04 Δεκεμβρίου 2020
1 στους 4 εργαζόμενους στην Ελλάδα έχει τη δυνατότητα συστηματικής επιμόρφωσης.

1 στους 4 εργαζόμενους στην Ελλάδα έχει τη δυνατότητα συστηματικής επιμόρφωσης.

zaxoy.jpg
Γεωργία Ζάχου, Καθηγήτρια, ICBS Thessaloniki Business College

Οι ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές, η παγκοσμιοποίηση, η ένταση του ανταγωνισμού, η κλιματική αλλαγή, η δημογραφική γήρανση και η πανδημία, οδηγούν σε νέο εργασιακό τοπίο και νέες εργασιακές απαιτήσεις. 

Πρόσφατα δεδομένα περιγράφουν την ελληνική επιχειρηματική πραγματικότητα και αναδεικνύουν την ανάγκη δημιουργίας κουλτούρας εκπαίδευσης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

Σύμφωνα με έρευνα του ΣΕΒ, το 64% των Ελλήνων επιχειρηματιών δηλώνει ότι δεν διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό με κατάλληλες δεξιότητες για την μετάβαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Στοιχεία του ΟΟΣΑ κατατάσσουν την Ελλάδα ως 6η χώρα στην αναντιστοιχία δεξιοτήτων και με ποσοστό 21,7% έναντι 72% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα κατατάσσεται τελευταία στην ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση. Ταυτόχρονα καταγράφεται τεχνολογική υστέρηση για την συντριπτική πλειοψηφία του ανθρώπινου δυναμικού, με την χώρα μας να καταλαμβάνει την 24η θέση στις 27 της ΕΕ στις ψηφιακές δεξιότητες (σελ. 68).

Βάσει του νέου εργασιακού μοντέλου, υπολογίζεται ότι το 20% των θέσεων εργασίας θα αυτοματοποιηθεί και το 40% του ανθρώπινου δυναμικού θα πρέπει να αποκτήσει νέες δεξιότητες και ικανότητες μέσω επανακατάρτισης.

Είναι λοιπόν ιδιαίτερα σημαντική η αλλαγή της υφιστάμενης νοοτροπίας. Οφείλουμε να δώσουμε προτεραιότητα στην ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου των επιχειρήσεων. Οφείλουμε να θωρακίσουμε τους ενεργούς εργαζόμενους είτε μέσω τυπικής, είτε άτυπης εκπαίδευσης.

Η δια βίου μάθηση και η αναβάθμιση των ικανοτήτων των ήπιων δεξιοτήτων (soft skills) του ανθρώπινου δυναμικού, είναι το κλειδί στην κάλυψη των σύγχρονων αναγκών για βελτίωση της επιχειρηματικής αποδοτικότητας και παραγωγικότητας.

Το νέο εργασιακό τοπίο αναζητά ανθρώπους με δεξιότητες ανάλυσης, κρίσης και αξιολόγησης. Ανθρώπους που αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και δίνουν λύσεις σε προβλήματα. Ανθρώπους με ανεπτυγμένη συναισθηματική νοημοσύνη και ενσυναίσθηση, που ηγούνται, συνεργάζονται, επηρεάζουν και επικοινωνούν με αποτελεσματικότητα. Ανθρώπους που εισηγούνται την καινοτομία και προσαρμόζονται στην αλλαγή και φυσικά ανθρώπους που μπορούν να χειριστούν τις νέες τεχνολογικές προκλήσεις και αλλαγές προς όφελος της επιχειρηματικότητας.

Είναι καιρός οι επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε οργανωμένη μάθηση και να προσφέρουν στους εργαζόμενους τους τη δυνατότητα, μέσα από σαφώς προσδιορισμένους μαθησιακούς στόχους, να αποκτήσουν νέα γνώση που μπορεί να μεταφερθεί άμεσα στη εργασία. Τα εξειδικευμένα ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια και η σύνδεση μάθησης και εργασιακών αναγκών είναι η λύση στην αντιστοίχιση δεξιοτήτων.

Ένα νέο πλαίσιο εκπαίδευσης ενηλίκων θα δημιουργήσει αυτοπεποίθηση στους εργαζόμενους, νέες προοπτικές για τις επιχειρήσεις και θα συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα, την κερδοφορία και την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων. Η 4η βιομηχανική επανάσταση είναι εδώ! 

1.JPG
  

Διαβάστε ακόμα

Εγγραφείτε στο