λογιστικής και οικονομικής ανάλυσης και οικονομικού προγραμματισμού
  • Μάνατζερ σε θέσεις οικονομικής και λογιστικής λειτουργίας, όπως στο λογιστήριο, στη διεύθυνση οικονομικών υπηρεσιών, στη διεύθυνση χρηματοοικονομικών, κ.α.
  • Ειδικός σε φοροτεχνικά θέματα
Έτος 1ο
1ο Εξάμηνο
Μακροοικονομία
Το μάθημα της Μακροοικονομίας έχει σκοπό να παρέχει μία πρώτη γνωριμία με τη σύγχρονη Μακροοικονομική ανάλυση και τις εφαρμογές της. Οι  προγραμματισμένες διαλέξεις ακολουθούν τις θεματικές ενότητες, με στόχο την πρώτη γνωριμία με βασικές οικονομικές έννοιες όπως α) η θεωρία επένδυσης, β) οι νόμοι της προσφοράς και ζήτησης, γ) η νομισματική και δημοσιονομική πολιτική, και δ) η οικονομική ανάπτυξη και ο ρόλος του διεθνούς εμπορίου. Εκτός από το θεωρητικό πλαίσιο των διαλέξεων, το μάθημα προβλέπει την ανάλυση πρακτικών εφαρμογών της θεωρίας, μέσα από τη χρήση υποδειγμάτων που προέρχονται από πηγές της σύγχρονης μακροοικονομικής ανάλυσης.
Λογιστική Ι
To μάθημα εισάγει τους σπουδαστές, στο ρόλο της Λογιστικής στο χώρο των επιχειρήσεων και επιδιώκει την παρουσίαση και εφαρμογή αφενός των σύγχρονων τεχνικών καταγραφής των οικονομικών συναλλαγών και αφετέρου την απεικόνιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων. Αυτό επιτυγχάνεται με την αναλυτική παρουσίαση όλων των καθημερινών οικονομικών συναλλαγών, ούτως ώστε η Λογιστική να παρέχει την οικονομική  θωράκιση στις επιχειρήσεις και να τις βοηθά στην επίτευξη των στόχων τους.
Ικανότητες Μάνατζμεντ
Η ουσία του management αφορά το ρόλο, τις λειτουργίες και τις τεχνικές διαχείρισης. Η ενότητα εισάγει τους σπουδαστές στην έννοια του management με το να ερευνήσει τους ρόλους και τις λειτουργίες των διευθυντών /προϊσταμένων και του τρόπου που αυτοί θα διαχειριστούν αποτελεσματικά τις περιπτώσεις στο επιχειρησιακό περιβάλλον. Επίσης παρέχει ένα πλαίσιο για τους σπουδαστές για να καταλάβουν τη συμβατότητα των διαφορετικών πτυχών της διαχείρισης και πώς αυτές ταιριάζουν μαζί σε μια οργάνωση. Οι σπουδαστές θα μελετήσουν όλες τις περιοχές (δηλ. προγραμματισμός, τύποι στόχων, σχεδιασμός, βήματα της διαδικασίας, ποιος προγραμματίζει, γιατί και πότε κ.λπ.) μέσω διάφορων περιπτωσιολογικών μελετών. Θα διδαχθούν επίσης εισαγωγικά τα θεωρητικά πλαίσια, τις έννοιες και τις αρχές, καθώς επίσης και, τα ερευνητικά στοιχεία που αφορούν στις θεωρίες.
Δεξιότητες Υπολογιστών Ι (Εργαστήριο)
Σκοπός του μαθήματος είναι μέσα από μελέτη περιπτώσεων, που προέρχονται από επιχειρησιακά περιβάλλοντα, οι σπουδαστές να αποκτήσουν μια άρτια και ολοκληρωμένη γνώση των δυνατοτήτων των προγραμμάτων WORD και EXCEL και της πρακτικής αξιοποίησής τους στους εκάστοτε εργασιακούς χώρους. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ενότητας, οι σπουδαστές θα αποκτήσουν τις δεξιότητες ώστε να μπορούν να εφαρμόζουν τις απαραίτητες τεχνικές, για να επιτύχουν την άρτια δημιουργία, εμφάνιση και λειτουργικότητα των εγγράφων τους, να μπορούν να οργανώνουν λογιστικά φύλλα, με μαθηματική επεξεργασία των αριθμητικών δεδομένων, να μπορούν να επεξεργάζονται τα δεδομένα, με τη βοήθεια συναρτήσεων και να μπορούν να οργανώνουν εκθέσεις στατιστικών αποτελεσμάτων.
2ο Εξάμηνο
Εμπορικό Δίκαιο
Το μάθημα του δικαίου θα προσεγγίσει τη σχέση της νομοθεσίας με τον σύγχρονο άνθρωπο, την κοινωνία, την οικονομία και την Διεθνή κοινότητα.
Ειδικότερα ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον κλάδο του Εμπορικού Δικαίου και συγκεκριμένα α) στις εταιρικές μορφές που αναγνωρίζει το ελληνικό
και κοινοτικό δίκαιο, β) στην πραγματοποίηση εμπορικών συναλλαγών με χρήση αξιόγραφων και γ) στους θεσμούς με τους οποίους η ελληνική
νομοθεσία αντιμετωπίζει τις προβληματικές οικονομικά επιχειρήσεις. Οι φοιτητές θα γνωρίσουν τη νομική ορολογία, ενώ παράλληλα μέσα από
πρακτικά παραδείγματα θα αντιληφθούν την εφαρμογή της νομικής επιστήμης στην καθημερινότητα  του σύγχρονου επιχειρηματία.
Έτος 2ο
3ο Εξάμηνο
Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
Η σημασία του μαθήματος Μάρκετινγκ Ι συνίσταται στο ότι εισάγει τους σπουδαστές στις βασικές έννοιες του μάρκετινγκ. Επιπλέον, στοχεύει να συμβάλλει στη βασική κατανόηση του μάρκετινγκ στο πλαίσιο μιας εταιρίας. Στις βασικές έννοιες περιλαμβάνονται φιλοσοφία του Μάρκετινγκ, μικρο- και μακρο-περιβάλλον, συμπεριφορά καταναλωτών και έρευνα μάρκετινγκ. Δίνεται έμφαση στη θεωρητική ανάλυση ώστε να αναπτυχθεί το βασικό σκεπτικό, ο βασικός συλλογισμός του μάρκετινγκ.
Μάνατζμεντ Λειτουργιών
Αποτελεί βασικό μάθημα για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Επικεντρώνει στη διαχείριση λειτουργιών και logistics/εφοδιαστικής αλυσίδας, που μπορεί να εφαρμοστεί γενικά σε όλες σχεδόν τις επιχειρησιακές δραστηριότητες από την κατασκευή- μεταποίηση, λιανικές πωλήσεις, υπηρεσίες έως και το δημόσιο τομέα. Αναπτύσσονται ζητήματα τα οποία αποτελούν αντικείμενο σκέψης, μελέτης και ενδιαφέροντος σε όλους τους οργανισμούς και συγκεκριμένα, θέματα όπως σχεδιασμός επιχειρησιακών λειτουργιών, διαχείριση και έλεγχος παραγωγικής δυναμικότητας, εξυπηρέτηση πελατών, διαχείριση αποθεμάτων και διανομών, οι φιλοσοφίες των JIT και MRP , τόπος εγκατάστασης και χωροταξική διάταξη της επιχείρησης, ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, παραγωγή,  εξασφάλιση αγαθών και υπηρεσιών που άπτονται των λειτουργιών, διαχείριση ποιότητας, αναμονή, διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και παγκοσμιοποίηση. Το  μάθημα του Μάνατζμεντ Λειτουργιών παρουσιάζει ευρεία επισκόπηση αυτών των σημαντικών λειτουργιών εντός της εταιρίας.  
Στατιστική
Ο συγκεκριμένος κύκλος μαθημάτων εισάγει τους σπουδαστές στις βασικές ιδέες της πιθανότητας (και δεσμευμένης πιθανότητας), τις κατανομές πιθανοτήτων (τόσο τις ασυνεχείς όσο και τις συνεχείς) και παρουσιάζει τη στατιστική επαγωγή. Το μάθημα έχει πρακτικό προσανατολισμό καθώς εστιάζει στην εφαρμογή τεχνικών και μεθοδολογιών σε ποικίλες πηγές και ερωτήματα που αφορούν την έρευνα, καθώς και στην ανάγνωση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων, και την αξιολόγηση των συμπερασμάτων τους.  Το θεωρητικό πλαίσιο του μαθήματος ενθαρρύνει τους σπουδαστές να προσδιορίζουν και να εφαρμόζουν τις κατάλληλες στατιστικές τεχνικές και μεθοδολογίες στα διάφορα ερευνητικά ερωτήματα, και να παρουσιάζουν και να ερμηνεύουν τα στατιστικά ευρήματα.  
Διοικητική Λογιστική
Το μάθημα εισάγει τους σπουδαστές στο ρόλο και το σκοπό της διοικητικής λογιστικής στο πλαίσιο μιας επιχειρησιακής δραστηριότητας. Το συγκεκριμένο μάθημα καλύπτει ζητήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών διοικητικής λογιστικής, όπως: εφαρμογή της Balance Scorecard, προετοιμασία της έκθεσης περί κόστους της ποιότητας, διαχείριση περιβαλλοντικού κόστους, σύστημα Just in Time, διεθνείς απόψεις περί διοικητικής λογιστικής, πληροφορίες περί λήψης βραχυπρόθεσμων ή μακροπρόθεσμων αποφάσεων, αντίκτυπος του κινδύνου και της αβεβαιότητας στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης απόφασης, σχεδιασμός κόστους και ανάλυση στο πλαίσιο ανταγωνιστικών καταστάσεων, σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον και διεθνείς απόψεις περί διοικητικής λογιστικής.   
4ο Εξάμηνο
Πρακτική Μάρκετινγκ
Το κύριο χαρακτηριστικό στοιχείο του μαθήματος Marketing II είναι η κάλυψη της βαθύτερης θεωρητικής προσέγγισης στο μάρκετινγκ. Το μάθημα εισάγει τους σπουδαστές σε θέματα όπως αποφάσεις τιμολόγησης στο μάρκετινγκ, διάφορες μέθοδοι τιμολόγησης, καθώς και στις βασικές έννοιες της προώθησης των πωλήσεων με διαφήμιση, των δημοσίων σχέσεων και της διοίκησης του προσωπικού των πωλήσεων, της δικαιόχρησης (franchising) και των καναλιών διανομής.  
Άνθρωποι και Οργανισμοί
Το μάθημα αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στους σπουδαστές να αποκτήσουν γνώσεις και να κατανοήσουν βασικές περιοχές του μάνατζμεντ ανθρώπινων πόρων (HRM)  και στη συνέχεια να τις εφαρμόσουν σε διάφορα οργανωσιακά περιβάλλοντα. Παρέχει στους σπουδαστές τη δυνατότητα να εντρυφήσουν σε  θέματα που αφορούν τη στελέχωση των οργανισμών, μεταξύ των οποίων τη στρατολόγηση και επιλογή του προσωπικού, την κατάρτιση και ανέλιξή του, τις συνεχείς προκλήσεις αναφορικά με την υποκίνηση διαφόρων κατηγοριών εργαζομένων, τόσο από άποψη αμοιβών και μισθών όσο και μέσω των τρόπων με τους οποίους ως άτομα και ομάδες μπορούν να στηριχθούν στην εργασία τους.
Επιχειρησιακό Περιβάλλον
Το βασικό χαρακτηριστικό του μαθήματος που πραγματεύεται το Επιχειρησιακό και Διεθνές Περιβάλλον είναι να δώσει τη δυνατότητα στους σπουδαστές να κατανοήσουν ένα ολοένα και περιπλοκότερο παγκόσμιο επιχειρησιακό περιβάλλον, τις προκλήσεις και τα διλλήματα που θέτει στους μάνατζερ και στους οργανισμούς, και την ποικιλία των οργανωτικών μορφών και των εταιρικών στρατηγικών που εφαρμόζονται στις σύγχρονες διεθνείς επιχειρήσεις. Το μάθημα καλύπτει τις σημαντικές εμπορικές ροές στον κόσμο, την πολιτικο-οικονομική λογική για το διεθνές εμπόριο, τα συγκεκριμένα περιβάλλοντα της αγοράς στα οποία θα αναπτύξουν δραστηριότητα οι εταιρίες, το ρόλο και τη σπουδαιότητα των πολυεθνικών εταιριών που δραστηριοποιούνται σε διεθνές επίπεδο καθώς και τους διάφορους δασμολογικούς και μη δασμολογικούς φραγμούς στο διεθνές εμπόριο.
Επιχειρησιακή Χρηματοοικονομική
Το μάθημα παρουσιάζει τις βασικές χρηματοοικονομικές αντιλήψεις σε επίπεδο εταιριών και προσώπων, μεταξύ των οποίων η χρονική αξία του χρήματος, οι χρηματοοικονομικές αγορές, τα μερίδια και οι ομολογίες, ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος και η απόδοση, και τα στοιχεία της επένδυσης. Οι σπουδαστές  εξοικειώνονται με τα ουσιώδη θέματα στη χρηματοοικονομική θεωρία και την πρακτική εφαρμογή που θα αποτελέσουν τη βάση για περαιτέρω μελέτες στα χρηματοοικονομικά. Το μάθημα εισάγει επίσης τους σπουδαστές σε θεμελιώδεις έννοιες που αποτελούν τη βάση της χρηματοοικονομικής διοίκησης και διαχείρισης, μεταξύ των οποίων τον τρόπο με τον οποίο είναι χρηματοοικονομικά δομημένη μια επιχείρηση καθώς και τον τρόπο χρηματοοικονομικού σχεδιασμού που θα συμβάλλει στην κερδοφορία της επιχείρησης.  
Έτος 3ο
5ο Εξάμηνο
Λογιστική Κόστους
Το μάθημα παρέχει τη δυνατότητα συστηματικής μελέτης και ανάλυσης της προσανατολισμένης στο κόστος προσέγγισης των επιχειρησιακών μονάδων καθώς και κοστολόγησης λειτουργιών, προϊόντων, υπηρεσιών, με την ανάπτυξη συστημάτων κοστολόγησης τα οποία λειτουργούν μέχρι σήμερα. Επίσης η διδασκαλία με αντικείμενο όλες τις διαδικασίες υπολογισμού κόστους βοηθά τους σπουδαστές να λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις αναφορικά με την πολιτική κοστολόγησης της επιχείρησης.   Το μάθημα ακόμη εισάγει τους σπουδαστές στη μέθοδο της συνεχούς λογιστικής κόστους των προϊόντων και στην ανάλυση αντιμετώπισης προβλημάτων που ανακύπτουν από τη λογιστική κόστους των προϊόντων επιχειρήσεων
Μάνατζμεντ Χρηματοοικονομικών Πόρων
Το Μάνατζμεντ Χρηματοοικονομικών Πόρων εστιάζει (α) στη λήψη αποφάσεων ως προς τον κίνδυνο που αναμένεται σε σχέση με την απόδοση επί της επένδυσης με τη βοήθεια του μοντέλου CAPM, (β) στη λήψη αποφάσεων περί επένδυσης κεφαλαίων-πώς αξιολογούνται επενδυτικά σχέδια σε ένα φορολογικό ή μη φορολογικό περιβάλλον, και (γ) στη λήψη αποφάσεων για τον προσδιορισμό της βέλτιστης διάρθρωσης κεφαλαίων μιας εταιρίας, υπολογίζοντας το κόστος κεφαλαίου και διανέμοντας μερίσματα. Επίσης αναλύονται και εξετάζονται τα θεωρητικά πλαίσια, οι έννοιες και οι αρχές που συνδέονται με αυτά τα είδη αποφάσεων.
Ελεγκτική και Εταιρική Διακυβέρνηση
Το μάθημα εστιάζει στην περιγραφή του εργασιακού περιβάλλοντος και στη δραστηριότητα μιας εταιρίας ή οργανισμού καθώς και στο περιβάλλον και τις αρμοδιότητες του ελεγκτή. Δίνεται έμφαση στις βασικές διαδικασίες που απαιτούνται έτσι ώστε να συλλεχθούν επαρκή  και κατάλληλα στοιχεία για τον έλεγχο, καθώς και στην περιγραφή των απαραίτητων διαδικασιών για την ολοκλήρωση του ελέγχου και την έκδοση της έκθεσης του ελεγκτή.
Χρηματοοικονομική Λογιστική
Η Χρηματοοικονομική Λογιστική εξυπηρετεί τη μεταφορά πληροφοριών περί εταιριών στους χρήστες χρηματοοικονομικών καταστάσεων για λόγους ελέγχου, αποτίμησης της χρηματοοικονομικής απόδοσης και αξιολόγησης της εταιρίας. Το μάθημα καλύπτει τα θέματα των άυλων περιουσιακών στοιχείων και λογιστικής για τις συμβάσεις εκμίσθωσης,  της λογιστικής της ταμειακής ροής, της  αξίας αποστέρησης για τα αποσβέσιμα στοιχεία του ενεργητικού, καθώς και θέματα λογιστικής για μακροχρόνιες συμβάσεις και της έκθεσης του κέρδους ανά μετοχή.  Το μάθημα κλείνει με επισκόπηση των σχέσεων των βασικών παραγόντων, η οποία έχει στόχο να παρέχει ένα πλαίσιο που θα συμβάλει στην κατανόηση και αποτίμηση του ρόλου των πληροφοριών για τη χρηματοοικονομική λογιστική ως μηχανισμό για την ευθυγράμμιση των ενδιαφερόντων διαφορετικών ομάδων, όπως μάνατζερ, μετόχων, και δανειστών που συμβάλλονται με εταιρίες.
6ο Εξάμηνο
Διοικητική Λογιστική και Λήψη Χρηματοοικονομικών Αποφάσεων
Το μάθημα εισάγει τους σπουδαστές στο ρόλο και το σκοπό της διοικητικής λογιστικής στο πλαίσιο μιας επιχείρησης. Παραδόσεις και πρακτικά σεμινάρια καθοδηγούν τους σπουδαστές μέσα από τα θέματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή των σύγχρονων τεχνικών διοικητικής λογιστικής. Όπως για παράδειγμα διαχείριση περιβαλλοντικού κόστους, σύστημα Just in Time, διεθνείς διαστάσεις της διοικητικής λογιστικής, πληροφορίες για λήψη βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων αποφάσεων, αντίκτυπος του κινδύνου και της αβεβαιότητας στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης απόφασης, προγραμματισμός και ανάλυση κόστους στο πλαίσιο καταστάσεων ανταγωνισμού, σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον και διεθνείς όψεις της διοικητικής λογιστικής. Η διοικητική λογιστική εξελίσσεται καθώς από το να ασχολείται καθαρά με την καταγραφή και αποτίμηση του κόστους, στηρίζει πλέον τους λήπτες αποφάσεων κατά τη λήψη των καθημερινών και στρατηγικής σημασίας αποφάσεών τους.  
Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Το μάθημα που πραγματεύεται την Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων επί της ουσίας αφορά αποφάσεις ως προς (α) τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση της χρηματοοικονομικής κατάστασης εταιριών και (β) την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών στο πλαίσιο της ανάλυσης και της πρόβλεψης των χρονολογικών σειρών των εσόδων. Το μάθημα εισάγει τους μαθητές στα θεωρητικά πλαίσια, τις έννοιες και τις αρχές που συνδέονται με τις εν λόγω αποφάσεις, καθώς και τα  στοιχεία που ανέκυψαν από έρευνες και που  επαληθεύουν τις θεωρίες.
Αξιολόγηση Επενδύσεων
Το μάθημα με αντικείμενο την Αξιολόγηση Επενδύσεων αφορά αποφάσεις σχετικά με (α) την αξιολόγηση μακροπρόθεσμων επενδύσεων εταιριών και (β) την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών κατά την πρόβλεψη των ταμειακών ροών. Το μάθημα καλύπτει θέματα όπως επιχειρησιακός σχεδιασμός, προϋπολογισμός επενδύσεων και μελέτες περιπτώσεων επί της αξιολόγησης νέων επενδύσεων.  
Εταιρική Λογιστική
Σημαντικό μέρος της σημερινής ιδιωτικής οικονομικής δραστηριότητας αναπτύσσεται μέσω εταιρικών επιχειρήσεων, αλλά και πολλές κρατικές επιχειρήσεις οργανώνονται και λειτουργούν με θεσμικά όργανα που διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο του εταιρικού δικαίου. Το περιεχόμενο της εταιρικής λογιστικής περιλαμβάνει τις αντιπαραθέσεις που θέτει στο λογιστή η νομική μορφή που περιβάλλει τις εταιρικές οικονομικές μονάδες.  Ένα ευρύ φάσμα θεμάτων όπως η ίδρυση και η λύση εταιριών, οι διακυμάνσεις του κεφαλαίου τους, η έκδοση και η απόσβεση  βραχυπρόθεσμων αξιογράφων (ομολογιών με πρόσθετη ασφάλιση) εντάσσονται στο γνωστικό της αντικείμενο.  
Έτος 4ο
7ο Εξάμηνο
Φορολογία Νομικών και Φυσικών Προσώπων
Το μάθημα παρέχει στους σπουδαστές τη δυνατότητα ανάλυσης των ελληνικών φορολογικών κανονισμών και του ΦΠΑ σύμφωνα με το ισχύον σύστημα και παρουσιάζει τους τρόπους αντιμετώπισης των διάφορων θεμάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην πράξη. Επίσης το μάθημα εισάγει τους σπουδαστές στην ανάλυση των πηγών εισοδήματος φυσικών ή νομικών προσώπων, του φόρου εισοδήματος, του φορολογικού συστήματος και της φορολογικής πολιτικής καθώς και των μορφών εναντίωσης στις διατάξεις του φορολογικού δικαίου.
Χρηματοοικονομικές Αγορές και Διαχείριση Κινδύνου
Το συγκεκριμένο μάθημα εστιάζει στη μελέτη των εννοιών χρήμα, επιτόκιο, κεφαλαιαγορές και χρηματαγορές, χρηματιστήρια αξιών, παράγωγα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις εξελίξεις που συνδέονται με την τρέχουσα οικονομική κρίση, μεταξύ των οποίων η λειτουργία των αγορών για πιστωτικά παράγωγα και προτάσεις για μεταρρύθμιση του κλάδου των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Το μάθημα περιγράφει τις σύγχρονες αγορές κεφαλαίων τονίζοντας ιδιαίτερα την εξέλιξη των εργαλείων παραγώγων και την πρόκληση που τα συγκεκριμένα εργαλεία θέτουν στο κανονιστικό σύστημα. Διερευνά τον ορισμό των όρων «χρεόγραφο», «απόδοση και κίνδυνος» στο πλαίσιο των συναλλαγών των χρηματοοικονομικών αγορών.
Στρατηγικό Μάνατζμεντ
Το Στρατηγικό Μάνατζμεντ ουσιαστικά αφορά αποφάσεις περί επιχειρησιακών μοντέλων, επιχειρησιακής ανταγωνιστικής θέσης στο πλαίσιο του κλάδου δραστηριοποίησης, και περί του ανταγωνιστικού τους πλεονεκτήματος. Για να υπάρξουν αποφάσεις επί των συγκεκριμένων θεμάτων, είναι απαραίτητη η ανάλυση ορισμένων παραγόντων που επηρεάζουν την επιχειρησιακή δραστηριότητα σε όλα τα επίπεδα. Όλες αυτές οι περιοχές θα καλυφθούν μέσω διαφόρων μελετών περιπτώσεων. Θεωρητικά πλαίσια, έννοιες και αρχές που συνδέονται με αυτούς τους τύπους αποφάσεων καθώς και στοιχεία που ανέκυψαν από έρευνες και που επαληθεύουν τις θεωρίες εντάσσονται στις βασικές έννοιες του μαθήματος.   
Διπλωματική Εργασία Ι
Στη διάρκεια του τελευταίου χρόνου για το πτυχίο οι σπουδαστές θα κληθούν να ολοκληρώσουν και να παραδώσουν διπλωματική εργασία για τις επιχειρησιακές εφαρμογές με τη μορφή Ομαδικής Εργασίας. Αυτή η ομαδική εργασία βασίζεται στην επισκόπηση της βιβλιογραφίας, επιλέγεται ένα πλαίσιο για την ανάλυση και ακολουθεί πρωτογενής έρευνα. Η ανάλυση των δεδομένων της έρευνας σηματοδοτεί το τέλος της εργασίας πεδίου. Η τελική έκθεση στηρίζεται στην ανάλυση και εφαρμογή ενός εστιασμένου πραγματικού επιχειρησιακού θέματος. Προτάσεις και συμπεράσματα σημαίνουν το τέλος της εργασίας. Με δεδομένα την πολυπλοκότητα και το πεδίο της προαναφερθείσης εργασίας, το συγκεκριμένο μάθημα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να διαρκεί ολόκληρη την τέταρτη χρονιά (δηλ. το 1ο και το 2ο εξάμηνο του χρόνου αυτού) και εκλαμβάνεται ως διπλό μάθημα.
8ο Εξάμηνο
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Επιχειρηματικότητα, με τη βοήθεια της προσέγγισης του μάνατζμεντ, ορίζεται ως χαρακτηριστική μορφή συμπεριφοράς διαχείρισης με καινοτόμα αποτελέσματα. Η επιχειρηματικότητα είναι ένα πρότυπο συμπεριφοράς που μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους τύπους οργανισμών- δημόσιος τομέας, μη κερδοσκοπικοί και εμπορικοί οργανισμοί. Κάθε οργανισμός αναζητά την καινοτομία που εκφράζεται ως ανάγκη αυτού να εισάγει κάτι νέο και «να κάνει τις απαραίτητες κινήσεις ώστε να συμβούν καινούργια πράγματα» για οποιοδήποτε λόγο. Με δεδομένα τα προαναφερθέντα, το συγκεκριμένο μάθημα στοχεύει ουσιαστικά στην κάλυψη θεμάτων όπως Δημιουργικότητα και Καινοτομία, Επιχειρησιακό Μάνατζμεντ και έννοιες  και θεωρίες που δημιουργούν αξία.
Διεθνής Χρηματοοικονομική
Η σημασία του μαθήματος με αντικείμενο τη Διεθνή Χρηματοοικονομική έγκειται στο ότι εισάγει τους σπουδαστές στο διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα. Δίνεται έμφαση στην αναλυτική μελέτη των διάφορων χρηματοοικονομικών οργανισμών, όπως το ΔΝΤ, η Παγκόσμια Τράπεζα, η ΕΚΤ, κλπ.
Χρήμα και Τραπεζική
Το συγκεκριμένο μάθημα εστιάζει στην ανάλυση και την κριτική ανάπτυξη (1) της διάρθρωσης και του ρόλου των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων, (2) των εργαλείων και της άσκησης της νομισματικής πολιτικής. Στα θέματα που μελετώνται περιλαμβάνονται ο ρόλος του χρήματος, οφειλές και τρέχουσα αξία μετοχών, χρηματοοικονομικά ιδρύματα και αγορές, ρύθμιση, οικονομικές κρίσεις, επιτόκια, λειτουργίες εμπορικών τραπεζικών δραστηριοτήτων, διαδικασία προσφοράς χρήματος, θεωρίες ζήτησης χρήματος, άσκηση νομισματικής πολιτικής και ο ρόλος αυτής σε διάφορα μακροοικονομικά πλαίσια.
Διπλωματική Εργασία ΙΙ
Στη διάρκεια του τελευταίου χρόνου για το πτυχίο οι σπουδαστές θα κληθούν να ολοκληρώσουν και να παραδώσουν διπλωματική εργασία για τις επιχειρησιακές εφαρμογές με τη μορφή Ομαδικής Εργασίας. Αυτή η ομαδική εργασία βασίζεται στην επισκόπηση της βιβλιογραφίας, επιλέγεται ένα πλαίσιο για την ανάλυση και ακολουθεί πρωτογενής έρευνα. Η ανάλυση των δεδομένων της έρευνας σηματοδοτεί το τέλος της εργασίας πεδίου. Η τελική έκθεση στηρίζεται στην ανάλυση και εφαρμογή ενός εστιασμένου πραγματικού επιχειρησιακού θέματος. Προτάσεις και συμπεράσματα σημαίνουν το τέλος της εργασίας. Με δεδομένα την πολυπλοκότητα και το πεδίο της προαναφερθείσης εργασίας, το συγκεκριμένο μάθημα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να διαρκεί ολόκληρη την τέταρτη χρονιά (δηλ. το 1ο και το 2ο εξάμηνο του χρόνου αυτού) και εκλαμβάνεται ως διπλό μάθημα.
-

ICBS Web TV

Επισκεφθείτε το Διαδικτυακό Κανάλι της ICBS και δείτε τα video και τις φωτογραφίες των εκδηλώσεων του.

Κοινωνική Δικτύωση

Επισκεφθείτε τη σελίδα του ICBS στο Facebook για να ενημερώνεστε συνεχώς.

Λίστα Επικοινωνίας

Γραφτείτε στη λίστα επικοινωνίας για να σας στέλνουμε τα νέα μας

Αθήνα: +30 210 2114671
Θεσσαλονίκη: +30 2310 698598
Λάρισα: +30 2410 671177